Zariadenie na bezuzlové spájanie vlákien

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

DIAD no vvNALIzv 45 Vydané 15 04 59 A OIłIVYAutor vynalezu TEKEL DUŠAN ing., ZIMÄNY VLADIMÍR ing., ĎURČA MILAN ing.,POPRAD, KURUC JÁN ing., STRMENSKÝ LADISLAV ing., SVITM Zariadenie na bezuzlnvě pálenie vlákienZariadenie stř skladá z pracovného valca a pracovnej komory. V pracovnom valci sapohybuje piest. Na konci plesta je blok sventiliom a strihacím mechanizmom. V bloku sa suvne »pohybuje spletacia -dýza. Spietacia dýza má spletaciu komôrku tvaru valca s dvoma zárezmi pre vloženie vlákna. Os valcovej časti sipietacej komôrky je zhodné s osou ríirky pre prívod tlakového vzduchu. Strihaci mechanizmus tvoria dva páry strihacích platničiek. Vnútorné strihacie platničky sú v. drážkach upevnené na blok a vonkajšie strihacie platničky sa Piohybujú vdrážkach bloku, pričom ich konce sa opierajú o protliahlé steny pracovne komory. Zariadenie je možno» využiť na spájanie pretrh-nutých koncov. vlákien s nízkymi, strednýml a vysokými jemnostami v procese ich výroby a textilného spracovania. ivynález sa týka zariadenia na bezuzlové spájanie koncov vlákien prepletením.je známe zariadenie na bezuzlové spájanie koncov vlákien pôsobením turbulentného prúdenia vzduchu v spletacej komôrke. Toto zariadenie má nepohyblivú otvorenú spletaciu komôrku, do ktorej sa vkladajú prekrížene konce spájaných vlákien. Pohyb pružnej podložky, ktorá uzatvára spletaciu komôrku, dalej strihacieho mechanizmu a tlakovzdušného ventila je odvodený od prstovej páky pomocou pomerne zložitých pákových prevodov, Spletacia komôrke u tohto zariadenia má tvar hranola lichobežnikového prierezu, do ktorého sa privádza tlakový vzduch kanálikom do užšej z rovnobežných stien hranoia a to v jej strede. Takýto tvarspletacej komorky spôsobuje často výfuko vanie koncov vlákien zo spletacej komôrky,pričom sa spoj nevytvorí. Nevýhodou tohto zariadenia je teda zložitá konštrukcia a nedokonalý tvar spletacej komôrky.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na bezuzlové spájanie vlákien podľa vynálezu, ktoré pozostáva z pracovnej komory s navádzacimi drážkami pre uloženie volných koncov vlákien, pričom V osi pracovnej komory je spletacia dýza, zakončená spietacou komôrkou, s privodom tlakového vzduchu, proti ktorej je pružná podložka.Podstata riešenia spočíva v tom, že spletacia dýza je posuvne uložená v bloku, do ktorého zasahuje driek piest-u s priebežnom dutinou, z-akončenou ventilom s ,piestikom ventila, pritláčaným k ústiu priebežného centrálneho kanála spletacej dýzy pomoc-ou pružiny, kde zadná časť piesta je prostredníctvom pružiny vrat-ne uložená v pracovnom valci s privodom tlvakvovêho vzduchu, pričom strihací mechanizmus je tvorený dvoma pármi navzájom posuvných strihacich platničiek, z ktorých vnútorné strihacie platničky sú v okrajových drážkach bloku upevnené a vonkajšie strihacie platničky sú v okrajových drážkach bloku posuvne uložené a svojimi koncami opreté o protiľahlé steny pracovnej komory.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je jeho jednoduchá konštrukcia pri automatickom uskutočnení všetkých náväzných fáz tvorby spoja a tvar jeho spletacej komôrky,ktorý bráni vyfukovaniu spletaných koncov vlákien zo spletacej komôrky pri spletaní. vytvorený spoj sa vyznačuje dokonalým prepietenim koncov vlákien bez odstavajúcich nezapletených fibríl. Pevnosť spoja dosahuje pevnosť spájavných vlákien.Na pripojených výkresoch je zobrazené zariadenie podľa tohto vynálezu, pričom na obr. 1 je axonometrický pohľad na totožné zariadenie v polohe otvorenej - mimo spletania. Na obr. 2 je znázornený rez týmto zariadením v otvorenej polohe, kým na obr. 3 je to isté zariadenie v polohe zavretej - tvorenie spoja.Zariadenie, zobrazené na obr. 1 až 3 má dve pracovné časti Pracovný valec 1 a pra 4Covnú komoru 2. V pracovnom valci 1 sa pohybuje piest 6 s tesnením piesta 11. vratný pohyb piesta 6 zabezpečuje pružina 12. Do pracovného valca 1 ústi prívod tlakového vzduchu 13. Na plášti pracovnej komory 2 sú drážky 14 pre uchytenie spletaných vlákien. Z vnútornej strany pracovnej komory 2 dosadá na tieto drážky pružný pridržiavač vlákna 15, výhodne z gumy, so zárezmi, kryjúcimi sa s drážkami v plášti pracovnej komory 2. Na stene praconej komory 2 oproti spletacej dýze 5 je umiestnená pružná podložka 10. V osi piesta 5 je vytvorená príebežná dutina 16, ktorou prúdi tlakový vzduch do spletacej dýzy 