Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 263323

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fikrle Jan, Trnka Jan, Kabátek Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY šveřejněno 15 09 85 AOBJEVY ( ) ydáno 1.3.1990(75) KABÁTEK JAN,Autor vynálezu BANKA JAN .mk ,FIKRLE JAN, TŘEBÍČ 54) N Pohonné zařízení okrouhlého pletacího strojeŘešení se týká pohonného zařízení okrouhlého pletaoího stroje pro výrobu punčochováho zboží. Stroj je opatren přístrojem. Pohonná soustava obsahuje 2 elektromotory, z niohž jeden je napojen přímo na ehelní váleo, druhý na jehelní válec 1 prístroj. Druhý elektromotor je na jehelní válec kinematioky napojen prostřednictvím volnoběžně spojky a apojky ovládané od rozkazovaoího zařízení. Dále je druhý elektromotor na přístroj inematicky napoJen prostřednictvím volnoběžné spojky.263 323 Vynález se týká pohonného zařízení okrouhlého pletacího stro je pro výrobu punčochového apod. zboží, jenž je opatřen přístrojem,přičemž zařízení obsahuje dve elektromotory, z nichž je napojen na jehelní válec jeden e druhý na jehelní válec prostřednictvím volnoběžné spojky a příetrojoZ DE-pat č. 1 760 272 je znám maloprůměrový okrouhlý pletací etroj pro výrobu punčochového zboží, který je opatřen spojkou pro zapínání a vypínání pohonu přístroje. Tato spojka zajištuje pohon přístroje pouze v těch případech, jestliže je funkce přístroje nezbytná. Tím je pohon přístroje odlehčován a rovněž se šetrí zuby stříhací pilkyo Nevýhodou tohoto zařízení je ta skutečnost, že při zapínání, respo vypínání spojky je nutné snížit otáčky na záměnové, čímž se omezuje výkon stroje»Tuto nevýhodu odstrašuje zařízení podle AO 227 464, kde je náhon přístroje prováděn sanoetatným elektromotorem, který současně pohání i jehelní válec, na který je napojen přes volnoběžkuo Druhý elektromotor pohání pouze jehelní válec. Toto zařízení umožĚuje již zvýšené záměnové otáčky, avšak není vhodné pro stroje s přístrojem osazeným přenášecími platinami, nebot volnoběžka nezaručuje přesné postavení jehelního válce a přístroje, což je bezpodmínečně nutné pro funkci přenášenín. Úkolem vynálezu je odstranit výše uvedenou nevýhodu a vytvořit zařízení, které by umožšovalo vysoké zéměnové otáčky i při použití přenášecích platin na přístroji. Toto je v podstatě splněno tím, že druhý elektromotor je na jehelní válec napojen kromě prostřednictvím volnoběžué spojky též prostřednictvím ovládané263 323 spojky a na přístroj prostřednictvím volnoběžné spojky.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že před eepnutím rozepnuté spojky je možno druhým motorom roztočit stojící přírubu spojky,takže spojení obou přírub spojky je měkčí a dovolí vysoké otáčky záměny, při použití přenášecích pletin. Při použití pouze stříha~ cího zařízení není spojka to funkci, takže otáčky přístroje mohou být stejné nebo ještě vyšší než při funkci přenášení.Zařízení podle vynálezu je V píkladném provedení znázorněnoachematicky na příloženém výkreseoznámý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčo~ chověho zboží je opatřen jehelním válcem l a nad ním uspořádaným přístrojem g. Přístroj g je opetřen stříhecím zařízením s kruhovou pilkou a přenášecími pletinami. K pohonu jehelního válce l a přístroje g je stroj vybaven dvěma elektromotory 2 a in Elektromotor 1 pracuje V rozmezí vysokých otáček 