Ochranný kryt pilového kotúča

Číslo patentu: 260325

Dátum: 15.12.1998

Autor: Surovčík Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

žiządúce v prípadoch, iceď sa rez vykonáva podľa vyzniačenej čiary a keď rezaný materiál nie je inak vedený. Možnosť priameho dohľadu na rezianý materiál zvyšuje v takomto prípade produktivitu práce. Celý ochranný kryt je prostrednictvom rebra 7 rozviera-cieho klinu 8 prípeivnený nia praoov~ ný stôl 21, ktorý sa pri výmene nástroja odklápa. V dôsledku toho mu-.sia byť dvojnamenné páky 4 v mieste závažia 5 vyhnuté, aby neąprekážali primárnemu iodsevacie mu potrubiu 22, ktorým sa odsávajú primárne piliny vznikajúce v mieste 23 prvéhoikontaktu pílového kotúče 13 s rezaným materiálom.Výhodou zariadenia podľa vynále-zu je aj to, že si nevyžaduje samostatný odsávací agregát, ale že môže byt -~ tak, ako je to v danom prípade - napojené -na odsávací ag-regávt 24 primárneho odsávacieho systémuj.1. Ochranný kryt piiovvého kotúče, pozostávajúci z teleso krytu, opíatreného na vstupnej časti zdvihacím kotúčom krytu a nini vý~ stupnej časti zúvesným Čepom, vyznačujúci sa tým. že na závesný čap 3 telesa 1 krytu je pripojený jeden koniec CÍVOÍPSIUGIP nej páky 4), ktorej druhý koniec je opatrený závažim 5 a ktorej stredná časť je uchytená nia prvom čin-pe (3) rebra 7 rozvierocieho klinu 8, .a rovnobežne s dvonjramennou pákou (4 je usporiadané jednoramenná páka 9, ktorej jeden ironiec je pripojený na prídavný závesný čap 10 telesa 1 krytu a ktorej druhý koniec je pri pojený na druhý čap 11 rebra 7 rozvieracieho klinu 81.2. Ochranný kryt píiového kotúče podiia bodu 1, vyznačujúci sa tým, že teleso (1) ochranného krytu je vo svojej hornej časti opatrene odsávacim nadstavcom (13).3. Ochnanný kryt pílového kotúče podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že teleso 1 ochranného krytu je vo svojej vstupnej časti opatrené zvonku čelným piozorovacím okienkom 14 a bočným POZOFOVHCÍIII okiens kom 15 na. zvnútra tiakovzdušnou dýzou

MPK / Značky

MPK: B27G 19/02

Značky: pilového, ochranný, kotúča

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-260325-ochranny-kryt-piloveho-kotuca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranný kryt pilového kotúča</a>

Podobne patenty