Zařízení pro nastavení a aretaci ramének extensometru

Číslo patentu: 262735

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mirsch Miroslav, Zuvač Miloš, Novotný Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY° MM ZUVAČ MILOŠ , MIRscH ĽIIROSLAV ing. css., PRAHAG 4) Zařízení pro nastavení a aretaci ramének extensometruÚčelom zařízení je snadné a spolehr livější aretace, popřípadě odaretování ramének extensometru a současně přesné 5 4 9 6 dostaveni měřicí vzdálenosti při výměně dotyků ramének. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením, které sestává z páky, opatřené kladkou a otočná kolem čepu, přitlačovaná pružinou na válcový kolik pohyblivého raménka extensometru v zaretované poloze a na doraz pevného raménka extensometru v odaretované poloze. Zařízení je možno využít při zkoušení materiálových vzorků.Vynález se týká zařízení pro nastavení a aretaci ramének extensometru ve stanovené měříoí vzdálenosti dotyků.Při únavových zkouškáoh materiálových vzorků je třeba měřit poměrnou deformaciAt L , kde I je původní délka a A Ď rozdíl mezi původní délkou a délkou po deformáci. Tato měření se provádí extensometry. Extensometry se pomocí pružinek připevňují ke zkoušenému materiálovému vzorku tak, aby raménka extensometru udržovala dotyky extensometru nastavené V potřebné vzdálenosti vůči materiálovému vzorku. Měřící vzdálenost dotyků určuje i původní délmąĺ před deformací, správné měření relativní deformace vzorku je proto podmíněno přesným nastavením dotyků. Nastavení dotyků se provádí pomocí aretace ramének V potřebné měřicí vzdálenosti před připevněním extensometru na vzorek a následným odaretováním ramének před započetím zkoušky.Je známo aretační zařízení, u něhož se provádí nastavení a aretace ramének pomocí válcového kolíku, zaeunutého do lícovanýoh otvorů ve výstupcích obou ramének. U tohoto zařízení je nutno po odaretování kolík výsunout, čímž dochází k pohnutí extensometrem a tím ke změně měřicí vzdálenosti dotyků. Dalšíínevýhodou tohoto zařízení je rychlé opotřebovávání lícovanýchlivnuje přesnost nastavení měřicí vzdálenosti. Zařízení neu-ímožňuje eeřízení měřící vzdálenosti po výměně dotyků ramének.Je dále známo aretační zařízení s kalibrační destičkou vkládanou mezi dotyky, ke které jsou obě raménka přitlačována pomocí pružiny. Toto zařízení rovněž nevylučuje možnost pohnutí extensometrem při odaretování a neumožňuje seřízení měřicí vzdálenosti po výměně dotyků ramének.Uvedené nedostatky řeší zařízení podle vynálezu, jež je tvořeno pákou otočnou kolem válcového čepu, opatřenou kladkou, která je přitlačována na válcový kolík pohyblivého raménka extensometru tlakem pružiny v zaaretované poloze a na doraz pevného raménka extensometru v odaretované poloze.Hlavní výhodou zařízení dle vynálezu je přesné nastavení aretované vzdálenosti bez vůle v aretačním zařízení, přičemž odklápění pomocí páky zaručuje odaretování bez pohnutí při manipulaci.Další výhodou je možnost dostavení aretované vzdálenosti změnou polohy kladky, která je e pákou spojene bezvůlovým závitovým spojením.Princíp zařízení dle vynálezu je objasněn schematicky na připojeném výkresu.Vlastní extensometr je znázorněn pevným raménkem l a pohyblivým raménkem É , které se dotyky § dotýkají nevyznačeného měřeného objektu. Na měřený objekt jsou dotyky Q pružně připevnšny rovněž nevyznačeným upínacím zařízením.Zařízení dle vynálezu sestává z páky g otočné kolem čepu 3a umístěné na pevném raménku l extensometru. Tato páka.2 je bez vůlovým závitovým spojením g spojena s kladkou 4. Pohyblivé ra ménko É extensometru je pevně spojeno s válcovým kolíkem Ž. MeZí pevným raménkem 1 extensometru a pákou g je umístěna pružina 1.. Půeobiště síly pružiny Z na páku 2 a pevné raměnko l extensometrujsou volený tak, že páka 2 s kladkou Q může zaujímat dvě stabilnípolohy, které odpovídají aretovanému a odaretovanému stavu.Zařízení dle vynálezu je na gýkresu znázorněno v aretovaném stavu.V tomto případě je působiště tlačné síly pružiny 1 na páku2 nad otočným čepem 2, kladka 3 je tudíž tlačena na válcový kolík3 , 262 735 Úhel dotyků kladky Q a válcového kolíku Ž určuje rovnovážný stav sil, působících na dotyky ramének §. Při dostatečně malém úhlu dotyku kladky É lze-dosáhnout situace, kdy spojení válcového koliku 5 a kladky łàe-z hlediska sil, působících na dotyky ramének Qasamosvorné, kdy tudíž tytosíly nemohou v aretovaném stavu způsobit změnu polohy dotyků §, čímž je docíleno definovaného ustavení s vyloučením vlivu vnějších sil.ěPři vlastní.činnosti pracuje extensometr v odaretovaném stavu. Tohoto stavu se docílí přemístěním působiště síly pružiny 1 na páku Q pod čep Q. Po změně působiště sil zaujme páka g společ ně s kladkou 5 novou rovnovážnou polohu, určenou dorazem lg pevného raménka extensometru, při níž je kladka.i oddálena od vál-. coxpého kolíku Ž. Změna působiště se dooiluje změnou polohy páky glnapříklad rukon. Vzhledem k tomu, že se při této změně mění poloha dotyků kladky 3 s váloovým kolíkem jys směru kolmémk funkčnímu směru, nemůže být při této manipulaci ovlivněna are tovaná poloha.Zařízení pro nastavení a aretaci ramének extensometru vestanovené měřicí vzdálenosti dotyků, vyznačující se tím,že sestává z páky (2) otočné kolem čepu (3), opatřené kladkou (4), přitlačovanou pružinou (7) na válcový ko lik (5) pohyblivého raménka (6) v zaaretované poloze a na doraz (10) pevného raménka (1) v odaretované poloze, přičemž páka (2) a kladka (4) Jsou navzájem spojeny závitovým spojením (9).

MPK / Značky

MPK: G01N 3/62

Značky: nastavení, aretaci, zařízení, ramének, extensometru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-262735-zarizeni-pro-nastaveni-a-aretaci-ramenek-extensometru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro nastavení a aretaci ramének extensometru</a>

Podobne patenty