Zařízení pro nános napěněných vodných roztoků nebo disperzí na plošné textilní substráty

Číslo patentu: 260618

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tichý Jaroslav, Blinka Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Zařízení pro nános napěněných vodných rnztokü nebo disperzí na plošné textilní substrátyZařízení pro nános napěněných vodných roztoků neho disperzí na plošné substráty,používané v textilních úpravnách, barevnách a tiskárnách, jehož podstata spočíva zejména V tom, že tlakové stěrce je přiřazen odpouštěcí ventil spřažený prostřednictvím ovládacího a regulačního bloku s výstupem komparátoru. V komparâtoru se srovnává korigovaný výstupní signál čidla pro snímání rychlosti plošného substrátu s nastavitelnou úrovni referenčního signálu. Zařízení je možno využít zejména v textílních tískárnáoh pro dosažení egálního tisku při spotřebě tiskací barvy menší, než číní Spodní mez rozsahu dodávky tiskací barvy u použitého napěňovacího zařízení.vynález se týká zařízení pro nános napěněných vodných roztoků nebo disperzí na plošné textilní substráty při spotřebě podmínimální hranicí rozsahu dodávky rozto-vků nebo dísperzí napěňovacím zařízením.jedním ze známých technologických postupů, které umožňují snížit náklady na energií a suroviny v textilních úpravnách, barevnách a tiskárnách je řizený nános textilnĺch pomocných přípravků nebo barviv na plošné substráty pomocí pěny. Pěna umožňuje nanášení těchto látek na plošné substráty s minimálním hmotnostním přírůstkem lázně, což představuje úsporu energie zejména při následném sušení. Další možnosti poskytuje použití pěnového systému v textilníoh tískárnách. V případě tisku se dosahuje potřebných reologických vlastností pěnové tiskací bary-y při podstatně menším obsahu záhustky v tiskací barvě před napěněním. Další úspora zahuštovacího prostředku a ostatních chemikálií vzniká tím, že po napěnění je podstatná část kapaliny nahrazena vzduchem. jedním z možných způsobů aplikace je přímý nános pěny na plošný substrat pomocí rotační šablony a tlakové stěrky. Pěna je na plošný substrát protlačována perforací šablony,přičemž její průtok závisí na mnoha činitelích ~ v případě tiskumj. také na plošném krytí vzoru potiskovaném pěnovou tiskací barvouj. Nositelem pomocných přípravků nebo barviva v pěně je kapalná fáze a jedním z činitelů, které podstatně ovlivňují její spotřebu, je rychlost pohybu plošného substrátu. V případě tisku je po každém novém založení šablon nutno provádět seřizování vzájemné polohy vzorů reportovaní), při kterém dochází ke ztrátám vadným tiskem. Aby byly tyto ztráty co nejmenší,provádí se raportování při malé rychlosti tiskacího stroje. je-li též procento krytí malé, potom je spotřeba pěnové tiskací barvy velmi malá. S nízkou spotřebou pak souvisí malá dopravní rychlost pěny v přívodním potrubí mezi generátorem pěny a místem aplikace a tím i požadavek na velkou stabilitu a malou stékavost pěny. Oba tyto parametry lze ovlivnit přisadami jen do určité míry. je-li dopravní zpožděnípříliš veliké, dochází k častečnému- rozpadu pěny zejména na konci přívodního potrubí v tlakové trysce a v důsledku toho je v takovém případě nános tisk po šířce textilního substrátu neegální.Tento nedostatek odstraňuje zařízení podle vynálezu, přičemž jeho podstata spočíva v tom, že tlakové stěrce je přiřazen odpouštěcí ventil spřažený prostřednictvím ovládacího a regulačního bloku s výstupem komparátoru, přičemž ovládací a regulační blok zahrnuje regulátor propojený se zmíněným odpouštěcím ventilem prostřednictvím pneumaticky nebo elektromagneticky