Zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálczu WALOSZEK EDUARD ing., VONDRÄK FRANTIŠEK, HAVÍŘOV, HUDECZEK MBČISLAV ing., ALBRECHTICE u Českého Těšína,TESAŘ ZDENĚK ing., KALETA RUDOLF ing., HAVIŘOV(54) Zapojanl koncového ělanu ochranného ovládacího obvoduzapojení lze použit v prostředí5 nebezpečím výskytu výbušných směsi plynů a par se vzduchem a v dúlnich dílech nebezpečných výbuchem metanu a uhelného prachu. Podstata zapojení připojenéhok ovládacim obvcdům svorkami a k obvodům pomocných relé silových stykačů svorkami,případně spočívá v tom, že k šesté svorce je připojen čtvrtý odpor, k němuž je připojena jednak anoda tyristoru a jednak anoda diody, k jejíž katodě je připojen prvni odpor, jenž je přípojen ke třetí svorce, a současně k první svorce je ýřipojen druhý odpor, k němu jsou připojeny kondenzátor, třetí odpor a řídící elektroda tyristoru, přičemž katoda tyristoru, druhé vývody třetího odporu a kondenzátor jsou připojeny k sedmé svorce. Mezi prvni odpor a třetí svorku je připojen spinací kontakt relé připojeného ke štvrté a páté svoroe, který je vyvedenvynález se týká zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu, používaného k dálkověmu ovládání stykačů strojů v prostředí s nebezpečím výskytu výbušných směsi plynu a par se vzduchem a v důlních dílech nebezpečných výbuchem metanu a uhelného prachu.Jsou známy koncové členy ovládacích obvodů proudové bez evětelné indikace přehřátí elektromotoru a se světelnou indikací přehřátí elektromotoru.Při dálkovém ovládání stykače stroje v prostředí s nebezpečím výskytu výbušných směsí plynu a par se vzduchem a v důlních dílech nebezpečných výbuchem metanu a uhelného prachu,který má ovládací à řídící prvky V krytí vyhovujícím pro jiskrově bezpečný elektrický obvod koncové členy elektrického zařízení ochranného relé nesmějí být použitý.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu pro dálkově ovládání stykačů strojů v prostředí s nebezpečím výbuchu, jejichž elektrická instalace obsahuje ovládací obvody a obvody pomocných relé silových~stykačü, podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom. že k obvodu pomocných relé silových stykačů je šestou svorkou připojen čtvrtý odpor, k němuž je připojena jednak anoda tyristcru a jednak anoda diody, k jejíž katodě je připojen první odpor, jenž je připojen ke třetí svorce, a současně k první svorce je přlpojen druhý odpor, k němuž jsou pripojeny kondenzátor, třetí odpor a řídící elektroda tyristoru, přičemž katoda tyristoru, druhé vývody třetíhq.odporu a kondenzátor jsou připojeny k sedmé svorce. Mezi první odpor a třetí svorku je přlpojen spínací kontakt relé připojeněho ke čtvrté a paté svorce, který je vyveden ke druhé svorce.výhoda zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu podle vynálezu spočíva V tom, že při dálkovém ovládání řídící a ovládací prvky mohou být v krytí adpovídajícím jinkrově bezpečným obvodům není zapotřebl pevný závěr.Na přiložených výkresech je znázorněno přikladné zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu, kde na obr. 1 je zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu a na obr. 2 je jeho zapojení V obvodech důlního dobývacího kombajnu.Koncový člen ochranného ovládacího obvodu je určen jako prídavný člen ke stávajícímu elektrickénu ovládání důlních zařízení. Obvod má enerqetickou úroveň odpovídající jiskrové bezpečnosti a jeho výstupní obvody ~ první, druhá a třetí svorka l, g a Q jsou jiskrově bezpečné. výkonným členem v obvodu je tyristor 3. K šesté svorce É je připojen čtvrtý odpor-34, k němuž je připojena jednak anoda tyristoru g a jednak anoda diody E, k jejíž katodě je płipojen první odpor 31, jenž je připojen ke třetí svorce 3. K první svorce ł je připojen druhý odpor 32, k němuž jsou pripojeny kondenzátor g, třetí odpor 53 a řídící elektroda tyrlstoru gr Katoda tyristoru 2, druhé vývody třetího odporu 53 a kondenzátoru Q jsou pripojeny k sedmé svorce 1. Mezi první odpor 51 a třetí svorku 3 