Spojovací prvok najmä pre spevnenie základnej a upínacej čeluste sklučovadla

Číslo patentu: 260359

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

časť je tvorená hlavou vedenou vo vybraní75 Autor vynúlezu KOLLÁRÍK DUŠAN ing., NOVÉ ZÁMKY54 Spojovací prvok, najmä pre spevnenie základnej a upínncei čeľuste skľučovadlaRiešenie sa týka spojovacieho prvku najmä pre spájanie upinacích čelustí so základnými čeľusťaml známeho skľučovadla Jeho podstatou je, že vodiaca časť spojovacieho prvku usporiadané posuvna v drážke základnej čeluste má vytvorené vodiace presadenie rotačného tvaru a spevñovaciavytvorenom na upľnace čeľusti zo strany stykovej roviny, pričom hlava je svojou hrúbkou presunutelná cez hrdlo vybrania ,A ~ r v upínacej čeľusli a v axlálnom odstupe od N. vodlaceho presadenla sú na hlave vytvore- x né spevñovacie skosené plochy pod samo- mi svorným uhlom a ovládací ,otvor pre mo- mentový kľúč presúvateľný cez prístupový tRiešenie umožňuje skrátiť prestavovacie n a zoraďovacie časy a nájde uplatnenie v poloautomatíckých i automatických prevádz- . kach. 9.5vynález sa týka spojovacieho prvku najmä pre spájanie základných a upínacích čeľusti skľučovadiel a rieši jeho telesné vytvorenie.V súčasnej dobe je spájanie základných a upínacích čeľustí riešené klasickým spôsobom pomocou skrutiek a T-matice, kde T-matice sú vedené v zakladnej čeľusti vytvorenej T-drážke a upínacia čeľusť má vytvorené osadené otvory pre skrutky. Momentovým kľúčom sa skrutky dotiabnu požadovaným momentom podľa veľkosti skrutky. e známe i také riešenie, kde v základnej i v upínacej čeľusti je vytvorená rybinová clrážka a spevnenie sa deje deleným dvojrybinovým klinom. Klasické riešenie pomocou skrutiek a T-matíc je nevýhodné najmä pretojže je pomerne pracné a zdihavé samotné spevnenie základných a upínacich čeľusti, nakoľko sa skrutky musia skrutkovat a doťahovať. Riešeniepomocou deleného klinu zase vyžaduje komplikovaná spevňovacie zariadenie umožňujúce spevnit konštantným tlakom delený klin v drážkach a umožňujúce uvoľnenie spevnenêho spoja.Uvedené nevýhody zmierňuje spojovací prvok podľa vynálezu, ktorého podstatou je,že vodiaca časť spojovacieho prvku usporiadanä posuvne v drážke základnej čeľuste má vytvorené vodiace presadenie rotačného tvaru a spevňovacia časť je tvorená hlavou vedenou vo vybraní vytvorenom na upínacej čeľusti zo strany stykovej roviny, pričom hlava je svojou hrúbkou presunuteľná cez hrdlo vybrania v upínacej čeľusti av axiálnom odstupe od vodiaceho presadenie sú na hlave vytvorené spevňovacie skosené plochy pod samosvorným uhlom a ovládací otvor pre momentový kľúč presúvateľný cez prístupový otvor v upínacej čeľusti.Spojovací prvok podľa vvnáiezu zmožňuje uskutočniť spojovacie väzbu medzi základnou a. upInacou čeľusťou skľučovadla pomerne jednoducho otočením prvku o 90 °. Týmto otočením je zároveň základná čelust axialne oddeliteľná od upínacej čeľuste a tým bud vymeniteľná alebo prestaviteľná. Dofahuje sa tiež momentovým kľúčom. ale odpadá zdlhavé vyskrutkovávanie a zaskrutkovávanie skrutiek pri výmene upínacej čeľuste.Spojovací prvok ,podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázornený spojovací prvok spájajúci základnú a upínaciu čeľust v čiastočnom priečnom reze, na obr. Za, b, c je znázornený postup spevnenia upínacej čeľuste so základnou v čiastočných rezoch, na obr. 3 je znázornený priklad usporiadania blokovacieho prvku v čiastočnom reze a na obr. 4 je iný priklad usporiadania blokovacieho zariadenia.Spojovací prvok 10 určený najmä pre spevnenie zakladnej čeľuste 20 s upínacou čeľustou 30 známeho skľučovadla pozostá 4va zo spevňovacej časti 12 a vodiace časti 11. Vodiaca časť 12 je usporiadané v dražke 21, napríklad tvaru l zakladnej čeľuste 2 U posuvne a otočne okolo svojej osi, čo umožňuje vodiace presadenie 14 rotačného tvaru. S touto časťou je pevne spojená spevňovacia časť 12 tvorená hlavou 13, napríklad tvaru T usporiadanou vo vybraní 32,vytvorenom