Generátor kondenzačního aerosolu s intenzivním ohřevem

Číslo patentu: 259661

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vitáček Jiří, Doušek Karel, Juza Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. rádaném súouugodélnou osou sviele gad odpařovaoím zarzzenim a pod kondenzacným stpněm,generátoru aerosolu Vatug preh§§ą°.j§(P OPIS VYNÁLE zu § 259 ss 1 A Ť° A Ť j K AUTOBSKÉMU oáYĚDčENLíĺ 3.Í 54) ~ v, V Generátor kondepzačního aerosolu 3 intenzivním ohřevem,Generátopvkondenzačníhb aerosoluça ąintenzivnim ohrevem směsi ýząuěniny, cgatie a par kapaliny, vystupujzcí 2 odparo ge ohřŕváno V pr točném přehřívači, uapo-řátéhn media z přehřívača je uaporádán na jeho horním konci opatřenám avorkami přívodu elekťrićká ànergie pro odporový ohřev. Na apadním konci přehřivače je jeho tcpná trubka vodivě spojena ae aouose uspořádannu ochrannou trubkou prostřednictvím mezikroužku. , , Ž ł ł. IVynález se týká generétoru kondenzačního aerosolu s intenzívním ohřevem.U dosud používaných typů generátorů kondenzačního aerosolu se k ohřevu vzdušíny, aerosolu a par kapaliny používá univerzélních topných těles. Ta mají značnou tepelnou setrvačnost a jsou náročná z hlediska prostorového uspořádání generátoru kondenzačního aerosolu. Mají též nerovnoměrné rozdělení teploty teplosměnných ploch s místním maximem nevhodně položeným z hlediska účinnosti přeměny energie V topném tělese a účinnosti jejího přenosu na procházející médium( Nejnáročnějším prvkem generátoru kondenzačního aerosolu je z tohoto hlediska jeho přehřívač, který je zapojen na výstupuAz odpařovacího zařízení. V tomto případě vzniká aerosol tvo řený částicemi rozprašované kapaliny, která je předehříváną tedy se proto již v tomto zařízení odpařuje. Vystupující směs vzdušiny, aerosolu a par kapaliny je nutno v přehřívači převést účinné a přitom hospodárně do plynné fáze, která je v navazujícím kondenzačním stupni zchlazována pro docílení požadované disperzity výstupního kondenzačního aerosolu. Místní přehřátí topných těles přehřívače vede k napékáníUvedené nevýhody odstraňuje generátor kondenzačního aerosolu s intenzivním ohřevem podle vynálezu, sestávající z odpařovacího zařízení, přehřívače a kondenzačního stupně navzájem propojených potrubím a opatřený vstupem vzdušíny a výstupem aerosolu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že přehřívač je uspořádán svou podélnou osou svisle nad odpařovacím zařízením a pod kondenzačním stupněm. Přitom je s výhodou výstup přehřátého média z přehřívače uspořádán na jeho horním konci,opatřenem svorkami přívodu elektrické energie pro odporový ohřeu a na spodním konci přehřívače je jeho topná trubka, vytvořena 2 elektricky vodivého materiálu, vodivě spojena se souose uspořádanou ochrannou trubkou prostřednictvím mezikroužku.Výhody generátoru kondenzačního aerosolu podle vynálezu spočívají především v intenzívnim ohřevu směsi vzdušíny, částic a par kapaliny vystupujici z odpařovaciho zařízení, které je umístěno pod tímto generátorem§ Je zabezpečena spolehlivost tohoto ohřevu a jednoduchý přístup k uefunkčním plochám za účelem jejích čištění. svislé uspořá dání epolečné osy topné a ochranné trubky přiepívá k minimalizaci tepelných ztrát konvekcí kolem vnějšího povrchu ochranné trubky a současně k urychlenému průchodu ohřívaného.médía termodynamíckým vztlakem uvnitř topné trubky.V Uepořádáni mezíkroužku v blizkosti vstupniho ústí top-. né trubky, kterým je uzavřeąpelektrický obvod pro odporový ohřeq je výhodné v tom smyslu, že jednak přináší ochlazovàcítúčínek konce topné trubkg a tak je žádoucím způsobem usměrb něno teplotní pole teplosměnného povrchu topné trubky, jednakslouží jako dno jednostranné uzavřeného prostoru mezi přivrá jcenýmí povrchy topně trubky a ochranné trubky, který je vyplněnnapříklad zrnítou nebo vláknitou tepelnou izolací.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněn přiklad provedení generátoru kondenzačniho aeroeolu s intenzívním ohřevem podle vynálezu, Lnäzorněným v řezu.A Generátor kondenzačního aerosolu seatává z odpařovaoího zařízení ł,přehřívače g a kondenzačniho stupně 3,jnavzájem propojených potrubím. Topným elementem přehřivače g je topnáttrubka 3, vytvořená z elektricky vodivého materiálu, napří klad nerezavějioí oceli, u výstupniho ústí je topná trubka 1V opetřena první svorkou § a u vstupního ústí je prostřednícv jtvim mezikroužku 1 vodivě spojene s koncem souose uspořádanéoohrenné trubky Q z elektricky vodivěho materiálu, například nerezavějící oceli opatřené na druhém konci druhou svorkou gpřívodu elektrické energie Společné osa topné trubkyie.eçího zařízení L je zaústěn do spodniho konce topné trubky A 5 zatímco její výstupní ústí je pomoci spojovacího potru bí spojene s kondenzačním stupněm jlopatřeným výstupem aeroso 1 u.AProstor mezi přívrácenýmí povrchy topné trubky 5 aĺochranné trubky Q je vyplněn tepelnou izolací Ž. Vstupvzdušíny do odpařovacího zařízení ł může být proveden přes neznázorněný předehřívač, provedený obdobné jako přehŕivač 2. T °Využití generátoru kondenzačniho aeroaoiu s íntenzívnimohřevem podle vynálezu má význam zejména pro zkoušeni filtrač-.el. Generátor kondenzačnihoaeroso 1 u s ąntenzívním ohřevem,seatávající z odpařovaciho zařízení, přehřívače a kondenzačního stupně, navzájem propojených potrubia a opat-Á řený vetupem vzdušiny a výstupem aerosolu, vyznačený tím,že přehřivač (2) je uapořádán svou poàélnou oeou svisle nad odpařovacím zařízením (1) a pod kondenzačním atup-r něm (3).y2. Generátor kondenzačního aerosolu podle bodu 1, vyznačenýtim, že výstup přehřátého média z přehřívače (2) je- uspořádán na jeho hornim konci opatřeném svorkami (8,9) prívodu elektrické energie.pro odporový ohřev a na apodnim konci přehřívače (2) je jeho topná trubka (4) vodivě spojene se souose uàpořádanou ochrannou trubkou

MPK / Značky

MPK: B01J 19/00

Značky: generátor, ohřevem, kondenzačního, intenzivním, aerosolů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-259661-generator-kondenzacniho-aerosolu-s-intenzivnim-ohrevem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Generátor kondenzačního aerosolu s intenzivním ohřevem</a>

Podobne patenty