je přlpojen spínací kontakt § 7, relé § pfipojeného ke čtvrté a páté svorce A a §, který je vyveden ke druhé svorce 2.proudu mezi šestou a sedmou svorkou g a 1. Průchodem proudu dojde k zapojení dalších pomocných relé a následně sílového stykače zařízení. Následně dojde k sepnut 1 re 1 é § průtokem proudu patou a šestou svorkou § a Q, které eepne kontakt 57 a působí ve funkci přídrže. Při rozpojení obvodu mezi první a druhou svorkou l a g, kde jsou zapojeny ochrany, dojde k rozpojení tyristoru 1 a k odpojení pomocných relé a siloveho stykače.Kcnkrétní rapojení koncového členu V obvodech dúlního dobývacího kombajnu, opatřeného pevným závěrem je schamaticky znázorněno na obr. 2. Důlní dobývací kombajn má motory ~ spotřebiče § 1 a § 2 včetně stykače umístâny v pevněm závěru. kombajn je ptopojen se stykačovou skříní kabelem. Ve stykačové skříni je umístěn hlavní stykač se silovými kontakty gg a obvody pomocných relé Q, g, Q a D včetně napájecích zdrojů a ochran. Koncový člen podle vynálezu je umíatěnv pevnćm závěru kombajnu. Ke svorkám l,-3 a Q jsou připojeny ovládací a řídící prvky, napříkladtlačítka 51, ga apod. Ke svorkám É a 1, případně § a É jsou připojeny obvody pomocnýchrelé včetně dalších prvků.V klidovém stavu je tyristor E V rozepnutém stavu. Transformátor § 31 dodává napětí 24 V, které lze naměřít na tyristoru 2. Napětí 24 V je přítomno na tlačítku 51. V celém obvodu je nulový proud.stlačením tlačítka 51 dojde k sepnutí tyristoru 2 a uzavření obvodu mezi body l, g, 3,1, á, É, 1, Ä, 2, lg, łł, łg, lg. V obvodu ł až łg zapůsobí relé 5, které svým kontaktem gz sepne relé §. Relé Q kontakty 53, 54 připravuje sepnntí silových kontaktů §g a časové relé Q. Časové relé Q kontaktem 55 kontaktů 52. Blok 3 obdrží napětí a relé §, které má funkci paměti, přitáhne kontakt § 7. spotřebiče §l a § 2 mohou být trvale provozovány. Rozepnutí sílových kontaktů § 2 se provede T a ostatních prvků. Obvod 1 ažzmáčknutím kontaktu ga, čímž dojde k rozepnutí tyristoru lg je zároveň bezpečnostním obvodem. Dojde-li mezi hody l až 3 (zemnící vodič) k nárůstu odporu nad 46011, silové kontakty §ľ se přeruší. V celém obvodu 1 až lg teče jiskrově bezpečnýproud. K bodu ł je připojena sedmá svorka 1.Ke svorkám l, g a 3, lze připojit ovládací a řídící prvky v krytí odpovídajícím jiskrově bezpečnému elektrickému obvodu. slouží pro připojení ovládacích tlačítek chod a stop,která jsou V krytí odpovídajícím jiskrově bezpečným obvodům - v normálním provedení, dále pro vyhodnocení odběru elektrické energie elektromotoru stroje, vytvoření vodivého spojení paralelné k zapínacímu tlačítku a k hlídání dovoleného oteplení vinutí elektromotoru.1. zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu pro dálkově ovládání stykačů strojů v prostředí s nebezpečím výbuchu jejichž elektrická instalace obsahuje ovládací obvody a obvody pomocných relé silových Štykačů, vyznačující se tím, že k obvodu pomocných relé silových stykačů je svorkou (6) připojen čtvrtý odpor (R 4), k němuž je připojena jednak anoda tyristoru (T) a jednak anoda diody (D), k jejíž katodě je připojen první odpor (R 1), jenž je připojen ke třetí svorce (3), a současně k první svorce (1) je připojen druhý odpor (R 2),k němuž jsou připojeny kondenzátor (C), třetí odpor (R 3) a řídící elektroda tyristoru (T). přičemž katcda tyristoru (T), druhé vývody třetího odporu (R 3) a kondenzátor (C) jsou připojeny k sedmé svorce (7).2. zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu podle bodu 1 vyznačující setím, že mezi první odpor (R 1) a třetí svorku (3) je připojen spínací kontakt (K 7) relé (E) připojeného ke čtvrté a páté svorce (4, 5), který je vyveden ke druhé svdrce (2).

MPK / Značky

MPK: E21C 35/24

Značky: ochranného, ovládacího, koncového, zapojení, obvodů, členu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-260502-zapojeni-koncoveho-clenu-ochranneho-ovladaciho-obvodu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu</a>

Podobne patenty