Zařízení k automatickému uzavření výtlačného potrubí po ukončení kompresní fáze u pístového kompresoru

Číslo patentu: 262315

Dátum: 14.03.1989

Autor: Čížek Ignác

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

únAn PRO wnALEzY (45) Vydáno 14 07 89(75) Autor vynálezu CIZEK IGNÁC, LETOHRAD(54) Zařlzenl k automatickému uzavření výtlačného potrubí po ukončení kompresní fáza u pístového kompresoruUtěsněni výtlačného potrubí po ukončení kompresni fáze u pistového kompresoru je spolehlivě zajištěno pryžovou těsnicí vložkou, která dosedá svoji obvodovou hranou do kuželového sedla zpětného ventilu,jehož provozní hlučnost je současně nízká.vynález se týká zařízení k automatickému uzavření výtlačného potrubí po skončení kompresni fáze u pístového kompresoru. kdy je dosaženn velmi dobrého utěsnění. zamezujícího proniknutí stlačené vzdušniny z tlakové nádoby zpět do kowpresoru.Dosud známá řešení těchto zařízení využívají většinou kovových těsnicích desek nebo kuželek s dosedem na ploché nebo kuželové sedlo, které bývá též kovové. Těsnosti se dociluje co nejjemnějším opracováním styčných plech u obou na sebe dosedajících dílú.Nevýhodou uvedených zařízení je značná technoloqická náročnost při výrobě, kdy je nutno styčné plochy utěsňovacích dílů brousit a také lapovat. za chodu kompresoru jsou tato zařízení hlučná a vyžadují i časté opravy.Uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením k automatickému uzavření výtlačného potrubí po ukončení kompresní fáze u pístového kompresoru podle vynálezu,jehož podstatou je, že utěsňovací těleso je sestaveno z pryžové těsnicí vložky, dorazového kotouče zajištěnáho pojiščovacím kroužkem na čepu, přičemž těsnicí vložka je přilehlá z jedné strany k nákružku,z něhož je vyvedena stopka, a z druhé strany je svojí obvodovou hranou přilehlá ke kuželovému,sedlu, když pružina je opřena o nákružek utěsñovacího tělesa v dutině trubky, která má na obou koncích drážky pro osové uchycení vložek pomocí kolíkú umístěných na válcových částech těchto vložek vedle drážek s těsnicími kroužky, a v trubce jsou rovněž drážky se zajištovacími kroužky k osovému uchycení vodítka stopky utěsñovacího tělesa, kde z vnějších stran jsou o tyto zajiščovací kroužky opřeny pružiny.Výhody, které má předmět vynálezu, spočívají především ve zlepšené technologičnosti konstrukce zařízení a dále v elastičnosti těsnicí vložky, která dosedá svou obvodovou hranou do kuželového sedla a vyrovnává i případnou nepřesnost souososti. Broušení a lapování těsnicích ploch odpadá a výměna opotřebených částí utěsňovacího tělesa je jednoduchá a rychlá. Hlučnost zařízení za chodu kompresoru je nízká.Na připojených nákresech je na obr. 1 znázorněn pohled na celé zařízení k automatickému uzavření výtlačného potrubí po ukončení kompresní fáze u pístového kompresoru a to i v částečněm řezu, a na obr. 2 je znázorněn zvětšeně detailní pohled na utěsňovací těleso s částmi vnitřního kužele sedla, jakož i vodítka stopky.Utěsñovací těleso l se skládá z pryžové těsnicí vložky l a dorazového kotouče l zajištěného pojišřovacím kroužkem l na čepu 5. Za těsnicí vložkou 3 je nákružek Ě se stopkou 1, zasunutou do vodítka gg, aretovaného v trubce ll zajištovacími kroužky lg umístěnými v drážkách lg. V dutině ll zařízení je mezi nákružkem 6 utěsñovacího těleeal a přírubou vodítka gg umístěna pružina lg. Trubka ll má 2 obou stran závěrové drážkyll, do kterých