Radiálne prestavovacie zariadenie unášacích prípadne polohovacích prvkov

Číslo patentu: 260353

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mno mo vvumzv 45 Vydané 15 05 ag A cum(75) Autor vynálezu KOLLÁRIK DUŠAN ing., NOVÉ ZÁMKY54 Radiálne prestavovacłe zariadenie unúšacích, prípadne polohuvncíuh prvkov1 2 Riešenie sa týka radíálneho prestavovacievacích prvkov u čelných unášačov, prípadne skľučovadlel pozostávajúceho z radiálnej drážky a imáčacieho, prípadne polohovacieho prvku spevniteľixého v tejto drážke.Podstatou riešenia je, že aspoň jedna plocha z trojice dno radlálnej drážky, operná plocha radiálnej drážky a čelnä rovina zviera s ostatnými dvomi v radiálnom smere samosvorný uhol, pričom spevňovací koniec Lmášaoleho, pripadne polohovacleho prvku má vytvorené V axlálnon) odstupe spevňovacie plochy zvierajúce vzájomne samosvorný uhol.Dôležitým význakom riešenia je tiež, že priemer rozstupovej kružnice unášacích, pripadne polohovacích prvkov odpovedá veľkosti axiálneho odstupu spevñovacích plôch na ich spevñovacom konci.vynález sa týka radiálneho prestavovacieho zariadenia unášacích, pripadne polohovacích prvkov a rieši jeho usporiadanie na unášacich, prípadne upínacich mechanizmoch rotujúcich obrobkov.V súčasnej dobe je prestavovanie polohovaoích prvkov riešené tak, že na rôznych priemeroch sú vytvorené hniezda polohovacích prvkov, do ktorých sú polohovacie prvky obyčajnc zaskrutkované alebo sú vytvorené radiálne T-drážky, v~ ktorých sú spevnené T-maticami a skrutkami nosiče polohovacích prvkov, v ktorých sa polohovacie prvky môžu v rámci zvoleného rozsahu premiestniť do rôznych rozmerov. Čo sa týka unášacích prvkov, ich radiálne premiestnenie zväčša nie je riešené u Čelných unášačov alebo je známe riešenie, kedy sa unášacie hroty prestavujú do závitových otvorov vyhotovených z čela čelného unášača na rôznych priemeroch. Skokové prestavenie nesie so sebou nevýhodu, že pre priemery obrobkov na rozhrani skoku je nutné voliť rozstupovú kružnicu polohovacich, pripadne unášacích prvkov bud menšiu, alebo väčšiu,než by bola optimálna. Samotné spevñovanie skrutkami je pracné a nedá sa mechanizovať, navyše prítomnosť nosičov polohovacich prvkov pridáva na hmotnosti upinacieho mechanizmu.Tieto nevýhody zmierňuje radiálne prestavovacie zariadenie unášacích, pripadne polohovacích prvkov- podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že aspoň jedna plocha z trojice dno radiálnej drážky, operná plocha radiálnej drážky a čelná rovina zviera s ostatnými dvomi v radiálnom smere samosvorný uhol, pričom spevñovací koniec unašacieho, pripadne polohovacieho prvku má vytvorené v axiáinom odstupe spevňovacle plochy zvierajúce vzájomne samosvorný uhol.Dôležitým význakom vynálezu je, že priemer rozstupovej kružnice unašacich, pripadne poiohovacich prvkov odpovedá veľkosti axiálneho odstupu spevňovacich plôch na ich spevñovacom konci.Radiálne prestavovacie zariadenie unášacích, pripadne polohovacích prvkov umožňuje pokryť celý potrebný rozsah priemerov s minimálnymi skokmi, prakticky spojite umožňuje mechanizovat ručné zoraďovanie pomocou spevíiovaciclt prípravkov a navyše nepridáva na hmotnosti upínačov,pripadne unášačov, na kolko nepotrebuje nosič polohovacich prvkov alebo unášacich prvkov.Radiálne prestavovacie zariadenie unášacích, prípadne polohovacich prvkov je znázornená na pripojených výkresoch, kde naobr. 