Zapojení sestavy pro automatické diskontinuální laboratorní měření pomocí iontově selektivních elektrod

Číslo patentu: 262805

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ungr Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

únAo mo VYNÁLEZY ,(40) Zveřejněno 1 ° 08 88 AOBJEVY (45) Vydáno 13-1990(54) zapojení sąstgyy Qro autqmatickívdiskontizlurělní läąbgltnatärnl mex-em. pomoc. iontove selektivnlch e e rozapojení spojuje podavač, digitální měřiě, tiskárnu e. dávkovací čerpadlo a umožnuje měření pil a mnoha dalších iontü při chemických analýzách velkých serií vzorků, automaticky a bez obsluhy, pouze při občasné kontrole standartizace digitálního měřiče. . 2252 aus Vynález se týká žapojení sestavy pro automatické dis íkontinuální laboratorní měření pomocí íontově eelektívních elektrod, určené pro potenciometrická měření. nZ doeavadního stavu techniky je známe, že v chemických laboratořích se při potenciometrickém měření pomocí iontově selektivních elektrod používá běžně manuální metody. Dvojice měřicích elektrod, případně kombinovaná elektroda je upevněna na stojanu, ponoří se do nádobky s měřeným roztokem,vyčká se ustálení potenciálu, odečte se naměřená hodnota,která se zapíše, elektrody se vyjmou z romtoku, opláchnou se destilovanou vodou, a stejným postupem se měří další vzorek.Tento postup je čaeově velmi zdlouhavý a při větších aeriích vzorků blokuje kvalifikovaného laboranta po celou pracovní dobu. hShora uvedené nedostatky odstraňuje zapojení systavy pro automatické diakontinuální měření pomocí íontově selektivních e 1 ektrod,pod 1 e vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že podavač je elektricky spojen trojím vedením s digitálním měřičem a jedním vedením je epojen s dávkovacím čerpadlem. Digitální měřič je apojen e tiskárnou. Podavač je dvojím hadičkovým vedením apojen a dávkovacím čerpadlem.Výhoda zapojení sestavy pro automatické diskontinuální laboratorní měření pomocí íontově eelektivních eletrod podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje měření bez obsluhy,pouze při občasné kontrole etendardizace dígitálního měřiče. Slouží k měření pH a mnoha dalších iontů při chemických analýzách velkých eerií vzorku. Této výhody je dosaženo zapojením běžně známych a dostupných zařízení, podavače, digitálního ,automatizovány, je umožněno automatické měření.Příkladné provedení zapojení sestavy podle vynálezu je schématicky znázorněno na připojeném výkrese, na němž jsou hadíčková spojení znázorněna plnými čarami e elektrická spojení jsou znázorněna přerušovanými čarami.zapojení sestavy pro automatické diskontinuální laboratorní měření pomocí iontově eelektivních elektrod spojuje elektrñcky třemi vedeními podavač ł s digitálním měřičem 3. Digitální měřič g je elektricky epojen s tiskárnou.§. Podavač ł je elektricky epojen s dávkovacím čerpad 1 emł. Podavač ł je hadičkově spojen dvěma hadičkami s dávkovacím čerpadlemlgoNa epouštěcím raménku podavače ł je upevněna konzolka,na kterou se pomocí objímek připevňují měřicí elektrody. Na elektrodách jsou naeunuty oplachovací prstence s hadičkovým přívodem od dávkovacího čerpadla 5. Podavač ł zajišřuje dow pravu vzorku pod epouštěcí rameno e elektrodami. Enektrody se vnoří do měřeného roztoku, který je míchán.pomocí tlakového vzduchu. Elektronika podavače łvyčká potřehnou, nastaviteľnou dobu pro uetálení potenciálu e vyšla povel pro digitální měřič g a tiskárnu 3. číselná hodnota se společně s číslem vzorku v kazetě automaticky zapíše na tiekárně à. Při zvedání elektrod z měřeného roztoku další impuls získaný vhodně umístěným mikrospínačem na segmentu epouštěcího ramenka spustí dávkovací čerpadlo i, které dávkou destilované vody opláchne měřicí elektrody. Oplachovací voda etéká do změřeného vzorku. Podavač ł posune automaticky pod měřicí elektrody další vzorek a celý postup se opakuje.. 232 uni zapojení sestavy pro automatické diskontinuální laboratorníměření pomocí iontově selektivních.e 1 ektrod,spojújící podavač, digitální měřič, tiskárnu a dávkovací čerpadlo, vyznačující se tím, že podavač /1/ je elektricky spojen trojím vedením s digitálním měřičem /2/ a jedním vedením je spojen s dávkovacím čerpadlem /4/ a že digitální měřič je spojen e tískárnou /3/, přičemž podavač /1/ je dvojím hadíčkovým

MPK / Značky

MPK: G01N 27/26

Značky: automatické, selektivních, elektrod, sestavy, laboratorní, zapojení, měření, iontově, diskontinuální, pomocí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-262805-zapojeni-sestavy-pro-automaticke-diskontinualni-laboratorni-mereni-pomoci-iontove-selektivnich-elektrod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení sestavy pro automatické diskontinuální laboratorní měření pomocí iontově selektivních elektrod</a>

Podobne patenty