Stupňová planétová prevodovka

Číslo patentu: 259386

Dátum: 17.10.1988

Autori: Málik Ladislav, Kraus Václav, Filo Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

MAD PRO VYNÄIUÍV A osłgyyVydané 15 03 8975 Autor vynálezu MÁLIK LADISLAV doc. ing. CSc., FILO MILOSLAV doc. mg. CSc., KRAUS VÁCLAV doc. ing. CSc., ŽILINAStupñoivá planétová prevodovka pozostáva z piatich jednoduchých planéte-vých súkoiesí s jednoduchými satelitmi, piatich raditeľných trecích spojok a piatich raditeľných trecích bŕzd. Prevodovka má jemné odstupňcvanie prevodových pomerov a dá sa ňou realizovať 20 prevodových stupňov dopredného chodu a štyri prevodové stup~ ne spätného chodu.Predmetom vynalezu je stupňová planétová prevodovka s dvadsiatimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a so štyrmi prevodovými stupňami pre spätný chod. Prevodové stupne sú radené trecími radiacimi prvkami, tvorenými piatimi brzdami a piatimi spojkami.Predmet vynálezu rieši problematiku dosiahnutia vysokého momentoveho rozsahu pri velmi jemnom odstupňovanĺ prevodových pomerov dosahovaných na jednotlivých prevodových stupňoch stupňovej planétovej prevodovky, u ktorej sa dosahuje veľmi vysokej zhodnosti ozubeni jednotlivých druhov ozubených kolies.Stupňové prevodovky určené pre poľnohospodárske traktory sa doposiaľ u väčšiny výrobcov stávajú ako prevodovky hriadeľové s predradeným násobičom krútiaceho momentu, ktorý v prevažnej miere sa stavia na báze planétových prevodov. Prevodovky tohto typu, až na ojedinele prípady majú radenie prevodových stupňov pod zaťažením len v násobiči krútiaceho momentu a v hriadeľovej prevodovke sa radenie prevodových stupňov uskutočňuje s prerušením toku výkonu. V poslednej dobe v stavbe transmisii poľnohospodárskych traktorov sa začínajú objavovať prevodovky i s úplným radenim prevodových stupňov pod zaťažením, ktoré sú stavané na báze planétovych súkolesí s jednoduchými a dvojitými satelitmi. Nevýhodou daných riešení je,že u nich sa dosahuje malá zhodnost ozubení jednotlivých druhov ozubených kolies a naviac dvojité satelity vedú k zložitejšej konštrukcii a kladú značne väčšie nároky na technológiu ich výroby.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené stupňovou planétovou prevodovkou podľa vynálezu, ktorá je vytvorená len z planétových radov s jednoduchými satelitmi, čo vedie k jednoduchšej konštrukcii a menšiemu počtu ozubených kolies. Ďalej riešením podľa vynalezu sa dosahuje veľmi jemné a rovnomerné -odstupňovanie prevodových pomerov dosahovaných na jednotlivých prevodových stupňoch a veľmi vysokej alebo úplnej zhodnosti ozubeni jednotlivých druhov.Podstata vynálezu spočíva vo vytvorení stupňovej planétovej prevodovky s dvadsiatimi prevodovými stupñaml pre dopredný chod a štyrmi prevodovými stupňami pre spätný chod pomocou piatich jednoduchých planétových súkolesí, piatich raditeľných trecich bŕzd a piatich raditeľných trecích spojok, pritom môže sa dosiahnuť úplná zhodnosť ozubenia jednotlivých druhov ozubených kolies menovite centrálnych kolies, satelitov a korunových kolies. Centrálne koleso prvého planétového radu je spo jené s korunovým kolesom tretieho plané- 1tového radu a s nosičom satelitov, na ktorom sú uložené jednoduché satelity druhého planétového radu. Korunové koleso prvého planétového radu je spojené so vstupnýmhriadelom stupňovej prevodovky. Jednoduché satelity prvého planétového radu sú uložené na nosiči satelitov, ktorý je spojený s vonkajšou rotačnou časťou prvej raditelnej trecej spojky a s vnútornou rotačnou časťou druhej raditelnej trecej spojky. Centrálne kolesá druhého a tretieho planétovêho radu sú spojené s rotačnou časťou tretej .raditeľnej trecej brzdy a s vonkajšou rotačnou častou raditeľnej trecej spojky.Korunové koleso druhého planétového radu je spojené s vnútornou rotačnou časťou prvej raditeľnej trecej spojky a s rotačnou časťou prvej raditeľnej trecej brzdy. jednoduché satelity tretieho planétového- radu sú uložené na nosiči satelitov, ktorý zároveň je spojený s rotačnou časťou druhej raditelnej trecej brzdy.Centrálne koleso štvrtého planétového radu je spojené s