Magnetometrický detektor

Číslo patentu: 263410

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čech Zdenko, Smolík Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

magnetometrický detektor je určen pro zjištovani změny polohy předmětů vykazujicí magnetické vlastnosti na základě indikace předem známých deformací a změn magnetického pola,zvláště magnetického Püle země. Základní prvek tvoří diferenciální sonda se stejmosměrným a střídavým buzením. Napětí ze snimacího vinutí diferenciálni indukční sondy je vzorkováno a zaváděno zpět přes prvni a druhýintegrátor tak,ąby se kompenzovalo vnější magnetické pole. Casovú konstanta prvního integrátoru urču~ Je maximální rychlost detekovaných změn a cascvá konstanta druhého integrátoru určuje minimálni rychlost detekovaných změn magnetického pole. Magnetometrickým detektorem lze vyhodnocovat takové změny magnetického pole v konkrétní aplikaci, které magí odlišnou spektrálni výkonovou hustotu nezli rušivé magnetická ole. Maximální l citlivost detektoru je približně 103 VmA . Frekvenční omezení je možné nastavit V rozsahu 10 až l 04 Hz.vynález řeší magnetometrický detektor, tedy zařízení pro zjištování změny polohy předmětůvykazujícíoh magnetické vlastnosti na základě indikace předem známých deformací a změn magnetického pole, zvláště magnetického pole země. Zařízení je schopno indikovat deformace magnetického pole způsobené předměty vykazujícími magnetické vlastnosti jako jsou dopravní prostředky, zbraně nástroje, elektromagnety a střežené předměty a tím získávat informaci o jejich žádoucím nebo nežádoucím pohybu.Dosud známé magnetometrické detektory bud měly nižší parametry nežli smyčkové detektory založené na principu rozladování oscilátoru, nebo precovaly s druhým harmonickým kmitočtem budícího signálu diferenciální indukční sondy, což vyžadovalo vyšší energetické nároky na střídavé budící napětí a složitější obvodové zapojení.Výše uvedené nedostatky odstraňuje magnetometrický detektor s diferenciální indukční sondou podle výnálezu, jehož podstata spočívá V tom, že generátor střídavého napětí má výstup připojen na řídící vstup vzorkovacího obvodu a na budící vinutí diferenciální indukční sondy spolu s odporem, který je svým druhým koncemj připojen k napájecímu napětí. Výstup snímacího vinutí diferenciální indukční sondy je připojen na jeden konec oddělovacího kondenzátora. Druhý konec oddělovacího kondenzátoru je připojen na vstup vzorkovacího obvodu, jehož výstup je připojen na vstup prvního integrátoru, který je svým výstupem zapojen na jeden konec zpětnovazebního odporu a druhý integrátor. Druhý integrátor má výstup připojen na jeden konec kompenzačního odporu,který svým druhým koncem spolu s druhým koncem zpětnovazebního odporu jsou připojeny k snímacímu vinutí diferenciální indukční sondy. Opačné konce snímacího a budícího vinutí jsou uzeměny.Hlavní výhodou tohoto zapojení magnetometrického detektoru je, že diferenciální indukční sonda je buzena minimálním střídavým napětím a je stejnosměrně předbuzena odporem z napájecího napětí, takže se zde vyhodnocuje první harmonický kmitočet střídavého budíoího napětí. Tímto je možno podstatnš snížit spotřebu energie a zjednodušit obvodové řešení detektoru. Citlivost na změny magnetického pole a jejich rychlost je možno přesně definovet a tím podstatně vyloučit zkreslení informace od rušivých magnetických polí.Ha výkresu je blokové zapojení magnetometrického detektoru s diferenciální indukční sondou.Generátor 1 střídavého napětí je zapojen na řídící vstup vzorkovacího obvodu 5 a na budícíłvinutí diferenciální indukční sondy g spolu s odporem 2. Snímací vinutí diferenciální indukční sondy g je připojen přes odděloyací kondenzátor A na vstup vzorkovacího obvodu 5, jehož výstup je připojen přes první integrátor § na druhý integrátor §. Z prvého integrátoru Q vede zpětnovazební odpor 1 a snímací vinutí diferenciální indukční sondy g. Z druhého integrátoru 8 vede kompenzační odpor 2 na snímací vinu tí diferenciální indukční sondy g.Diferenciální indukční sonda g je buzena stejnosměrným proudem přes odpor g a zároveň z generátoru střídavého napětí 1. Napětí ze snímacího vinutí je vzorkováno obvodem 5 a přes první integrátor Q a odpor 1 je zaváděno zpět. Druhý integrátor § kompenzuje přes odpor g pomalé změny magnetického pole.Konstrukce detektoru podle tohoto vynálezu umožňuje získávat informace změny polohy nebo pohybu předmětů vykazujících magnetické vlastnosti. Toto lze s výhodou využít v systémoch řízení dopravy pro detekci dopravních prostředků, měření jejich rychlosti a nebo zjištovat intenzitu provozu. V bezpečnostních systémeoh galérií, obchodů, autoparků je možno detekovat pohyb střežených předmětů, popřípadě průchod osob se střelnými zbraněmi na letištích a zařízeních sboru nápravné výchovy. Vyhodnocovat lze všechny změny magnetického pole, které mají odlišnou spektrální hustotu nežli rušivé magnetické pole.Detektor má spotřebu menší než 0,25 W a nevyžaduje v provozu žádnou údržbu ani nastavování. Maximální citlivost detektoruje přibližně 103 VmA 1. Frekvenční omezení je možné nastavit v rozsahu 1 O 3 - 104 Hz.Magnetometrický detektor s diferenciální indukční sondou,vyznačený tím, že generátor /1/ střídavěho napětí má výstup připojen na řídící vstup vzorkovacího obvodu /5/ a Hudící vinutí diferenciální indukční sondy /2/, na které je také připojen odpor /3/ jedním koncem a druhým konoem na baterii UB, a výstup snímacího vinutí diferenciální indukční sondy /2/ je připojen na jeden konec oddělovacího kondenzátora /4/, jehož druhý konec je připojen na vstup vzorkovacího obvodu /5/, jehož výstup je připojen na vstup prvního integrátoru /6/, který má výstup připojen na jeden konec zpětnovazebního odporu /7/ e vatup druhého integrátoru /8/, jehož výstup je připojen na jeden konec kompenzačního odporu /9/ a druhé konce odporů /7/, /9/ jsou připojeny na snímací vinutí diferenciální indukční sondy /2/, která má opačné konce snímacího a budícího vinutí uzeměny.

MPK / Značky

MPK: G06G 1/01

Značky: magnetometrický, detektor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263410-magnetometricky-detektor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Magnetometrický detektor</a>

Podobne patenty