1, 2, 3 a 4 je vidieť rôzne príklady vyhotovenia prestavovacieho zariadenia v čiastočnom reze, na obr. 5 je V priečnom reze vidieť spevnený unäšací, prípadne polohovací prvok v radiálnej drážke a na obr. B je v pričenom reze spevnený unášecí, pripadne polohovací prvok medzi opernou plochou drážky a čelom upínacieho, prípadne unášacieho zariadenia.Radiálne prestavovacie zariadenie 100 unášacích, pripadne polohovacích prvkov 110 podľa vynálezu pozostáva z radiálnej dražky 101, ktora má svoje dno 102 a opernú plochu 103, pričom aspoň jedna z nich zviera s čelnou rovinou 104 upinacieho, prípadne unášacieho mechanizmu 120 samosvorný uhol a v radiálnom smere. Unášací, prijiadne polohovací prvok 110 obsahuje speviiovací koniec 111 a funkčná časť 112, ktorú plní buď polohovaciu, alebo Linášaciu funkciu. Podla orientácie samosvorného uhlu a dostredivej alebo odstredivej je orientovaná aj spevňovacia sila FS a tým aj spôsob zasúvania unášacich, pripadne polohovacich prvkov 110 do radiálnej drážky 101. Ked vrchol samosvorného uhlu o smeruje radiálne von z upínacieho, prípadne unášacieho mechanizmu 120 zasúvanie unášacich, pripadne polohovacich prvkov 110 sa uskutočňuje z obvodu a spevñovacia sila F, pôsobí dostredivo a ked Vrchol samosvorného uhlu a smeruje do stredu Lipínacieho ji-ípadne Lmášacieho mechanizmu 120 Zasúvanie unášacich, prípadne polohovacích prvkov sa uskutočňuje zo stredu a specňovacia sila FS pôsobí odstredivo. Pokial upinací, pripadne unášací mechanizums 1.20 nemá V strede Vŕtanie, je nutné pre zasunutie unášacieho, pripadne polohovacieho prvku 110 vytvoril V radiälnej drážke 101 zo stredu upinacieho, prípadne unášacieho mechanizmu 120 vkladacie vybranie 105, ktoré umožní z čelnej roviny 104 zasunúť unášaci, prípadne polohovací prvok 110 jeho spevñovacim koncom 111 do radiálne clrâžky 101. Spevñovaci koniec 111 unášacieho, pripadne polohovacieho prvku 110 obsahuje spevñovacíe plochy 113, ktoré zvieraju samosvorný Lihol o. Axiálny odstup h spevňovacích plôch 113 unášacieho, prípadne polohovacieho prvku 110 je pre rôzne sady rôzny a od nei 1 o závisí priemer rozstupovej kružnico d, na ktorej sa unášacie, prípadne polohovacie prvky 110 spevnia rovnakou spevňovacou silou E). spevnenie unášacich, pripadne polohovacích prvkov 110 je možné uskutočniť u všetkých súčasne, čo je výhodne, 1 eho sa urýchli ustavovanie unášacich, prípadne polohovacich prvkov 110 na lipĺnâcích, pripadne unášacích mechanizmoch 120.1. Radiálne prestavovacie zariadenie unášacích, prípadne polohovvacich prvkov učelných unäšačov, prípadne sklučovadiel, pozostávajúce z radiálnej drážky, napríklad prierezu T, vytvorenej v čelnej rovine uná šača, prípadne upínača a z vymeniteľného upínacieho, prípadne polohovaoieho prvku,ktorý má vytvorený spevñovací koniec ivarom uspôsobený pre zasunutie do radiálnej drážky, vyznačené tým, že aspoň jedna ze 3 plôch, tedy plocha dna 102 radiálnej dräžky 101, operná plocha 103 radiál~ ne drážky 101 a čelné plošné rovina 104 zariadenia zviera s ostatnými dvomi v ra diálnom smere samosvorný uhol (ce), pričom spevňovací koniec 111 unášaoieho, prípadne polohovacieho prvku 110 má vytvorené V axiälnom odstupe b spevňovacie plochy 113, zvierajúce vzájomne samosvorný uhol (a).2. Radiâlne prestavovacie zariadenie po» dla bodu 1 vyznačené tým, že priemer rozstupovej knižnice d unášacích, prípadne polohovacích prvkov 110 odpovedá velkosti axiálneho odstupu b spevñovacích plôch 113 na ich spevňovacom konci

MPK / Značky

MPK: B23B 33/00

Značky: prvkov, polohovacích, radiálně, zariadenie, unášacích, prestavovacie, případně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-260353-radialne-prestavovacie-zariadenie-unasacich-pripadne-polohovacich-prvkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Radiálne prestavovacie zariadenie unášacích prípadne polohovacích prvkov</a>

Podobne patenty