Způsob aktivace povrchu niklových anod

Číslo patentu: 262953

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pisinger René, Zaremba Vlastimil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveřejněno 16 oe sa AomEvY (45) Vvdáno 1.3.1990(75) ZAREMBA VLASTIMIL ing., úsmŕ NAD LABEM, t°vyàl°z PISINGER RENÉ ing TEPLICE I v(54) Způsob aktivace povrchu niklových anodZpůsob aktivace povrchu niklových anod pro kaskádně uapořádanou nepřetržitou elektrolytickou oxidaoi manganu draselného na manganistan draaelný spočívá V použití vadne lázně B obsahem 5 až 10 hmot.kysel 1 ny sírová a 0,1 až 4 hmot. peroxidu vodíku při teplotě 5 až 2 °G po dobu 5 až 60 minut, podle tlouä ky adv hezních úsad na anodě.252 953 vynález se týká způsobu aktivace povrchu niklových anod pro kaskádově uspořádanou nepřetržitoü elektrolyticko oxidaci mangananu draselného na manganistan draselný. Aktivací v tomto případě rozumíme dokonalé očištění povrchu niklových anod a získání jejich schopnosti účinně oxidovat manganan draselný na manganistan draselný při nejnižším vkládaném napětí, potřebném k docílení konstantñí intensity stejnosměrného elektrického proudu.V průběhu elektrolytické oxidace mangananu draselného na manganistan draselný dochází k tvorbě tvrdých adhesních úsad, snižujících vodivost elektrod. Jejich složení vyplývá ze skladby elektrolytu a procesů, probíhajících V okolí anody. Jsou tvořeny převážně oxidem křemičitým 5.0 , oxidy manganu 45,0 , a oxidem hlinitým 8,0 a oxidem draselným 35 . Při konstantním proudovém zatížení způsobují úsad§ 7 gäpětí vkládaného na elektrody, snížení proudového výtěžku e 1 ektrolysy,a tím i pokles výtěžnosti celého procesu oxidacu při současném zvýšení měrné spotřeby elektrického stej nosměrného proudu.V současné době se zabývá výrobou manganistanu draselného šest producentů na světě. Konstrukce zařízení pro262 953 elektrolytickou oxidaci manganu draselného na manganistan draselný jsou rozdílné. většina výrobců používá přetržitého postupu, prováděného ve yanových bezdiafragmových elektrolyzérech. V USA je(činnosü.bipolární bezdiafragmová nepřetržitá elektrolysa. Kaskádově uspořádaná elektrolytická oxidace s katodami krytými asbestovou polodiafragmovou používaná v ČSSR je podle našich současných znalostí jediná na světě. Oxidace je prováděna při konstantním proudovém zatížení. Z toho vyplývá i unikátnost konstrukce niklových anod a též specifičnost na nich zachycovaných úsad.K zpětné aktivaci anod se dosud používá bud mechanického očištění jejich povrchu, nebo praní ve 20 roztoku kyseliny sírové po dobu 24 hodin. Při prvém způsobu čištění dochází k odstranění pouze části krust, přičemž na povrchu anod však zůstává pevně lpící inaktivní slabý povlak. Kyselina sírová rozpouští pouze povrchové vrstvy úsad a je nutno používat mechanickéhodbčištění s uvedenými nevýhodami. Rozpouštění je dále provázeno tvorbou gelu kyseliny křemičité, znehodnocující roztok. Oba postupy neobnovují původní aktivitu anod, což je jejich hlavní nevýhodou. Takto očištěný povrch dále jeví vyšší afinitu k zanášení novými úsadami po opětovném použití.Uvedené nevýhody podstatné odstraňuje způsob aktiva ce niklových anod podle vynálezu tak, že se na anodu s úsadami působí vodným roztokem s obsahem 5 9 10 hmot. kyseliny sírové a O,l až 4 hmot. peroxidu vodíku při teplo tě 5 až 25 °C, po dobu 5 až 60 minut.Odstranění krust v uvedené lázni probíhá podstatně rychleji a je ukončeno jejich úplným rozpuštěním. Dokonale očistí povrch niklového pletiva a tím zcela obnovuje aktivitu anod. Oproti původně používaným postupům se vkládané napětí snižuje o~l 5 až 20 . Nižší koncentrace roztoku a vyšší rychlost rozpouštění zabraňuje tvorbě gelu kyseliny křemičité. Anody aktivované popsaným roztokem vykazují při znovuzařazení do elektrolysy nižší vkládané napětí, než anody zho 262 953 tovené z nového niklového pletiva při stejných podmínkách. To umožňuje dosažení vyššího proudového výtěžku a stupně přeměny mangananu dreselného na manganistan draselný.Niklové anody s úsadou o tlouštce do 2 mm se vloží do pzací lázně obsahující 10 hmot. kyseliny sírová a 1 hmot. peroxidu vodíku. Proces praní enod je ukončen do jedné hodiny podle tlouštky úsad. Anody se poté vyjmouz lázně a ppláchnou vodou. Při opětovném vřazení do elektrolytické oxidace pokleslopotřebné napětí z původní průměrné hodnoty 3,7 V na 2,7 V. Při použití anod zhotovených z nového pletiva za srovna- telných podmínek bylo potřebné napětí 3 V. Stupeň přeměny mangananu dreselného na manganistan draselný vzrostl z pů vodních 59,2 na 81,0 za srovnatelnýchpodmínek.Anody s úsedou o tlouštce větší jak 2 mm se nejprve mechanicky předčistí a vloží do lázně (prací) s obsahem 5 hmot. roztok kyseliny sírové a l hmot. peroxidu vodíku. Aktivace povrchu pletiva je ukončena do 5 minut. Anody se vyjmou z lázně a opláchnou vodou. Při opětovném vřazení do elekrolysy pokleslo potřebné napětí z původních 4,5 V na 2,7 Va stupeň přeměny mengananu draselného na manganistan draselný vzrostl z 20 na 71,4 za srovnatelných podmínek.

MPK / Značky

MPK: C25B 1/14, C01G 45/12

Značky: aktivace, niklových, způsob, povrchu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-262953-zpusob-aktivace-povrchu-niklovych-anod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob aktivace povrchu niklových anod</a>

Podobne patenty