Čelný unášač s automatickým uvolnením z vretena

Číslo patentu: 260360

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

UMD PIO WNÁlIlY 5 V d , é 15 05 gg A omw 4 1 V a75 Autor vynalezu KOLLÁRIK DUŠAN ing., NOVÉ ZÁMKYRiešenie sa týka čelného unášača s automaticlsýni uvoľnením z vretena a rieši jeho telesné vytvorenie. Jeho podstatou je, že na základnom telese je axiálne posuvne uložený uvoľňovací prstenec prepojený so základným telesom s axiálnom vôlou a med zi základným telesom a uvoľňovacím prs tancom je usporiadaný aspoň jeden radiál ne presuvný roztláčaci prvok, ktorý má vy~ tvorenú skoseuú plochu pre záber so šikmou plochou vytvorenou na základnom telese alebo na. uvoľñovacom prstenci.V súčinnosti s vymieñacím prostriedkom je vhodný pre bezobslužné plne automatizované technologické lzracoviská a umožňuje jednoduché a rýchle uvoľnenie čelného unášača z kužeľovej dutiny vretena.Vynález sa týka čelného unäšača s automatickým uvolnením z vretena a rieši jeho telesné vytvorenie.V súčasnej dobe sú čelné unášače umiestñované svojou kužeľovou stopkou v kužeľovej dutine vretena uvoľňované ručne väč šinou tak, že sa matice, umiestnená na čel-nom unášači prepojená cez závit so základným telesom dotiahne o čelo vretena a ďalšim natáčanim sa vytiahne čelný unášač z dutiny vretena, kde je držaný len samosvornou silou. Toto riešenie je pomerne prácne a nie je najvhodnejšie pre automatické uvoľnenie čelného unášača. je známe riešenie, kde je čelný unášač vybavený uvoľňovacou prírubou umiestnenou na čele vretena a navyše je nutné blokovat čelný unášač, pričom vreteno sa musi natäčať. Toto riešenie umožňuje automatické uvoľnenie, ale vyžaduje si prídavné zariadenia,ktoré predražujü cenu čelného unašača, navyše pri zmene technológie a programu stroja, napríklad pri prechode na prírubové súčiastky je nutné demontovat prídavné zariadenia zo stroja, čo predlžuje zoraďovacie časy.Tieto nevýhody zmierňuje čelný unášač s automatickým uvoľnením z vretena podľa vynalezu, ktorého podstatou je, že na základnom telese je axiálne posuvne uložený Livoľňovací prstenec prepojený so základným telesom s axiálnou vôlou a medzi základným telesom a uvolňovacím prstencom je usporiadaný aspoň jeden radiálne presuvný roztláčací prvok, ktorý má vytvorenú skosenú plochu pre záber so šikmou plochou vytvorenou na základnom telese alebo na uvolñovacom prstenci.Čelný unášač podľa vynálezu umožňuje uvoľnenie z vretena bez ďalších prídavných zariadení len prostrednictvom napriklad vymioñacieho prostriedku, ktorého prítomnost na technologickom pracovisku je nutná nezávisle od konštrukcie čelného unašača a spôsobu jeho uvoľnenia z dutiny vretena.Pri uvoľnení sa vreteno nemusí otáčať,čím sa zjednodušuje výmena čelného unášača a nekladie zvýšené nároky na súčinnosť jednotlivých prvkov uvoľňovania.čelný unášač podľa vynálezu je znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je priklad čelného unášača v bočnom pohľade s člastočnými rezmi, na obr. 2 je v bočnom pohľade čelný unášač upevnený vo vretene, na obr. 3 je V bočnom pohľade čelný unášač uvoľnený vymieňacím prostriedkom, obr. 4 je priečny rez čelným unášačom.