vonkajšou rotačnou časťou druhej raditelnej trecej spojky a s vnútornými rotačnými časťami tretej a štvrtej raditeľnej trecej spojky. Korunové koleso tretieho planétového radu je spojené s vonkajšími rotačnými časťami štvrtej a piatej raditelnej trecej spojky. jednoduché satelity štvrtého planetového radu sú uložené na nosiči satelitov, ktorý zároveň je spojený s rotačnou časťou piatej raditelnej trecej brzdy a s nosičom satelitov, na ktorom sú uložené jednoduché satelity piateho planétového radu. Centrálne koleso piateho planétového radu je spojené s rotačnou časťou štvrtej raditeľnej trecej brzdy a s vnútornou rotačnou časťou piatej raditeľnej trecej spojky. Korunové koleso piateho planétového radu je spojené s výstupným hriadelom stupňovej planétovej prevodovky.Riešením podľa vynálezu sa dosahuje veľmi jemné odstupňovanie prevodových pomerov, čo umožňuje rovnaké a lepšie využitie výkonu motora. na jednotlivých prevobených kolies, čo súčasne umožňuje použinálezu umožňuje veľmi vysokú alebo úplnú zhodnost ozubeni jednotlivých druhov ozubených kolies čo súčasne umožňuje použitie jednotného vytvorenia súčastí a konštrukčných uzlov, ako čapov satelitov, ložísk satelitov a pod., čím sa dosahuje priaznivý ekonomický účinok, najmä v oblasti výroby, servisu a pod.Na obrázku je uvedená schéma stupňovej planéto-vej prevodovky s dvadsiatimištyrmi prevodovými stupňami podľa vynálezu.Stupňová planétová prevodovka s dvadsiatimištyrmi prevodovými stupňami podľa vynálezu je tvorená piatimi planétovými radmi 11, 21, 31, 41, 51, piatimi raditeľnými trecími spojkami 16, 26, 36, 46, 56 a piatlmí radltelnými trecími brzdami 66, 76, 86,96, 166. Každý z planétových radov pozostáva z centrálneho kolesa, jednoduchých satelitov uložených na nosičoch satelitov a korunového kolesa.radu je spojené s kcrilnoxlým kolesom 34 tretieho planétového fíidü a s unášaižom 3,na ktorom sú uložené jednoduché satelity 23 druhého planétového radu. Jednoduché satelity 13 prvého planétového radu sú uložené na nosiči satelitov 2, ktorý zároveň je spojený s vonkajšou rotačnou častou 16 raditeľnej trecej spojky 16 a s vnútornou rotačnou častou 27 raditeľnej trecej spojky 26. Korunové koleso 14 prvého planétového radu je spojené so vstupným hriadeľom 1 stupňovej planétovej prevodovky. Centralne kolesá 2.2, 32 druhého a tretieho planétového radu sú spojené s vonkajšou rotačnou časťou 38 raditelnej trecej spojky 36 a s rotačnou častou 65 raditelnej trecej brzdy 86.Korunové koleso 24 druhého planétového radu je spojené s rotačnou časťou 65 raditeľnej trecej brzdy 66 a s vnútornou rotačnou časťou 17 raditelnej trecej spojky 16. jednoduché satelity 33 tretieho planétového radu sú uložené na nosiči satelitov 4,ktorý zároveň je spojený s rotačnou časťou 75 raditeľnej trecej brzdy 76. Centrálne koleso 42 štvrtého planétového radu je spojené s vonkajšou rotačnou častou 26 raditelnej trecej spojky 26 a s vnútornými rotačnými časťami 37, 47 raditelných trecích spojok 36, 46. Korunové koleso 44 je spojené s vonkajšou rotačnou časťou 46 raditeinej trecej spojky 46 a s vonkajšou rotačnou častou 56 raditeľnej trecej spojky 56.jednoduché satelity 43 štvrtého planétového radu sú uložené na nosiči satelitov 5,ktorý zároveň je spojený s rotačnou často-tt 105 raditelnej trecej spojky 166 a s nosičom satelitov 6, na ktorom zároveň sú uložen.é jednoduché satelity 53 piateho planétového radu. Centrálne koleso 52 piateho planétového radu je spojené s rotačnou častou 95 raditelnej trecej brzdy 96 a s vnútornou rotačnou časťou 57 raditelnej trecej spojky 56. Korunové koleso 54 pia teho planétového radu je spojené s výstupným hriadeľom 7 stupňovej planétovej prevodovky.Radenie jednotlivých prevodových stupňov sa uskutočňuje zapnutím raditeľných trecích prvkov, pričom na každom prevodovom stupni je zapnuté päť raditelných trecích prvkov.Treoie prvky pri doprednom chode stupnovej planétovej prevodovky, pri ktorom zmysel otáčania výstupného hriadeľa 7 stupňovej planétovej prevodovky je rovnaký ako zmysel otáčania vstupného hriadela 1 stupňovej planétovej prevodovky, sú zapnuté na nasledovných