vyčnívají z válcových částí vložek ll kolíky ll. vložky ll jsou v trubcell utěsněny těsnicími kroužky ll, zasunutými do drážek lg. Při montáži se nejdříve z jedné strany trubky lg nasune do vzdálenější drážky lg první zajiščovací kroužek lg. Pak sevloží na doraz k tomuto zajištovacímu kroužku lg vodítko gg tak, aby jeho pouzdro směrovalo k protější straně trubky ll a vloží se další zajiščovací kroužek l 2 do bližší drážkylg, čímž je vodítko lg osově aretováno. Pak se z druhé strany trubky lg zasune do bližší drážky lg zajištovací kroužek lg a do vodítka gg se vloží pružina lg a zasune stopkal utěaňovacího tělesa l. Potom se vloží do trubky ll pružina ll, která se opře o zajiščovací kroužek lg, načež se na válcovou část vložky ll nasune do drážky lg těsnicí kroužek ll, a vložka ll se zasune do trubky ll svou válcovou částí, přičemž se kolíky l§ vsunou do drážek ll tak zvaného bajonetového závěru až na konec těchto drážek ll, a vložkou llse pootočí až kolíky ll projdou příčnou částí těchto drážek ll a tlakem pružiny ll se zasunou do vybraní na konci příčné části drážky ll. Tím je vložka ll osově uchycena na jednom konci trubky ll. Montáž vložky ll na druhém konci trubky ll je zcela shodná s montáži vložky ll na opačné straně. Po smontování zařízení dosedá za klidu utěsňovací tělesol obvodovou hranou těsnicí vložky l do kuželového sedla 3 a je přitlačováno pružinoulg, opřenou o nákružek É. Po přiřazení zařízení ke kompresoru a po jeho uvedení v chod, 3 262315odtlačí za kompresni fáze stlačená vzdušnina utěsñovaci těleso 1 od kuželového sedla g a proudi do výtlačného potrubí tlakové nádoby. Po ukončení této kompresní fáze se utěsňovaci těleso 1 navrátí zpátky působenim pružiny lg a přetlaku ve výtlačném potrubí, kdy těsnicívložka 3 dosedne svou obvodovou hranou, § do kuželového sedla 2 ve vložce 15. Tyto vložkyłí lze proti uvolnění v drážce łg zajistit pásovými objimkami se šroubem nebo se závlačkou,která se upevní s přesahem na koncich trubky lg.Zařízení k autcmatickému uzavření výtlačného potrubí po ukončení kompresni fáze u pistověho kompresoru vyznačené tím, že těsňovaci těleso (1) je sestaveno z pryžově těsnicí vložky (2), dorazového kotouče (3), zajištěného pojiščovacím kroužkem (4) na čepu (5),přičemž těsnicí vložka (2) je přilehlá z jedné strany k nákružku (6), z něhož je vyvedena stopka (7), a z druhé strany je svoji obvodovou hranou (8) přilehlá ke kuželovému sedlu(9), když pružina (10) je opřena o nákružek (6) utěsñovaciho tělesa (1) v dutině (11) trubky (12), která má na obou koncich drážky (13) pro osové uchycení vložek (14) pomocí koliků (15) umístěných na válcových částech těchto vložek (14) vedle drážek (16) s těsnicimi kroužky (17), a V trubce (12) jsou rovněž drážky (18) se zajišřovacími kroužky (19) k osovému uchycení vodítka (20) stopky (7) utěsñovacího tělesa (1), kde z vnějšich stran jsou o tyto zajiščovaci kroužky (19) opřeny pružiny (21).

MPK / Značky

MPK: F16K 15/06

Značky: kompresoru, automatickému, zařízení, kompresní, ukončení, potrubí, fáze, pístového, uzavření, výtlačného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-262315-zarizeni-k-automatickemu-uzavreni-vytlacneho-potrubi-po-ukonceni-kompresni-faze-u-pistoveho-kompresoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k automatickému uzavření výtlačného potrubí po ukončení kompresní fáze u pístového kompresoru</a>

Podobne patenty