Radiálne prestavovacie zariadenie polohovacích resp. unášacích prvkov

Číslo patentu: 260354

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

who mo WNÁLEZY (451 Vydané 15 05 89 A oamvvm mor vmlluu KOLLÁRIK DUŠAN ing., NOVÉ ZÁMKY(MI Radłžálne prestavuvacíe zariadenie polohovaclch, respektíve unálnclch prv uvRiešenie sa týka radiálneho prestavovacieho zariadenia pre prestavenle polohovacích, respektíve unášacích prvkov. Jeho podstatou je, že aspoň jedna z dvojíc plôch,bočné vedenia, boky drážky, zviera samosvorný uhol v radlálnom smere a polohovací, respektíve unášací prvok má na svojom spevňovacom konci vytvorené dve tangenciálne spevňovacie plochy, ktoré vzájomne zvierajú samosvorný uhol. Dôležitým význakom riešenia je, že tangenclálny odstup tangenciálnych spevňovacích plôch odpovedá priemeru rozstupovej kružnice, na ktore má byť polohovací, respektíve unášací prvok spevnený.Predmet vynálezu sa týka radiálneho prestavovacieho zariadenia a rieši plynulé prestavenie polohovacioh, respektíve unášacich prvkov.V súčasnej dobe je prestavenie polohovacích, respektive unášacích prvkov diešené zväčša po skokoch, čo neumožňuje nastavenie polohovacích, respektíve unašacích prvkov na optimálnom priemere rozstupovej kružnice na rozhrani skoku a tým zhoršuje rezné podmienky. Existuje riešenie s plynuiým prestavením polohovacich, respektíve unášacich prvkov, avšak dräžka pri tomto riešení sa prehlhuje alebo je značne hlboká, čím zmenšuje tuhost základného telesa irpínacieho, respektive unâšacieho mechanizmu.Tieto nevýhody zmierňuje radiúlne prestastavovacie zariadenie podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že aspoň jedna z dvojíc plôch - bočné vedenia, boky drážky zviera samosvorný uhol v riádálnom smere a polohovací, respektive unášaci prvok má na svojom spevňovacom konci vytvorené dve tangencialne spevňovacie plochy, ktoré vzájomne zvierajü samosvorný uhol.Dôležitým význakom vynálezu je, že tangenciálny odstup tangenciálnych spevňovacích pôch odpovedá priemeru rozstupovej kružnice, na ktorej je polohovací, respektíve unášací prvok spevnený.Navyše predmet vynalezu umožňuje mechanické spevñovanie súčasne všetkých polohovacích, respektive unäšacích prvkov na tej istej rozstupovej kružnici. Hĺbka dräžky sa po celej radiálnej dĺžke nemení a nie je hlbšia od stávajúcich prevedení.Radiálne prestavovacie zariadenie podľa vynálezu je znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je v čelnom pohľade príklad jeho usporiadania na unášacom mechenizme, na obr. 2 je čelný pohľad na príklad jeho usporiadania na čtvorčeľusťovom upinacom mechanizme, na obr. 3 je čelný pohlad s čiastočným razom na iný príklad jeho usporiadania na trojčeľustovom sklučovadle, na obr. 4 je V priečnom čiastočnom reze priklad spevnenie polohovacieho, respektíve unäšacieho prvku v radlálnej dražke a na obr. 5 je iný priklad spevnenia polohovacieho, respektive unášacieho prvku v radlálnej drážke v čiastočnom priečnom reze.Radiálne prestavovacie zariadenie 100 polohovacich, respektive uuašacích prvkov 110 pozostáva z radiálnych drážok 105 uspo 4riadených symetricky okolo strediaceho hrotu 104, respektíve medzi vedeniami 103 upínacich čelustí 102 a zo samotných polohovacích, respektive unášacíoh prvkov 1.1.0,ktorých