ovládaného rozváděče. Výhodou zařízení podle vynálezu je možnost egálního nánosu tisku při velmi malých rychlostech linky, přičemžčást pěny je odpouštěna do zásobníku, a automatické zastavení odpouštěcí pěny uzavření odpouštěcího ventilu) při zvýšení dodávky kapalné lázně čerpadlem například při zvýšení rychlosti linkyj. Po uzavření odpouštěcího ventilu je systém zcela uzavřený a tlak ve stěrce se mění v závislosti na rychlosti linky. Další výhody a význaky vynálezu jsou patrné z následujících příkladných provedení, kde značí obr. 1 schéma nanášecího zařízení s rotační a tlakovou stěrkou včetně zařízení pro odpouštění pěny do zásobníku, obr. 2 podélný řez odpouštěcím ventilem, obr. 3 schéma ovládacího a regulačního bloku s třícestným dvoupolohovým rozváděčem ovlädaným pneumatický a obr. 4 jiné schéma ovládacího a regulačního bloku s tímže rozváděčem ovládaným elektromagnetický.Výhodou zařízení podle vynálezu je egální nános pomocných textilních přípravků nebo barviv při velmi malých rychlostech plošného textilního substrátu, tj. při spotřebě pod minimální hranici dodávky.Zařízení podstatné zjednodušuje obsluhu napěňovacího a nanášecího zařízení při malých rychlostech nebo při zastavení linky.Součástí příkladného provedení nanášecího zařízení podle obr. 1 je tlakov-á stěrka 4 opatřená na vstupu potrubím 9 pro přívod pěny od neznázorněného napěňovacího zařízení generátoru pěny a rotační šablona 3 spřažená pomocí lneznázorněného převodu s neznázorněným pohonem nanášecího zařízení a textilního pásu 11. Na druhé straně tlakové stěrky 4 je připojen odpouštěcí ventil 1, na jehož vstupu je vytvořen uzavřený prostor 5 a jehož výstup je opatřen nátrubkem 18 pro odpouštění pěny do zásobníku 1 ll. Uzavřený prostor 5 a řídící vstup odpouštěcího ventilu 1 jsou přívody 6, 7 propojeny s ovládacím a regulačním blokem 2. U příkladného provedení odpouštěcího ventilu 1 podle obr. 2 je součástí ventilu sedlo 12 a kuželka 13, spojená s dříkem kuželky 17 a pryžovou membránou 14. Na dříku kuželky 17 je ve vnitřním pouzdru 15 tlačná pružina 16. Ovládací a regulační blok podle obr. 3 zahrnuje pneumatický regulátor 2 U, regulátor tlaku 21, solenoidový ventil 22 a třicestný dvoupolohový rozvaděč 23 ovládaný pneumatický. Regulátor tlaku 21 je opatřen přívodem tlakového vzduchu 8 a ukazatelem redukovaného tlaku vzduchu 28. Pneumatický regulátor 20 je opatřen regulačním knoflíkem 24 pro přímé nastavení žádané hodnoty tlaku a ukazatelem tlaku 25. Trojcestný dvoupolohový rozvaděč 23 je kanály propojen s výstupem regulátoru 20 a prostřednictvím solenoidového ventilu 22 s regulátorem tlaku 21 a dále přívodem 7 s řídlcím vstupem odpouštěcího ventilu 1. U alternativního provedení podle obr. 4 je součástí ovládacího a regulačního bloku elektromagneticky ovládaný třicestný dvoupolohový rozvaděč27, který je propojen s regulátorem tlaku 21 přímo. Sole-noidový ventil Z 2 nebo třícestný dvoupolohový rozvaděč 27 jsou přitom spřaženy prostřednictvím neznázorněného přepínače řídícího signálu s výstupem neznäzorněného komparátoru.Při aplikaci napěněných vodných roztoků nebo disperzí na textilní pás 11 je pěna od neznázorněného napěñovacího zařízení přiváděna do tlakové stěrlçy 4 potrubím 9. je-li linka V klidu, jsou rozvádeče 23, resp. 27 a solenoidový ventil 22 v prvních polohách vyznačených na obr. 3 a 4 a v- případě, že přívod 8 je bez tlaku, působí na dřík kuželky 17 pouze tlak pružiny 16 a odpouštěcí ventil 1 je plně otevřen. Po připojení přívodu 8 na rozvod tlakového vzduchu je redukovaný tlak vzduchu přlváděn k solenoidovému ventilu 22, resp. k rozváděčl 