Základní materiál lehčených, anatomicky tvarovaných polyolefinových vkládacích stélek do obuvi

Číslo patentu: 259699

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sládek Pavel, Hanák Jaroslav, Tempír Břetislav, Letocha Vilém

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveřejněno 15 09 88 AOBJEVY (45) Vydáno 20.04.89 v (75) SLÍDEK PAVEL, SLUŠOVICE, Autorvynalezu TEľüPÍR BŘETISLAV ing MALENOVICE,LETOCHA VILFŤL ing., GOTTWVALDOV,HANÄK JAROSLAV ing., UHERSKĚ HRADIŠTĚpolyolefinových vklädaoính stelek do obuviŘešení se týká výroby polyolefinového plošného materiálu gro výrobu tvarovanýoh stelek do obuvi. Učelem řešení je připravít takové materiály lehčením směsimonomerů v beztlakovém prostředí, což kla de značné nároky na regulované oůsobení vnitřniho působení nadouvadel. Uvedeněho účelu se dosahu e polyolefinovou směsi,která hmotnostne obsahuje 20 až 40 rozvětveného polyetylenu s hodnotou ITT max. 2, 40 až 60 kopolymeru etylanu s vinylacetátem, při dvanáotipracentním obsahu vin lacetátu, 5 hodnotou ITT max.5, 5 až l 5 uhličitanu vápenatého, 0,9 až 1,8 si ovacího prostředku, z čehož připadá bu to 1,4 až 1,8 J na dikumylperoxid nebo 0,9 až 1,1 na 1,4 - b 1 a-(terc.-butvlgeroxyd)- diizopropylbenzen, a 9 05 x 3 smesi nadouvadla azodikarbonamidověho typu se stearútem zinečnatým a zinkovou belobou jakožto aktivátory rozkladu nadouvadla, v níž neměnné vzájemné zastoupení jednotlivých složek činí 6,5 pro azodikarbonamid, 9,1 pro staarát zinečnatý a 0,45 ň pro zinkovou bčlobu.Vynález řeší základní materiál lehčených, anatomicky tvarovaných polyolefinových vkládacích stélek do obuvi,připravený z polyetylenu za přídavku etylenvinylecetátového kopolymeru ve formě tzv. tablet pro operací vytvoření plošného útvaru řízenou tepelnou expandací v prostorech suěáren za normálních tlakových pgdmínek,aby se dosáhlo měrné hmotnosti v rozmezí od 55 do 65 kg.m§V obuvnickém průmyslu je dostatečně známa používání tvarog vaných stélek zlehčených polyolefinů (CS 246.412 GB 2 01 l.243 p 2 O 61.695).Tyto stélky, nebo vůbec výplňové díly do obuvi, dopl Aněné popřípadě alespoň z jedné strany nalamínovanou vrstvou textil ního materiálu, jsou používány hlavně do sportovní obuvi a svými tepelnými vlastnostmi, jakož 1 lehkostí,zabezpečují zvýšené pohodlíp při používání obuvi. Vyrábějí se tepelným přetvarováním ve formách, upravených podle anatomického tvaru chddidla, 2 výseků tak zvaných náloží, které byly připraveny z ploten zesítovaného lehčeného materiálu, který si zachovává asi 55 ňu J plastický podíl.ř Zmíněné p 1 otnypro přípravu vysekávaných náloží je však tře~ ba připravit ze základních složek lehčeného polyolefínu, nejprve do formy tzv. tablet nebo předlisků. V této fázi dojde k přeměně práškových nadouvadel do neexpandovaného plynového stavu teprve ve druhé fázi tepelného zpracování dochází k řízenému rozpínání plynnéhoł nadouvedla, jímž se dosahuje především požadované měrné thotnosti lehčeného polyolefinu v plotnách. Pokud se tato druhá fáze, podle známých pracovních postupů (CS 225.190), provádív tlakových podmínkách, je síce zaručene pravidelná tvorba pórů,avšak tato výroba, probíhající například ve vulkanizačních kotlech,~ je nejen drahá, ale zejména náročná na obsluhu a složitou organizaci.Proto se přistoupilo k beztlakovému způsobu, avšak u něj je nutno nalézt podmínky, které zabraňují nežádoucímu zvětšování pőrů. Podle vynálezu bylo s překvapením zjištěno, že nevýhody po- psané v souvislosti s přípravou základního materiálu lehěených, anatomicky tvarovaných polyolefinových vkládacích stélek do obuvi, 259699- 2 připraveného z polyetylenu za přídavku etylenvinylacetátového kopolymeru ve formě tzv. tablet pro operací vytvoření plošného útvaru řízenou tepelnou expandací v prostorech sušáren za normálních tlakových podmínek, aby se dosáhlo měrné hmotnosti v rozmezí od 55 do 65 kg.m° se odstraňují, jestliže tento materiál hmotnostně obsahuje 20 až 40 procent rožvětveného polyetylenus hodnotou ITT max.2, 40 až 60 procent kopolymeru etylenu s vinyl acetátem, při dvanáctiprocentním obsahu vinylacetátu, s hodnotou ITT màx.5, 5 až 15 procent uhličitanu vápenatého, 0,9 až 1,8 progenta sítovacího prostředku, z čehož připadá bučto 1,4 až 1,8 procentana dikumy 1 peroxid,nebo 0,9 až 1,1 na 1,4 -bis (terc. butyiperoxyd)-diizopropylbenzen, a 9,05 procenta směsi nadouvadlaazodikarbonamidového typu se stearátem zinečnatým a zinkovou bělobou jakožto aktivátory rozkladu nadouvadla, v níž neměnné vzájemné zastoupení jednotlivých složek činí 6,5 procenta pro azodikarbonamid, 2,1 procenta pro stearát zinečnatý a 0,45 procenta pro zinkovou bělobu.Výhody vynálezu rovnoměrná tvorba pórů uvnitř materiálu,spojená se zlevněním výroby, se sníženou náročnosti na obsluhu a zjednodušenou výrobní organizací, prováděná ponejvíce vprostorově dostatečně dimenžovaných, vyhřívaných sušárnách.Základní materiál lehčených, anatomicky tvarovaných stélek do obuvi podle vynálezu, jehož je ovšem možno použít i pro výrobu jiných tvarovaných obuvnických dílů, jako jsou například límečky,s měrnou hmotnosti od 55 do 65 kg.m 3, obsahuje v průměrných množstvích plastové podíly, tedy polyetylen a ety 1 en-vinyl-acetátový kopolymer s obsahem 12 vinylacetátu. Hmotnostně sepu těchto dvou plastů jedná o 20 až 40 procent u polyetylenu a 0.40 až 60 procent u etylen-vínylacetátu. Tato množství jsou doplněna 1,4 až 1,8 procentem dikumylperoxidu nebo 0,9 až 1,1 procentem l 1,4 -bis (t~butylperoxyd)-diizopropylbenzenu, což jsou sítující prostředky, e 5 až 15 procenty uhličitanu vápenatého, který máí funkci plniva. Aby bylo možno s dosažením pravidelné expanze na»douvadla pracovat za beztlakových podmínek při expandování tablet ve vyhřívané sušárně, připadá na shore uvedená proměnnámnožství vždy neměnné množství nadouvecího systému, to je 9,05 A procent v něm činí 6,5 procent podíl nadouvadla-azodikarbonovéhotypu e 2,1 a 0,45 na stearát zinečnetý a kys 1 ičníkzinečnatý, což jsou aktivátory rozkladu, tzv. kíckery. Každé vybočeni z uvedených vztahů má za následek narušení podmínek pro expandování tabletv beztlakových podmínkách a tedy materäl, který charakterom vni třnich pőrů a vůbec fyzikálnich vlastností neodpovídá požadavkům, Základní materiál lehčených polyolefinových etélek podle vynálezu se připrevuje tak, že se nejdříve z jednotlivých složek zamichá směs, což trvá 20 minut. Nejprve se smíchá polyetylen s etylenvinylacetátem, k nimž se přidává stearát zineenatý, zinkošvá běloba a uhličiten vápenetý. Asi po desetiminutovém mícháni sepřidává nadouvadlo e před ukončeným míchánim pak sitovadlo. Michání směsi v hnětiči probíhá za teploty 110 až 120 °C Směs se potom vymenuje do pásů na dvouválcových, popřipadě třiválcových kalandrech, v nichž jsou válce vyhřivány na teplotu 80 až 90 °C.Potom se vytažené pásy chladą a tak se rozakáním pásu na před lisky připravuje surovina pro tablety, které se lisují na vulka-~ nizačním lisu s formami opatřenými přetokovými kanálky. Zde vlast ně dochází k sítováni materiálové směsi a zejména k rozkladu práškového nadouvadle v plynný stav. Potom už následuje nejdůležitějäíoperace, která společně s materiálovým složenim podle vynálezu,je klíčem k dosažení dokládaného technického účinku, to je expandování teblet v beztlakové komorové sušárně, vyhřívané parou, v níž tablety spočívaji na úložné plechové ploše s nánosem se paračniho prostředku. Expondováni, které musí být neustále pod dohledem obsluhy, probihá za podmínek tlaku topné páry 0,65. Te~ plota expandování v komorové sušárně bez působení vnějšího tlaku se rovná 150 až 155 GC e expandování je dokončeno po uplynutí50 minut. Expendovaný materiál ve formě ploten se ochladí, ořezávánim okrajů zpracuje na požadované formáty a popřipadě štípá na tlouštky 6,8 nebo 10 mm. Jeho objemová hmotnost se pohybujeAnatomicky tvarované stélky se z něho vyráběji po připadném slepení s textilní vrstvou tepelným plastickým přetverovánim za podmínek dostatečně známých v tomto technickém odvětví.Na závěr ještě jeden konkrétní příklad materiálového složení zák 1 adní 3 směsi podle vynálezu, u níž výsledná měrná hmotnost činí 57 kg.m

MPK / Značky

MPK: A43B 17/14

Značky: materiál, polyolefínových, tvarovaných, stélek, vkládacích, základní, anatomicky, obuvi, lehčených

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-259699-zakladni-material-lehcenych-anatomicky-tvarovanych-polyolefinovych-vkladacich-stelek-do-obuvi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Základní materiál lehčených, anatomicky tvarovaných polyolefinových vkládacích stélek do obuvi</a>

Podobne patenty