Zařízení pro měření nadojeného mléka a odběr jeho vzorku

Číslo patentu: 260109

Dátum: 15.12.1998

Autori: Talich Stanislav, Žižka Jan, Preisler Vlastimil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. úmn mo VYNÁLEZY É(m) Zvcľcjněno 16 os ee Aomsvv (45) Vydůno 11.05.99 m, TALICH smnrsmv ingAuwrvwmkzu PREISLER VLASTIMIL ing.,žxžm .mn ing mmm54) Zařízení pro měření nsdojeněho mléka a odběr jeho vzorkuZařízení Je určeno pro měření mléka a odběr Jeho vzorku u do ícíoh zařízení které Jsou apolu a mlěčnym měřičem uaporádäna nad úrovní rozvodnáho podtlakového Řotrubí a mléčného dopravního potrubí.a mléčný měřič as napojeno výstupní potrubí mléka, opatrené o bem nad úrovní odměrné nádoby mlěčněho m řiče. Za ohybom je uapořádúna sentupná větev výstupního potrubí. Ta še propoâena Jednak přímo a dopravním po rubím, eúnak přes kalibračni otvor otočného uzávěru a odbčrnou nádobou mláka. Ta ąe napojena přes spojovací otvor nadopravn 1 potrubí.vynález se týká zařízení pro měření nadojeného nlóka a odběr jeho vzorku při dopravě změřeného množství mlóka do nlečnáho doprevního potrubí, uloženého v úrovni pod dojicí eoupravou.U doaavadních dojicích zařízení, kde je pro měření nâdoje mlóka použito objemováho uěŕ 1 dla.řízeněho tlekovým apáden vzduchą,není dosud možná provádět odběr vzorku k labcratornínu zjištovůní kvality nléka a posouzení užitkovoeti dojnic. Pro ekntedněl- hodnověrnó zjištění inei být totiž zajištěn odběr roprezentetiv ního průměrného vzorku nddojc, což představuje prouíohóvůní mlákav odměrná núdobě pŕedodebriním vzorku anebo jeho odebrání z pomôrovéhc měŕiče, případně je pak možno použít ještě jiných netod odebríní vzcrků. Všechny doeavadní metody jsou však spojeny e potížemi a činí tuto operací u moderníoh. v automatizovaných velkochovech dojnic jedine použitelnýoh dojicioh zařízoút e měřením nádeje, ŕizenýn tlakcvým spàdom vzduchu, prakticky neproveditelnou. .Zařízení pro měření nedojeněho uleka a odběr jeho vzorku podle vynâlezu tyto nevýhody odstraňuje. Jeho podstate apočívi v ton že na mlóčný mäřič je napojeno výstupní potrubí mlóke. opatřene. ~ohyben nad úrovní odměrne nádoby mléčnóho měŕiče. za Awj ł chybem je uapcřádíne seetupnà větev výetupního potrubí, propojení jednak přímo e dopravním potrubia, jednak pŕee kalibreční otvor otočného uzáväru a odběrnou nidobou ulóka. nepojenou přes spojovací otvor na dopravní potrubí. . .Zařízení pro měření nedojenóho mlôke o odběr jeho vzorku podle vynâlozu umožňuje epolehlivá odebrâní.doohtečně.rcprezentativr ního vzorku nádoje u.dojioioh zařízení, určených pro automatizované velkochovy dojnico .Príklad provedení zařízení podle vynáhezn je v celkov Iohĺ- .natu uspořádání znizorněn na připojeneu výkreeuw .jený na dojící aonpravu§. Ta je napojene na pŕíjmovou nádobu Qmléčného měřičo i, propojenou spojovací potrubí g s dopravním potrubím Lg. S tímto je propojen též olektromametíoký.ventilg,na nějž je napojen ovládací ventil 1 mlóčného měříče g. Pod ovlýů» dacím ventílom 1, resp. pod, příjmovou nádobou g mléčného měŕíče gje uspoŕádána jeho odměrnâ nádoba g, v níž je uložen hladinový tvýše než rozvodné podtlakové potrubí í a také než dopravní potrubí go. Na toto je výstupním potrubím 1,3 napojena odměrná nádoba Q mlěčného měŕíče g, a to přes ohyb g výstupního potrubí g. uspořádaný nad úrovní odměrné nádoby 8 mláčnćho mčříče g. Za ohybom y, 4 je uepořádâna seetupná včtev Lg výstupního potrubí Lg, na níž je napojen vstupní kanál j odběrného tělesa 16, na nčjž navazuje kaIíbrační otvor 31 otoěného uzáuvěrn g, uloženého v odběrnóm tělooo Lg jodbčrné těleso 1.6 je spojene s úehytným těleoem ,Lg odběrně nú-n doby gg. která je přes spojovací otvor a a .spojovaoíkaaâl 2 g v odběrném těleee 1 § propojena s dopravním potrubí m. K otočnémúuzâvěru g je pŕipojena ovládací rukojeť ga. Kalibrační otvor 31a případně i spojovací otvor 31, v otočnêm uzávěru Lg může být proc vedon 1 více než jeden. Kalíbmční otvory 11 mohou být ve svém priměru odstupñovány (neznázorněno), a tak přízpůsobeny svým průtokem celkovému odběru poměrného množství vzorku, úměrnému nádejí od da- g né dojníce podle její dojívostío . .Zeřízení podle vynálezu funguje takto z Při odsávání mlóka, ne-odoąjeného dojicí souprovou 3, i mláčného měřiče g dochází po jeho 1množství zo sestupně -větvo g výstupního potrubí 1.2 přes vstupní kanál já a kalibrační otvory 1.1 do odběrné nádoby gg, což je umož- něno jejím prepojením s podtlakem v dopravním potrubí go Po neplnění odběrné nádoby gg může snadno dojít k jejím odebrání nebo výměněpo uzavñoní otočnáho uzáver-u L 8, 250109Zařízení pro nčřoní nadojonóho mlókn a odběr jeho vzorku. unčhoł jo pod úrovní dojíoí soupravy a mlěěnóho měłíčo uspořádá íno rozvodnd podtlnkovó potrubí a mlóčnó dopravní potrubí, vyzna doně tím, to na nlćčný něřič (5) je napojeno výstupní potrubí (12) IIÓIJ, opatŕonó ohybom (11) na úrovní odnärnő nádoby (8) nlódnl ho měř 1 čo(5), za tnnto ohybom (11) je uopoŕidinn oootuput větov (14) výstuphího potrubí (12). propojení jednak přímo o dopravnín potrubín (10). Jodnok pŕoo kalibroční otvor (11) obočnoho uzavěru (18) o odbörnou nídobou (20)n 16 ko. nnpojonou pŕouspojovací otvor (21) na dopravní potrubí (10).

MPK / Značky

MPK: A01J 5/00

Značky: měření, vzorků, mléka, nadojeného, zařízení, odber

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-260109-zarizeni-pro-mereni-nadojeneho-mleka-a-odber-jeho-vzorku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro měření nadojeného mléka a odběr jeho vzorku</a>

Podobne patenty