prevodových stupňoch spojka 16 je zapnutá na 4, 5, 9, 10,14, 15, 19 a 2 U prevodovom stupni, spojka 26 je zapnutá na 1 až 20 prevovodom stupni, spojka 36 je zapnutá na. 1, 3, 5, 6, 8, 10,11, 13, 15, 16, 18 a 20 prevodovom stupni,spojka 46 je zapnutá na 11 až 20 prevodovom stupni, spojka 56 je zapnutá na 1 až 15 prevodovom stupni, brzda 66 je zapnutá na 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17 a 18 prevodovom stupni, brzd-a 76 je zapnutá na 1, 6, 11, a 16 prevodovom stupni, brzda 66 je zapnutá na 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17 a 19 prevodovom stupni, brzda 96 je zapnutá na 6 až 1 U a 16 až 20prevodovom stupni a brzda 166 je zapnutá na 1 až 5 prevodovom stupni.Na reverznom chode, pri ktorom zmysel otáčania výstupného- hriadela 7 stupňovej planétovej prevodovky je opačný ako zmysel otáčania vstupného hriadelfa 1 stupňovej planétovej prevodovky, jednotlivé trecie prvky sú zapnuté na nasledovných prevodových stupňoch spojky 16, 36 a brzda 76 sú zapnuté na 1 až 4 prevodovom stupni, spojka 46 je zapnutá na 3 a 4 prevodovom stupni, społjka 56 je zapnutá na 1, 2 a 3 prevodovom stupni, brzda 96 je zapnutá na 2 a 4 prevodovom stupni a brzda 106 je zapnutá na 1 prevodovom stupni.Stupňová planétová prevodovka, s dvadsiatimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a štyrmi prevodovými stupňami spätného chodu, radenými trecími ra.diacimi prvkami, tvorenými piatimi brzdami a piatimi spojkami, vyznačujúca sa tým,že je tvorená piatimi planétovýml radmi 11, Z 1, 31, 41, 51, pozostávajúcimi z korunových kolies 14, 24, 34, 44, 54 prvého, druhého, tretieho, štvrtého a piateho planétového radu, pričom korunové koleso 14 prvého planétového radu je spojené so vstupným hriadelom 1 stupňovej planétovej prevodovky, korunové koleso 24 druhého planétového radu je spojené s ro~ tačnou častou 65 raditeľnej trecej brzdy 66 a s vnútornou rotačnou častou 17 raditeľnej trecej spojky 16, korunové koleso 34 tretieho planétového radu je spoje né s centrálnym kolesom 12 prvého planétového radu a s nosičom satelitov 3,na ktorom sú uložené jednoduché satelity 23 druhého planétového radu, korunové koleso 44 štvrtého planétového radu je spojené s vonkajšími rotačnými časťami 48,58 raditelných trecích spojok 46, 56 a korunové koleso 54 piateho planétového radu je spojené s výstupným hriadelo-m 7 stupňovej planétovej prevodovky, centrálnych kolies 12, 22, 32, 42, 52 prvého, druhého, tretieho, štvrtého a piateho planétového radu, pričom centrálne kolesa 22, 23 druhého a tretieho planétového radu sú spojené s rotačnou častou 85 raditelnej trecej brzdy 86 a s vonkajšou rotačnou častou 33 raditeľnej trecej spojky 36, centrálne koleso 42 štvrtého planétového radu je spojené s vonkajšou rotačnou častou7 28 raditeľnej trecej spojky 26 a s vnútornými rotačnými časťami 37, 47 raditeľných trecích spojok 36, 46 a centrálne koleso 52 piateho planétového radu je spojené s rotačnou časťou 95 raditelnej trecej brzdy 96 a s vnútornou rotačnou časťou 57 raditeľnej trecej spojky 56,jednoduchých satelitov 13, 23, 33, 43, 53 prvého, druhého, tretieho, štvrtého a piateho planétového radu, pričom jednoduché satelity 13 prvého planétového radu sú uložené na nosiči satelitov. 2, ktorý zároveň je spojený s vonkajšou rotačnou časťou 18 raditelnej trecej spojky 16 a s vnú 253336tornou rotačnou častou 18 raditeľnej trecej spojky 16 a s vnútornou rotačnou časťou 25 druhej raditelnej trecej spojky 26, jednoduché satelity 33 tretieho pla« nétového radu sú uložené na nosiči satelitov 4, ktorý zároveň je spojený s rotačnou časťou 75 raditelnej trecej brzdy 76 a jednoduché satelity 43 sú uložené na nosiči satelitov 5, ktorý zároveň je spoje~ ný s rotačnou častou 105 racliteľnej trecej brzdy 106 a s nosičom satelitov 6,na ktorom sú uložené jednoduché satelity 53 piateho planétového radu.

MPK / Značky

MPK: F16H 5/00

Značky: převodovka, stupňová, planetová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-259386-stupnova-planetova-prevodovka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stupňová planétová prevodovka</a>

Podobne patenty