Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Číslo patentu: 261390

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pekárek Petr, Lederer Erich, Letko Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

.,E..L,.K. POPIS VYNÁLEZU 261 so KAUTDRSKÉMU osvênbsuí ŠÚRAD PRO wuAuzv(75) PEKÁREK PETR , ° Vim LEDERER mu cH ing. , LETKO PAVEL, úsmf rum LABEM(54) způsob přepraoování kryataliokého síranu amonnéhoPřevedení kryatalického íranu amonného na granulovaný rozmetatelný produkt se dosáhne tak, že se napřed připraví směs obsahující 75 až 98 hmot. krystalickěho síranu amonného a 2 až 25 hmot. dusičnanu vápenatého nebo chloridu vápenatého vztaženo na čistá bezvodé látky a potom se tato směs tlakově granuluje.Vynález se týká způsobu přepraoování krystaliokého síranu amonněho na rozmetatelnou formu při hnojení.Při výrobě kaprolaktamu odpadají velká množství síranu amonněho v krystalické podobě. Hlavním odběratelem je zemědě 1 stvi,a 1 e s klesajíoí tendencí. Přebytky síranu amouného se skladují na volných skládkáoh, které představují vysoké ohrožení životního prostředí. Řešením se nejeví prodej přebytků síranu amonného do zahraniči za ztrátovou cenu. Jednou z překážek, která brání vyššimu odbytu v zemědělském sektoru je krystalioká forma síranu amonného, nevhodná pro dopravu,skladování a zejména pro aplikaci rozmetánim či jinak. Lze předpokládat, že granulovaný produkt by měl podstatné lepší odbytová možnosti.Granulaoe síranu amonného nabalovaoím způsobem je známa. Vyžaduje však granuiačni kapalinu a sušení, čímž se proces prodražuje. Krýstalioká forma síranu amonného není pro tento způsob granulace vhodná.Je známa i tlakové granulace síranu amonného. Byla ověřována před několika lety s celkem dobrým výsledkom. Jednalo se ovšem o zpracování práškového produktu z rozprašovací sušárný. Tlaková granulace eíranu amonného s močovinou má výhodu v tom, že se získá produkt s vyšším obsahem dusíku. Při zkouškách tlakové granulace síranu amonného z výrobný kaprolaktamu se však ukázalo, že krýstalický produkt má vlastnosti,které výrazně zhorěují průběh tlakové granu 1 aoe,a to jak při zpracování síranu amonného samotného, tak i ve směsi a močovinou. chování se výrazně nezměnilo ani vlhčením směsi. Jiné lepivé příaaďy nebylý zkouäeny.Řešením problému zlepšení kvality síranu amonného se jeví způsob přepracování krýstaliokého aíranu amonnšho na rozmetae telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se napřed připraví směs obsahující 75 až 98 hmot. krýstalického síranu amonného a 2 až 25 hmot. dusiönanu vápenatého nebo chloridu vápenatého vztaženo-na čisté bezvodé látky a potom se tato aměs tlakově granuluje.Tabletovacími zkouškami a následnou čtvrtprovozní zkoušu kou bylo prokázáno, že chování krýetaliokého síranu amonného při tlakové granulaci se výrazně zlepšuje přídavkem dusičnanu vápenatého nebo chloridu vápenatého.Krystalickým síranem amonným rozumíme síran amonný vzniku lý výkrystalováním z roztoku a nikoliv odsušením vody z roztoku, například v rozprašovaoí sušárně. Dusičnanem vápenatým rozumíme jakoukoliv formu průmýslového produktu nebo odpadu obsahující převážně CaCN 03)2, at už ledek váepaatý, krýstalický Ca(N 03)2 o 4 HZO nebo zahuštěně roztoky - taveniny. Chloridemvápenatým rozumime jakoukoliv formu průmyslového produktu nebo odpadu obsahující převážně CaCl 2, at už práškový bezvodý, krystalovaný nebo zehuštěné roztoky - taveniny.Přídavkem dusičnanu vápenatého či chloridu vápenatého se změní rheologioké vlastnosti vstupní směsi a zřejmě i úhel vnějšího tření, dochází k dobrému vtahování směsi mezi válce a pracovní tlak se zvyšuje, což je předpokladem dobré tlakové granulace a dostatečně pevnosti granulátu. Konverzní reakcí mezi síranem a vápenatým iontem v přítomnosti zbytkové vlhkosti, resp. krystalové vody, dochází při intenzivním styku mezi válci k dalšímu zvýšení pevnosti polotovaru (plátů) i výs 1 ed~ ného granulátu.Přídavek dusičnanu vápenatého či chloridu vápenatého, nejlépe v množství 5 aš 10 hmot. výrazně zlepšuje fyzikálněn mechanické vlastnosti granulátu - hnojiva, čímž se zvyšuje užitná hodnota síranu amonného. Nevyžaduje se sušení granulátu. V případě dusičnann vápenatého se využívá i toho, že dusík je v hnojivu přítomen ve dvou formách, což má příznivý vliv na jeho využití rostlinami a hnojivo se aniontem neředí. Na druhé straně se ohlorid vápenatý jeví jako dostupnější-surovina.Průběžně připravovaná směs 90 kg/h krystaliokého síranu amonného, l 0 kghledku vápenatého a 100 kg/h vratného materiálu z předchozí operace se lisovala mezi válci dvouválccvého granulátoru a vzniklé pláty se drtily. Drcená směs se třídila na dvousítcvém třídiči se síty 2 x 2 mm a-4 x 4 mm. Nadsírný podíl z hrubého sita se vraoel do drtiče, frakoe 2 až 4 mm se odtar hovala jako produkt a podsítný podíl z jemného sita se vraoel do příští operace mísení. Celý proces byl provozován kontinuá 1 ~ ně. Granulaoe s ohloridem vápenatým se provádí shodným způsobem.

MPK / Značky

MPK: C01C 1/248

Značky: síranu, krystalického, přepracování, amonného, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-261390-zpusob-prepracovani-krystalickeho-siranu-amonneho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přepracování krystalického síranu amonného</a>

Podobne patenty