funkčná čast 111 prečnieva axiálne nad čelnú rovinu 101 upínacíeho, respektíve unášacieho mechanizmu 120 a spevñovacia časť 112 je vedená v radialnej drážke 105,pričom bočné vedenia 107 alebo boky dražky 100 zvierajú samosvorný uhol a. Ked samosvorý uhol o snleruje z obvodu do stredu obr. l aj spevňovacia sila F, smeruje do stredu a zasúvanie polohovacích, respektíve unášacich prvkov 110 do radiálnych drážok 105 sa uskutočňuje z obvodu, ak samosvorný uhol u smeruje zo stredu k obvodu aj spevňovacia sila F, má odstredivú orientáciu a zasúvanie polohovacích, respektive unášacích prvkov 110 sa uskutočňuje zo stredu. V prípade, že upinací, respektive unášací mechanizums nie je vybavený vŕtanim 100, je nutné uspôsobit dostredivý koniec radiálnej drážky 105 pre čelné zasunutie polohovacích, respektive unašacich prvkov 110 do radiálnej drážky 105. Spevňovacou silou FS sa polohovacie, respektive unášacie prvky 110 spevnia v radiálnej dräžke 105 na požadovanom priemere rozstupove kružnice 121, ktoremu odpovedá tangenciálny odstup a tangenciálnyoh spevňovacích plôch 113 zvlerajúcich samosvorný uhol a. Spevňovacia časť 112 polohovacích, respektíve unášacich prvkov 110 má vytvorené dve rovnobežne operné plochy 114 v axiálnom odstupe b, z ktorých jedna je v styku s čelnou rovinou 101 upinacieho, respektíve unášacieho mechanizmu 120 a druhá je pre styk s opernou plochou dräžky 115. Na obr. 4 je znázornený priklad spevnenie polohovacieho, respektive unášacieho prvku 110 v radiáinej drážke 105, pričom spevňovaci styk 116 je medzi bokmi drážky 100 a na obr. 5 je spevňovací styk 116 medzi bočnými vedeniami 107. jedna sada polohovacích, respektive unášacích prvkov 110 má rovnaký tangenciälny odstup a tangenciälnych speviiovacích plôch 113 a každá ďalšia sada sa odlišuje práve veľkosťou tangenciálneho odstupu a.Radiálne prestavovacie zariadenie 100 podľa vynálezu nájde uplatnenie najmä u upínačov rotačných obrobkov pre prestavovanie axiálnych dorazov ale i u unášačov rotačných obrobkov s prestavitelnými Lmášacími hrotmi.1. Radiálne prestavovacie zariadenie polohovacích, respektíve unášacích prvkov,pozostávajúce z radiálne drážky napríklad tvaru T vytvorenej v čelnej rovine upínacieho, respektive unášacieho mechanizmu a z polohovacích, respektíve unášacích prvkov, ktorých spevňovací koniec je uspôsobený pre zasunutie do radlálnej drážky z obvodu alebo zo stredu, vyznačené tým, že aspoň jedna z dvojíc plôch, bočné vedeniauhol a v- radlálnom smere a polohovací,respektíve unášaci prvok (110) má na svojom spevňovacom konci 112 vytvorené dve tangenciálne spevňovacie plochy 113, ktoré vzájomne zvierajú samosvorný uhol (a). 2. Radiálne prestavovacie zariadenie podľa bodu 1 vyznačené tým, že tangenciálny odstup a tangenciálnych spevňovacích plôch 113 odpovedá priemeru spevñovacej rozstupovej kružnice 121 polohovaciho,respektíve unášacího prvku (110).

MPK / Značky

MPK: B23B 33/00

Značky: resp, prestavovacie, radiálně, unášacích, prvkov, zariadenie, polohovacích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-260354-radialne-prestavovacie-zariadenie-polohovacich-resp-unasacich-prvkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Radiálne prestavovacie zariadenie polohovacích resp. unášacích prvkov</a>

Podobne patenty