Sušárna s předehříváním

Číslo patentu: 259787

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

°°r. POPIS VY NÁLEZU 259787Řešení spadá do oblasti úpravy produktů, zejména zemědělakých Jako Jsou zrniny apqd sušením. Raši groblem zefektivnění sušíoího procesu vvuzitím odpadníbn vzduchu z procesu sušení jeho zavedením do nýsypky a uepořádáním gro odvod konďenzátu. Jeho podstata spo ívá v tom,že dno hřebenováho potrubí, uapořádanáho v náeyíném prostoru aušárny. Je ekloněno pod úą em od horizontály.Vynález se týká sušárny s předehříváním, zejména pro zemědělské materiálx.jako jsou zrniny apodJsou známy různé typy sušáren, jednak e využitím odpndního proudu vzduchu, tavedeněho do prostoru nad vlastním sušicím prostorem, jednak pak opatřená kosočtvereovými nebo hřebenovitými potrubimi pro přívod vzduchu, uloženými V 3 materiálu. Dosavadní sušárny 5 využitím odpadního vzduchu ze sušicího procesu nestačí dostatečně předehŕát materiál před sušením a tento je navíc ochlazován kondenzátem,vznikejícím v ochlazovaném vzduchu. známé provedení ee šikmým potrubím pro odvod kondenzátu je nevýhodné z hlediska špatného využití prostoru,a tim nižšího sušícího účinku. Ostatní uvedené sušárny pak v důsledku přimého sušení materiálu bez jeho předehřáti vykazují relativně nízkou tepelnou účinnost.Tyto nevýhody jsou odstraněny novou sušárnou e předehříváním materiálu teplým vzduchem ze sušicího prostoru, převedením do prostoru nad sušicim prostorem, opatřeným hřebenovým potrubím. Podstata vynálezu spočivá v tom, že dno hřebenového potrubí,uspořâdaného v násypném prostoru sušárny, je sklo něno pod úhlem od horizontály.Sušárna s pŕedehříváním podle vynálezu dosahuje optimáluího využití tepelné energie odpadního vzduchu okamžitě po násypu sušeného materiálu a zaručuje bezproblémový odtok kondenzátu. Tím se zrychli a zefektivni sušicí proces.Příklad provedení sušárny podle vynálezu je znázorněn na připojoných výkresoch, kde obr.1 je bokorysem sušárny a obr.2 řozem A-A z obr.1.Sušânna ł je opatřoua sušicím prostorem g,chladioim prostorem Q, uspořâdaným pod sušícím prostorom g a násypným prostorem g, uložsným nad sušicím prostorem g. Sušicí prostor 3 jo napojen přívodním potrubím § na ventilátor §s tepalným zdrojem 1, chladící prostor Q je napojon vstupuím potrubím § na chladící ventilátor g a je opatřen výpadem łg. Na výstupu LL vzduchu zo sušíciho prostoru g je provedeno přovodní potrubí łg, ústíoi do svislých hřebenových potrubí łg, uspořá-W daných vedle sebe v nâsypném prostoru 3 a s výhodou případně opatřených šikmým dnem Lg, sk 1 o~ něným pod úhlemqž od horizontály. Převodní potrubí Lg může být s výhodou opatřeno tepelnou izola GÍ äoSušárna podle vynálezu funguje takto Teplý vzduch, prostupujici sušícim prostorem g, jo přev vodním potrubím Lg převáděn do svis 1 ýchhřebeno~ vých potrubí Lg V násypnêm prostoru 5, kdo účinné přodehřívá materiál, prostupujici mezi ním dolů do sušicího prostoru g a dále do chladicího prostoru Q, odkud vystupuje von.Sušárna Š předehříváním materiálu teplým vzduchom zo sušíoího prostoru, převedeuým do prostoru nad ušicím prostorem, opatřeným hřebenovým potrubím,vyznačená tím, že dno hřàbehového potrubí /13/,uspořádaného v násypném prostoru /4/ sušárny /1/,»jo skloněno pod úhlem Áŕĺ od horrzontály.

MPK / Značky

MPK: F26B 17/12

Značky: předehříváním, sušárna

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-259787-susarna-s-predehrivanim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sušárna s předehříváním</a>

Podobne patenty