5. Koniec. piesta B prechádza z pracovného valca 1 do pracovnej komory 2. Na konci piesta ii je upevnený blok 3 s ventil-om 7 a naň dosadajúcou spletacou dýzou 5 a so strihacím inechlanizmom 4, umiestneným v okrajových drážkach bloku 3. Ventil 7 je tvorený pružinou ventila 18, ktorá pritláča piestik ventila 17 na tesnenie ventila 19. Blok 3 má po oboch stranách okrajová drážky pre vede~ nie strihacieho mechanizmu 4. Strihaci Inechanizmus 4 sa skladá z dvoch párov strihacích platničiek 4 a, 4 h. Vnútorné strihacie platničky 4 a sú v drážkach pevne spojené s blokom 3. Vonkajšie strihacie platničky 4 ba sa pohybujú v drážkach bloku 3 a sú do drá žok pritláčané pružným perom 20. Konce vonkajších strihacich platničiek 4 b sa dotýkajú protillahlých stien pracovnej komory 2. strihacie platničky 4 a, 4 b sú rovnobežne s osou piesta B a spletacej dýzy 5. Horné hrany strihacích platničiek 43, 411 sú vo výške osi spletacej komôrky 8. Na týchto hranách sa napnú spletané konce vlákien 21 a, 21 b, pričom tieto vlákna sú v nepoutej polohe pridržiavané v zárezoch pružných pridržiavač-och vlákna 15. Rovina prekrížených vlákien prechádza drážkami spletacej komôrky H. V bloku 3 je umiestnená pohyblivá spletacia dýza 5, ktorá je tvorená rúrkou s priebežným centrálnym kanálem 9 a spletacou komôrkou 8. S-pletacia komôrke 8 je valcového tvaru a má dva zárezy pre v 10 ženie vlákna. Os priebežného centrálneho kanála 9 je totožné s osou valcovej časti spletacej komôrky 8.Pri spájaní sa ručne vložia k-once vlákien 21 a, 21 h do drážok 14 tak, že vlákna sú v pracovnej komore 2 navzájom prekrížené. Do zariadenia sa privedie tlakový vzduch privodom tlakového vzduchu 13. Tlak vzduchu pohybuje piestom 6. V prvej fáze pohybu piesta 6 dôjde k zasunutiu vlákien 21 a, 21 b do spletacej komôrky B a ich uzavretiu pružlnou podložkou 1 D. V druhej fáze sa odlstrihmi prečnievajúce konce vlákien 21 a, 21 b na nožoch striehacieho mechanizmu 4 a otvorí sa ventil 7 spletacej dýzy 5. Plyn prúdi z pracovného valca 1 cez dutinu piesta B, ventil 7, priebežný centrálny kanál 9 do spletacej komôrky 8. V spletacej komôrke turbulentný prúd vzduchu prepletie navzájomkonce vlákien a vytvorí sa ,pevný spoj. Po prerušení tlakového vzduchu neznázorneným ventilom vráti pružina 12 piest 6 do pôvodného postavenia, čim sa zároveň uzavrie ventil 7 a otvorí sa spletacia komôrka 8,ako aj strihací mechanizmus 4. spájanie je tým ukončené .a po vybratí spojeného vlákna a odstránení odstrihnutých koncov je zariadenie pripravené na nové spája-nie. Zariadenie je možné využít na spájanie pretrhnutých, alebo napájaných koncov vlá O kien s nizkymi, strednými i vysokými jem~nosťami v procesoch ich výroby a textilné ho spracovania. Výhodou zariadenia je, že môže byť použité ako prenosné, alebo neprenosné. Pri neprenosnom použití je zariadenie umiestnené pevne na jednotlivých pracovných miestach spracovateľských strojov a pri prenosnom použití sa zariadenie pripojí na tlakový vzduch ohyhnou tlakovou hadicou, alebo sa pripojí priamo na rozvod tlakového~ vzduchu.Zariadenie na bezuzlové spájanie pomocou prúdu vzduchu, pozostávajúce z pracovnej komory s navádzacimi drážkami pre uloženie voľných koncov vlakien, kde po stranách pracovnej komory je strihací mechanizmus pre odstrihávanie voľných koncov vlákien, pričom v osi pracovnej komory je.splctacia dýza, zakončena spletacou komôrkou s privodom tlakového vzduchu, proti ktorej je pružná podložka. vyznačujúoe sa tým, že spletacia dýza 5 je posuvne uložená v bloku 3, do ktorého zasahuje driek jaicsta 6 s priebežnou dutlnou, zakončenou ventilom 7 s piestikoum ventila (17), pri tláčaným k ústiu ,priebežného centrálneho kanála spletacej dýzy 5 pomocou pružiny 18, kde zadná časť lpiesta 6 je prostredníctvom pružiny 12 vratne posuvne uložená v pracovnom valci l s prívodom 13 tlakového vzduchu, pričom strihací mechanizmus 4 je tvorený dvoma pármi navzájom »posuvných strihacích platničiek 4 a,4 h), z ktorých vnútorné strihacie platničky aa sú v okrajových drážkach bloku 3 upevnené a vonkajšie strihacie platničlçy(4131 sú v okrajových dáržkach bloku 3 posuvne uložené a svojimi koncami opreté o protiľahlé steny pracovnej komory (2).

MPK / Značky

MPK: B65H 69/06

Značky: zariadenie, spájanie, vlákien, bezuzlové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-260332-zariadenie-na-bezuzlove-spajanie-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na bezuzlové spájanie vlákien</a>

Podobne patenty