Čelný unášač 100 s automatickým uvoľnenim z vretena 150 pozostáva zo základného telesa 110 s kužeľovou stopkou 115, 4unášacích hrotov 111 rozmiestnených synietricky okolo strediaceho hrotu 112 uloženého odpružene v základnom telese 110. Na základnom telese 110 je s axiálnou vôlou a uložený axiálne posuvne uvoľňovací prstenec 120, ktorý je prepojený so základným telesom 110 prostrednictvom spojovacieho prvku 121, napríklad skrutky. Medzi základným telesom 110 a spojovacim prvkom 121 je usporiadaný pružný prvok 140,ktorý zabezpečuje dosadnutie uvoľňovacieho prstence 120 na základné teleso 110. Medzi Livoľňovacim prs-tancom 120 a základným telesom 110 sú usporiadané roztláčacie prvky 130 radiálne presúvaieľné vo vybraní 117, napríklad v základnom telese 110. Proti vyleteniu sú rozlláčacie prvky 130 zaistené v základnom telese 110 pomocou poistného prvku 114, napríklad kolika zaberajúceho napríklad do oválneho otvoru 132 roztláčacieho prvku 130. Roztláčaci prvok 130 má vytvorenú skosenú plochu 131, ktorou je v zábere so šikmou plochou 113, vytvorenou na základnom telese 110 podľa prikladu na obr. 1 V dosadnutej polohe uvoľñovacieho prstence 120 na základne teleso 110 prečnievajú roztláčacie prvky 130 nad vonkajší obvod 118 základného telesa 110 o radlálne prestavenie b. Samotné uvoľnenie čelného unášača 100 z kužeľovej dutiny 151 vretena 150 sa uskutoční nasledovneČelný unášač 100 je svojou kužeľovon stopkou 1.15 držaný V kužeľovej dutine 151 vretena 150 samosvornou silou. V tejto polohe čelného unäšača 1.00 je medzi vrelonnm 150 a uvoľňovacím prstencom 120 minimálna vôla c, ktorá je menšia než axiälna vôle a. Vymieňaci prostriedok 100 uchopí čelný unášač 100 cez roztláčacie prvky 130 a zovrle ho. Tým vykoná radialne prestavenie b roztláčacich prvkov 130 v základnom telese 110 a dostanú sa do záberu šikmá plocha 113 so skosenou plochou 131 a vykoná sa axiálne presunutie uvoľňovacieho prstenca 120 odpovedajúce radiálnemu prestaveniu b, ktoré je dané uhlom sklonu a šikmej plochy 113 a skosenej plochy 131. Uvoľñovací prstenec 120 sa oprie o vreteno 150 a axiálne vysunie čelný unášač 100 z kužeľovej dutiny 151, čím je čelný unášač 100 Livoľnený. Pre presnejšie vedenie uvoľňovacieho prstence 120 na základnom telese 110 má spojovací prvok 121 vytvorenú vodiacu hlavu 122 axiálne vedenú vo vodiacej dutine 116 základného telesa 110.1. Čelný unäšač s zautonmtíclçýnn uvoľnellĺlll z vretena, pozoslávajúcíi zo základného lelesa s kuželovmx stopkou, mášacích hrotov rozmiestnených symetricky okolo strediaceho hrotu, uloženého odpružene v základnom telese, vyznačený tým, že na. základnom telesa 110 je axlálne posuvne uložený uvolňovací prstenec 120, prepojený so základným telesom (110), s axiálnou vôlou a a medzi základným telesom 110 a uvolňovacím prstencom 120 jeusporiadaný aspoň jeden radlâlne presuvný roztlàčací prvok 130, ktorý má vytvorenú skosenú plochu (131) pre záber so šikmou plochou 113, vytvorenou na základnom telese 110 alebo na uvoľñovacom prstencl (120).2. čelný unášač podľa bodu 1 vyznačený tým, že medzi základným telesom 110 a uvolňovacím prstencom 120 je pre vymedzenie axíálnej vôle a usporiadaný aspoň jeden tlačný pružný prvok (140).

MPK / Značky

MPK: B23B 33/00

Značky: automatickým, čelný, vřetena, uvolnením, unášač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-260360-celny-unasac-s-automatickym-uvolnenim-z-vretena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čelný unášač s automatickým uvolnením z vretena</a>

Podobne patenty