Průtočný ohřívač, zejména pro ohřev vzdušiny a aerosolu v generátoru kondenzačního aerosolu

Číslo patentu: 259660

Dátum: 17.10.1988

Autori: Juza Josef, Doušek Karel, Vitáček Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

, -ním řešení Jsou neąméně dvě tmpné trubky§Ě§°.tšf§§ž§ POPIS VY NÁLEzu 5259660(23 Výytavnlpríoríta (51) ht Cł ĚŠŤ PŠŠ° 9 š°s-ŠŠ.§ 5 85 B 01 J 19/00(75) Á DOUŠEK KABEL ing.,. Autorvyná|ezu .VJBZA JOSEF ing . j VITÁČEK JIŘÍ ing PRAHA 64) Průtočný ohřivač, zejména pro ohřev vzdušniny a aerosolu. Průtočný ohřívač zejména pro ohřevje nějméně jedna toggá Jednotka a topnoutrubkog, âäjíž tlous ka stěny je podélněodstupnov a od minima u výstupu do maxima u vstupu ohřívaného media. Ve variant na obou konoích zauetěny do společąýoh vstnpních a výstupních hrdel.Vynélez se týká prütočného ohřívače zejména pro ohřev vzdušiny a aerosolu v generátoru kondenzačnihoU dosud používaných typů generátorů kondenzačníhoAeerosolu se k ohřevu vzdušiny aerosolů a par kapaliny-používá průmyslové vyráběných topných těles umístěnýchv ohřívačích , které jsou uspořédény bud u vstupuvzdurÁ šiny nebo u zdroje aerosolu. Při konstrukcí generátoruu kondenzačniho aerosoĺu je nutno reapektovat průmyslové A vyréběné typy topných těles, takže neni zpravídla možné návrh optimalizovat. V prdtočných průřezech se ve zná-,mých ohřívačích zapéká látka tvořicí ohřivany aeroeol v místech e vysokou teplotou, Uvedené nedostatky odstraňuje průtočný ohřívač,zejména pro obřev vzdušíny a aerosoiu v generétoru kondenzačniho aerosolu, jehož topným elementem je nejméně jedna topná jednotka pro průchod ohřivaného média, se-by stávající z topné trubky, spojovacího mezikroužku a ochranné trubky. Každá topná trubka,.tvořící jednu část elektrického obvodu je vytvořena z elektricky vodivého materiálu É a je opatřena ne jednom konci přívodni svorkou, na druhém . konci spojovacim mezikružím pro vodivé spojení konce topné trubky a konce souose uspořádané ochranné trubky, která tvoří druhou částhelektrického obvodu. Ochranná trubka je v vytvořena rovněž z elektricky vodivého materíálu avje opatřena svorkou pro uzavřeni elektrického obvodu. Podstatou vynálezu je, že topná trubka za účelem vytvoření potřebného teplotního pole má tlouštku stěny odstupňovánu v podélném aměru od minima u výstupu ohřívaného média do maxima u vstupu ohřívaného média. t»Výhodou průtočného ohřívače podle vynélezu je snížení tepelné setrvačnosti tohoto systému a podstatné zlepšení Vtjeho regulačních vlastnostít Tektoje možno dosáhnout pod-etatně rychlejěího náběhu provozních teplot ohřívaného média.Uvedené řešení přináší rovněž lepší využití obestavěného prostoru generátoru kondenzačního aerosolu, ve kterém jev průtočný ohřívač možno využít, Prostor mezi topnou trubkou a její ochrannou trubkousve tvaru mezikruží je s výhodou vyplněn tepelnou izolacíza účelem omezení tepelných ztrát konvekcí e sáláním z vnějéího povrchu topné trubky. Topné trubky, kterých může být několik, jsou svými konci u vstupu ohřívaného média zeústény do společného vstupního hrdla, zetímco jejich h výstupy jsou napojeny do společného odnímatelného výstupního potrubí, opatřeného výstupním hrdlem. Toto výhodné uspořádání umožňuje snednéčištění vnitřních stěn topnýchtrubek od napečených komponentů, používaných pro tvorbu ohříveného aeroso 1 u.pNa přípojeném výkresu je znázorněn průtočný ohřívačDo výstupního potrubí 3 jsou zaústěny svými výstupy dvě topné trubky 1. Každá topná trubka 1 je vytvořena z elektricky vodivého materiálu a je opatřena na jednom konci přívodní evorkou § a na druhém konci nevařeným spojovacím mezíkroužkem 1, prostřednictvím kterého je vodívě spojenikonec topné trubky 5 s koncem souoseuspořádané ochrannéQ. odpovídající přívodní svorky § a svorky g jsou e 1 ektric~ ~ jky spojeny s neznázorněným zdrojem elektrického proudu. Tlouštka stěny topné trubky 5 je podélně odstupñována od.minima u výstupu ohřívaného média do maxima u vstupu ohří vaného média. Proetor mezi topnou trubkou 1 a ochrannou trubkou Q je vyplněn tepelnou izolací Ž. Jednotlivé topnétrubky 1 jsou na svých koncích u vstupu ohřívaného média. zeústěny do společného vstupního hrdle ł, zatímco jejichvýstupy jsou zaústěny do společného výstupního potrubí 3 opetřeného výstupním hrdlem g, procházejícím odnímatelným, víkem łg pláště łłe tepelnou izolaoíâ, žseéeojPrůtočný ohřívač podle vynáležu je možno využítzejména pro ohřev vzdušíny,.aeroso 1 u e par kapalinyv generátoru kondenzačního aerosolu pro zkoušení filtračních materiálů. V jednom generátoru kondenzačního aerosolu může být využít ve.vicerém provedení, například É pro předehřev vstupní vzdušíny i pro ohřev aerosolu vy 1.4etupujíciho ve směsi s paramí kepaliny z vyvíjeře par, P Ř E D M É T v Y N Á.L E zuuPrňtočný ohřivaą.zejméne pro ohřev vzdušiny a aerosolu) v generátoru kondenzačního aerosolu, jehož topným elemehtem je nejméně jedna topná jednotke pro průchodohřívaného média sestávajici z topné trubky, spojova-pciho mezíkroužku a ochranné trubky, vyznačený tim, že tloušłka stěny topné trubky.(4) je podélně odstupňová sna od minima uvýstupu ohřívaného média do mexima uPrůtočný ohřývač podle bodu 1,vyznačený tím, že pros tor mezi topnou trubkou (4) a její ochrannou trubkou(6) je jednostranné uzavřen spojovecimmezikroužkem É 7)e vyplněn tepelnou izolací (5).» Průtořný ohřívač podle boâů 1 a 2,vyznačený tím~že) A topných trubek (4) je několikípříöemž jsou na svýçh koncích u vstupu ohřívaného média zaústěny do společr ného vstupního hrdla (1), zatimco jejích výstupy jsou zaůstěny do společného výstupniho potrubí (3) opatřeného výstupním hrdlem (2). É Á

MPK / Značky

MPK: B01J 19/00

Značky: kondenzačního, ohrev, vzdušiny, průtočný, ohřívač, generátoru, aerosolů, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-259660-prutocny-ohrivac-zejmena-pro-ohrev-vzdusiny-a-aerosolu-v-generatoru-kondenzacniho-aerosolu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Průtočný ohřívač, zejména pro ohřev vzdušiny a aerosolu v generátoru kondenzačního aerosolu</a>

Podobne patenty