na upínacej čeľusti 3 U zo strany stykovej roviny 31, v ktorej môže byt vytvorené ozubenie 35. V axialnom odstupe od vodiaceho presadenie 14 sú na hlave 13 vytvorené skosené plochy 15, ktorých sklon zviera so sklonom operných plôch 36 vybrania 32 samosvorný uhol o a ovládací otvor 16 pre zasunutie momentového kľúče 4 D. Aby po nasunutí upínacej čeľuste 30 na základnú čeľust Z 0 bol spojovací prvok 1 | prepojiteľný svojim ovládacím otvorom 16upínacej čeľusti 3 D prístupový otvor 34. Na obr. 3 je priklad, kde prístupový otvor .54 je vytvorený v základnej čeľusti 2 U. Toto riešenie sa uplatní tam, kde sa rozpojenie upínacej čeľuste 30 so základnou čeľusťou 20 uskutočňuje mimo znameho skľučovadla napríklad v prípravovni. V takomto prípade je možné umiestniť do základnej čeľuste 20 i blokovaci prvok 51, napríklad skrutku. Pokiaľ sa výmena upínacích čeľustí 30 alebo ich prestavenie uskutočňuje priamo v skľučovadie, je výhodnejšie riešenie blokovacieho prvku 50 i prístupového otvoru 34 podľa obr. 4.Samotný postup spevn.enia upínacej čeľuste 3 D so základnou čeľustou 2 D proStľLdHÍCtVOm spojovacieho prvku li podľa vyuálezu je nasledovnéSpojovací prvok 1 U Lisporiadaný v drážke 21 zakladnej čeľuste 2 D sa napolohuje tak,aby bolo možné našunút Lipínaciu čeľusť 30 na spojovací prvok 1 D, pričom sa spevňovacia časť 12 svojou hlavou 13 axiálne zasunie do vybrania 32, čo je uskutočniteľné, nakoľko hrúbka b hlavy 13 je menšia než svetlost a hrdla 33 vybrania 32. Prístupovým otvorom 34 sa presunie momentový kľúč 40, ktorým sa spojovací prvok 10 natočí o 90 ° cez ovládací otvor 16. Pritom sa skoseně plochy 15 dostanú do záberu s opernýnii piochami 36, čím sa vytvorí predjiätie potrebné na spevnenie oboch čeľustí. Samosvorný uhol rľ zabezpečuje, aby so väzba nezrušila, ale pre prípad väčšej bezpečnosti je možnéaplikovať lnokovací prvok 5 U, ktorý by zabezpečoval spevnenú polohu spojovacieho prvku 1 D.Aplikovanie spojovacieho prvku lll podľa vynálezu umožňuje znížiť pracnost pri výmene a prestavovaní a zvýšiť vyloženie upínacích čeľusti 3 U. S výhodou sa uplatní v poloautomatických prevádzkach a zároveň umožňuje i automatizovat proces výmeny,prípadne prestavenia.l. Spojovací prvok najmä pre spevnenie základnej a upínacej čeluste skľučovadla,pozostávajúci z Iodiacej časti Limiestnenej v dražke základnej čeľuste a spevňovacej časti usporiadanej v upínacej čeľusti, vyznačený tým, že vodlaca časť 11 spojovacieho prvku 10, usporiadané posuvne v drážke 21 základnej čeľuste 20 má vytvorené vodiace prcsadenie 14 rotačného tvaru o spevñovacizl časť 12 e tvorená hlavou 13 vedenou vo vybraní 32, vytvorenom na upínacej čelusti 30 zo strany stykovej roviny 31, pričom hlava 13 je svojou hrúbkou b presunuteľna cez hrdlo 33 vybraní 32 v upínnttej čeľusti 30 a v nxiáliaom nástupe od vodiaceho presadenia 14 sú na hlave 13 vytvorené spevňovacie skosené plochy 15 pod samosvor ným uhlom a a ovládací otvor 16 pre momentový kľúč 40 presúvateľný cez prístupový otvor 34 v-upínacej čeľusti 30.2. Spojovací prvok podľa bodu 1 vyznačený tým, že medzi vodíacou časťou 11 a základnou čeľustou 20 je usporiadaný aspoň jeden dvojpolohový blokovací prvok 50, napriklad skrutka.3. Spojovací prvok podľa bodu 1 a 2 vyznačený tým, že hlokovaci prvok 50 je usporiadaný medzi spevňovacou časťou 12 a upínacou čeľustou (30).4. Spojovací prvok podľa bodov 1 až 3 vyznačený tým, že prístupový otvor 34 je vytvorený v základnej čeľusti 20 a ovládací otvor 16 je vytvorený na vodiacom presadeni 14 vodiace časti 11 spojovacieho prvku 10.

MPK / Značky

MPK: B23Q 3/10, B23B 31/10

Značky: spevnenie, najmä, prvok, základnej, upínacej, skľučovadlá, spojovací, čeľuste

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-260359-spojovaci-prvok-najma-pre-spevnenie-zakladnej-a-upinacej-celuste-sklucovadla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojovací prvok najmä pre spevnenie základnej a upínacej čeluste sklučovadla</a>

Podobne patenty