27 a současně k regulátoru 2 U. Pokud je tlak v uzavřeném prostoru 5 nulový,je výstupní tlak regulátoru 2 D maximální. Tento tlak způsobí přestavení kuželky 13 do druhé krajní polohy a uzavření odpouštěcího ventilu 1. Při plnění je vzduch z tlakové stěrky 4 vytlačován pěnou. Po zaplnění tlakové stěrky 4 je pěna odpouštěna do zásobníku 10 nátrubkem 18 při otevření ventilu odpovídajícím rovnovaze sil působících na kuželku 13. Při malé rychlosti textilního substrátu u tisku například bě hem seřizování raportu je tlak na konci stěrky 4 udržov-án na hodnotě nastavené regulačním knoílikem 24 a přebývající pena je odváděna do zásobníku 1 D. Při zvyšovaní rychlosti textilního substrátu se zvyšuje i dodávka kapaliny napěňovacim zařízením. Po překročení mininiální dodávky se změní výstupní signál neznázorněného kondenzátoru, který způsobí sepnutí solenoidovêho ventilu 22, resp. rozváděče 27. Přestavením rozváděče 23, resp. 27 do druhé polohy je regulátor 20 odpojen, odpouštěcí ventil 1 je přímým působením redukovaného tlaku vzduchu na membránu 14 zcela uzavřen a tlak ve stěrce 4 se při dalším zvyšovaní rychlosti textllního substrátu zvyšuje. Výhodou zařízení je egální nános i při velmi malých rychlostech textilního substrátu,přičemž nespotřebovaná část pěny, odváděna do zásobníku 10, je po zkolapování připravena k novému použití. Výhodou odpouštěcího ventilu 1 s membránou 14 jsou malé odpory při přestavovaní kuželky 13 a snadné čištění prostoru s kuželkou po ukončení nánosu. U některých nanášecích zařízení se používa oboustranneho přívodu pěny do tlakové stěrky. V těchto případech je možno přiřadit odpouštěcí ventil k přívodu před vstupem pěny do tlakové stěrky, například k přívodu před jeho rozvětvením.1. Zařízení pro nános napěněných vodných roztoků nebo disperzí na plošné textilní substráty, zahrnující čidlo pro snímání rychlosti plošného substrátu a tlakovou stěrku, opatřenou přivodem pěny od napěñovacího zařízení, přičemž výstup čidla pro snímaní rychlosti plošneho substrátu je spřažen s korekčním členem pro nastavení žádané hodnoty průtoku kapaliny a k výstupu korekčního členu je přiřazen komparátor s nastavitelnou úrovníreŕerenčního signálu, vyznačující se tím, že k tlakové stěrce 4 je přiřazen odpouštěci ventil 1 spřažený prostřednictvím ovládacího a regulačního bloku 2 s výstupem komparátoru.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že ovládací a regulační blok 2 zahrnuje regulátor (20), jehož první vstup 6je propojen s vnitřním prostorem tlakové stěrky (4) a druhý vstup obsahuje zařízení pro přímé nebo dálkově ovládání a výstup je propojen s odpouštěcim ventilem.3. Zařízení podle bodu 2, vyznačující se tím, že vstup 6 regulátoru 20 je propojen s vnitřním prostorem stěrky 4 prostřednictvím uzavřeného prostoru 51.4. Zařízení podle bodu 2, vyznačujíci se tím, že výstup regulátoru 20 je propojen s odpouštěcím ventllem 1 prostřednictvím pneumatický 23 nebo elektromagneticky ovládaného rozváděče 27 .5. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že odpouštěcí ventil 1 zahrnuje mem/bránu (14) oddělující prostor sedla 12 s kuželkou (13) od prostoru dříku kuželky 17 s pružlnou 16.

MPK / Značky

MPK: D06M 21/04

Značky: zařízení, disperzí, textilní, napěněných, nános, roztoku, plošné, vodných, substráty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-260618-zarizeni-pro-nanos-napenenych-vodnych-roztoku-nebo-disperzi-na-plosne-textilni-substraty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro nános napěněných vodných roztoků nebo disperzí na plošné textilní substráty</a>

Podobne patenty