400 - 1500 ot/min e elektromotor i pracuje při otáčkách 200 - 800 ot/min. Oba elektromotony jsou ovládány měničem řízeným od řídícího mikropočítače strojeaElektromotor 3 je kinematicky napojen přímo na jehelní válec L. Zmíněná kínematická vazba obsahuje řemenici 2 upevněnou na hřídeli elektromotoru 1, která je řemenem Q spojene s řemenicí 1 upevněnou na vnitřní trubce § jehelního válce łoElektromotor 1 je kinematicky opřažen jak s jehelním válcem ł,tak s přístrojem g. Kinematická vazba na přístroj g obsahuje řemenici Q upevněnou na hřídeli elektromotoru 1, řemen yo ŕemenici ll uloženou na volnoběžné spojce gg, hříáel lg, na které je uložena volnoběžná spojka lg, spojku gg, hřídel łâ, ozubená kola lg, ll,lg, gg a hřídel go, jenž pohání přístroj g. Kinematická vazba na jehelní válec l obsahuje již zmíněnou řemenici 2, řemen gg řemenici lł a volnoběžnou spojku g Dále kinematická vazba obsahuje ozu~ bené kolo g upevněné na hřídeli łg a ozubená kola gg, gg e 2 . Ozubené kolo gg je nasazeno na neposuvné přírubě zubové spojky gä,uložené volně otočaě ne vnitřní trubce jehelního válce lg Posuvná příruba zubové spojky gg je uložena na vnitřní trubce § e je ovládána neznázorněným kinematickým převodem od rozkazovacího bubnu stroje.Přístroj 2, hřídel gg, ozubená kola łg, §, łl, Lg a hřidel L 5 jsou uapořádány na výkyvné konzole gg. Hřídel 1 , ozubená kola gg, gg o vnitřní trubka Q jsou uloženy v rámu g 1 strojeo Rovněž tak elektromotory 3 a 1 jsou uloženy v rámu gl stroje.Funkce výše popsaného zařízení je následujicí Při běžném ñľetení lýtka pohání jehelni válec ł elektromotor 3, přičemželektromotor 1 je vypnut a spojka gž rozepnuta, takže přístroj g ee neotáčí. Jenli třeba při záměně ustřihnout nitě, tak je zapnutelektromotor 1 aynchronně 3 elektromotorem Q a přístroj g je po háněn popeaným převodem funkce stříháni se provádí při otáčkách 400 ot/minoJeetliže se provádí přenášení oček před pletenim dvojitého lemu je nutné přesně nastavit vzájemnou polohu jehelního válce ł a přístroje g. Elektromotor i je opět zapnut e elektromotorem 3,takže obě přiruby spojky g ee souběžně otáčeji a dojde k jejich bezrázovému spojeni nezávisle na otáčkách etrojeo Po převěšeni oček počátku dvojitého lemu se plate dvojitý lom, přičemž stroj je poháněn pouze elektromotorem 1 z ooo ot/min. až na 1500 ot/mimo,přičemž volnoběžná spojka Lg odpojí z náhonu elektromotor i Při přechodu do lýtka je spojka gg opět rozepmuta a stroj je poháněn pouze elektromotorem 2. .Aj1. Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu pun~ čochového apod. zboží, jenž je opatřen přĺstrojem, přičemž zařízení obsahuje dva elektromotory, z nichž jeden je napojen přímo na jehelni válec a druhý na jehelni válec prostřednictvím volnoběžné spojky a přístroj, vyznečující se tim, že druhý e 1 ektro~ motor (4) je na jehelni válec (1) napojen kromě prostřednictvím volnoběžné spojky (12) též prostřednictvím ovládané spojky (25) a na piatroj (2) prostřednictvím volnoběžné spojky (l 2)2. Pohonné zařízení podle bodu 1, vyznečující se tím, že ovládané spojka (12) je uspořádána na vnitřní trubce (8) jehelního válu

MPK / Značky

MPK: D04B 15/74

Značky: zařízení, stroje, pletacího, okrouhlého, pohonné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263323-pohonne-zarizeni-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty