Sklučovadlo s automatickou výmenou upínacích čelustí z čela

Číslo patentu: 260358

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

WWW FRO WNÁLEZY . A 0 mm 45 vydane 15 05 89Autor vynliuu KOLLARIK DUŠAN ing., NOVÉ ZÁMKY(54) Skľuićnvadlu s automatickou výmenou upinaeích čeľustí z čelaPredmetom riešenia je skľučovadlo s automatickou výmenou čeiustí z čela. jeho pod~ statou je, že každá základná čeľusť má vytvorený aspoň jeden axiálny otvor čiastočne pretinajüci valcové vedenia pre valcové čapy, ktoré majú vytvorené prepúšťacie vybrania, pričom upínacia čeľusť má vytvorenú vaicovú stopku pre zasunutie do axiál 119110 otvoru základnej čeľuste a na valcovej stopke má vytvorené uzamykanie vybrania pre spoluzaber s valcovými čapmi. xJednoduchá konštrukcia z hľadiska vyrobitcinosti zároveň umožňuje spoľahlivé polohovauie vymieiianých upínacích čeiustí v základnom telese. Riešenie nájde uplatnenie u obrábacích centier, kde je výhodné vymieñai čeľuste z čela vzhľadom na priestorové možnosti ako aj v rôznych automatizovaných technologických pracoviskách.vynález sa týka skľučovadla s automatickou výmenou upinacích čeľusti z čela a rieši telesné usporiadanie vymeniteľnej upinacej čeľuste V skľučovadle.U doteraz známych riešení skľučovadiel s automatickou výmenou upínacich čeľusti z čela je výmena riešená väčšinou tak, že každá upínacia čeľusť je vymieňaná samostatne, vyberaná respektíve vkladaná do základného telesa cez prerušené vedenia čeľusti, alebo sú za účelom spevnenia čeľusti v základnom telese vytvorené pomerne komplikované spevňovacie kinematické mechanizmy, ktoré značne komplikujú samotné skľučovadlo. Sú známe i také riešenia, kde vymieňané upínacie čeľuste sú všetky súčasne prinesene k základným čeľustiam pomocou nosiča, ktorý po spevneni upínacích čeľusti v základnom telesa sa musi prázdny odkladať, čo pridáva prácu, respektíve operáciu navyše a tým predlžuje zoradovacie časy. Sú známe i také riešenia nosičov, ktoré sú práve prostredníctvom upinacích čeľustí, respektíve základných čeľusti rozpojiteľne spojené so základným telesom a tvoria súčasť skľučovadla. Vytvorenie spevňovacieho zariadenia v základnom telese skľučovadla značne komplikuje jeho výrobu a navyše kladie vysoké nároky na presnosť vkladania celej sady upínacích čeľusti. e známe riešenie, kde sa vyberajú a vkladajú i upinacie a základné čeľuste, pričom klopné vedenie základných čeľusti tvori dvojica delených polčapov a vybranie v základnom telese l tvar základnej čeľuste má klinový tvar. Toto riešenie nesie so sebou nevýhodu. že manipulačné zariadenie prenáša nosič spolu so základnými i upínacími čcľustami,čo takmer zdvojnásobuje hmotnosť, s ktorou manipulačné zariadenie operuje a tým zotrvačné sily zhoršujú možnosti presného zasunutie. celej sady čeľusti do základného telesa, Tieto nevýhody zmierňuje skľučovadlo s automatickou výmenou upinacich čeľusti z čela podľa vynálezu, ktorého podstatou je,že každá základná čeľusť má -vytvorený aspoň jeden axiálny otvor čiastočne pretinajúci valcové vedenia pre valcové čapy,ktoré majú vytvorené prepúšťanie vybrania,pričom upinacia čeľusť má vytvorenú valcovú stopku pre zasunutie do axiálneho otvoru základnej čeľuste a na valcovej stopke má vytvorené uzamykanie vybrania pre spoluzábei s valcovými čapml.Vynález umožňuje z hľadiska výrobného jednoduchšiu konštrukciu spevnenie nosiča na základnom telese, ľahšie sa dajú dodržať požadované presnosti. Všetky rozmery sú jednoducho vyrobiteľné a merateľné, čím sa vytvárajú predpoklady pre sériovú výrobu. Na nosiči je spolu s mäkkou čeľustou len akoby čast základnej čeľuste, čim sa znižila i hmotnost plného nosiča, čo tiež umožní presnejšiu manipuláciu pri automatickej výmene.Skľučovadlo podľa vynálezu je znázorne 4né na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je vidieť príklad skľučovadla v čiastočnom priečnom reze, na obr. 2 a, b, c, je vidiet p 0 stup uvoľnenia vymieñanej časti sklučovadia V čiastočnom reze, na obr. 3 je príklad nedelenej upínacej čeľuste, na obr. 4je príklad delenej upinacej čeľuste a naobr. 5 je príklad delenej upínacej čeľuste s prestaviteľnostou.Skľučovadlo 100 podľa vynálezu pozostáva zo základného telesa 110, upínacieho mechanizmu 120, zakladnej čeľuste 130, upinacej čeľuste 140 a alternatívne z nosiča 150 upiuacích čeľusti 140. Na obr. 1 je znazornený priklad prevedenia skľučovadla 100,kde upínací mechanizmus 120 je tvorený šmýkadlom 121, ktorým je ovládaný ozubený hrebeň 122, prepojený so základnou čeľusťou 130 cez ozubenie 133. V deliace rovine 132 medzi základným telesom 110 a základnou čeľusťou 130 je vytvorená dvojica valcových vedení 111, V ktorých sú umiestnené otočne valcové čapy 112 ovládané ovládacím prvkom 114 tvoriace klopné vedenie základných čeľusti 130. Základná čeľust 130 má v sebe vytvorený axiálny otvor 131 pretínajúci valcové vedenia 111, ktoré umožňujú zasunutie valcovej stopky 141 čeľuste 140 do axiálneho otvoru 131. Valcová stopka 141 má vytvorené uzamykanie vybrania 142 pre záber s valcovými čapmi 112. spevnenie upinaccj čeľuste 140 so základnou čeľusťou 130 sa uskutoční IIHSlGdDVIIBZ Ovládacím prvkom 114 sa natočia valcové čapy 112 vo valcových vedeniach 111 tak,aby jirejaúšiacie vybrania 113 valcových čapov 112 smerovali do axiáineho otvoru 131. Upíuacia čeľusť 140 sa zasunie svojou valcovou stopkou 141 do axiálneho otvoru 131,čím sa uzamykanie vybrania 142 dostanú v zixiálnom smere na úroveň valcových vcdení 111. Ovládacím prvkom 114 sa natočia valcové čapy 112 tak, že zabehnú do uzamykacích vybraní 142 a tým je upínacia čeľust 140 spevnená so základnou čeľusľott 130.Za účelom automatickej výmeny celej sady upínacích čeľusti 140 súčasne, je vhodné použiť známy nosič 150 upínacích čeľusti 140. Na nosiči 150 sú upevnené upínacie čeľuste 140 ľubovoľným známym sposobom,preto nie je toto upevnenie znázornená. je výhodné upinaclu čelust 140 konštruovalí ako delenú na uvpínaciu časť 143 a spevñovaciu časť 144, pričom tieto sú spojené lubovoľnou známou spojovacou väzbou 145. Ďalším zvýšeným účinkom je potom prestaviteľnosť upinacej časti 143 voči spevňovacej časti 144 upínacej čeľuste 140, čím sa rieši známa prestaviteľnost Lipínacej čeľuste 140 voči základnej čeľusti 130. Pri upínaní prenášajú klopné momenty valcové čapy 112, ale i valcová stopke 141 sa klopí v axiálnom otvore 131 a tým sa uzamykanie vybrania 142 priečne klopia voči valcovým čapom 112, čo zvyšuje pasívne odpory vovalcových vedenlach 111 a prispieva k priaznivejším priebehom poklesu upinacích síl vplyvom odstredívých síl od otáčok. Za účelom zväčšenia tuhosti väzby upínecej čeluste 140 so základnou čeľusťou 130 je možné aspoň na časti radiálnej dĺžky ich presadiť jednu do druhej.Sklučovadlo 1 m s automatickou výmenou upínacich čelusti 140 z čela nájde uplatnenie v automatických prevádzkach a u obrábacích centier, kde priestorové možnosti umožñujú len čelnú výmenu upínacích čeľustí 140.1. Sklučovadlo s automatickou výmenou Lipínzicíirli čelustí z čela, pozostävajúce zo základného telesa, v ňom uloženého upínacieho mechanizmu, kde napriklad ozubený hrebeň je v zábere so základnou čeľusťou,ktorej klopné vedenie tvorí dvojica valcových. čapov, uložených otočne medzi základným telesom a základnou čelusťou a alternatívne z nosiča upínacích čeľustí, vyznačené tým, že každá základná čeľust 130 má vytvorený aspoň jeden axiálny otvor 131, čiastočne pretínajúci valcové vcsdnnia 111 pre valcové čepy 112, ktoré majú vyivoironé prepúšłĺaciu vybrania 1113,pričom upinacla čeľusť 140 má vytvorenú valcovú stopku 141 pre zasunutie do axiál neho otvoru 131 základnej čeluste 130 a na valcovej stopke 141 má vytvorené uzamykacie vybrania 142 pre spoluzáber s valcovými čapmi 112.2. Skľučovadlo s automatickou výmenou upínacích čeľustí z čela podľa bodu 1 vyznačené tým, že upinacia čeľusť 140 je tvorená upinacou časťou 143 a spevňovacou častiou 144, obsahujúcou valcovú stopku 141, kde obe časti sú rozoberatelne spojené.3. Sklučovadlo s automatickou výmenou upínacích čelustí z čela podľa bodov 1 a 2 vyznačené tým, že upinacia časť 143 upínacej čeľuste 140 je voči jej spevñovacej časti 144 prestavitelné.

MPK / Značky

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, čelustí, upínacích, čela, automatickou, výměnou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-260358-sklucovadlo-s-automatickou-vymenou-upinacich-celusti-z-cela.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sklučovadlo s automatickou výmenou upínacích čelustí z čela</a>

Podobne patenty