Varič liatych zmesí

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autom vvnálezu sUKUą JOZEF ing., VESELÍ nad Motravom, ÍRO VENDELÍN ing.,KONECNÝ JAROSLAV ing., BRATISLAYA, PAŠKA ALOIZ,VESELÍ nad Monavmu, ČAJKA FRANTISEK, VNUROVY1 2 Varič liatych zmesí je určený pre vare« nie a prípravu liatych zmesí, pričom je vhodný pre liaty asfalt, ako aj pre liate farebné zmesi. Varíč pozostáva z valcovej varnej vane s núešadlom, ktorá je uchytená vo vonkajšom plášti a opatrenä vanovým duplikátorom, pričom na hornú časť valcovej varnej vane je napojená predohríevacla vaňa na pojívo opatrená bočnými duplikäľormi. Duplikátory sú naplnené teplonosičom,pričom sú navzájom prepojené a napojené na expanznú nádrž. Konštrukčná riešenie s použitím duplíkätorov s teplonosíčom za~ bezpečuje účinný a rovnomerný ohrev vsäůzky so zabezpečením konštantnej maximálnej teploty llate zmesi, podľa druhu teplonosiča.Vynález rieši varič liatych zmesi na tuhépalivo, kde je predohrievacia vaňa pojiva avarná vaňa liatej zmesi opatrená duplikátorom s teplonosičom, pričom varič je vhodný pre liaty asfalt aj pre liate farebné zmeSl. Doposiaľ sú variče na llate zmesi konštrukčne riešené na tuhé alebo kvapalné palivo, pričom majú len varnú vaňu s miešadlom, kde prestup tepla z výhrevného priestoru kürenišťa je priamo cez stenu varnej vane. Ohrev varnej vane s liatou zmesou je nerovnomerný s lokálnym prehrlevaním V oblasti priameho plameňa, v dôsledku čoho dochádza k degradacii pojiva zmesi a k poškodzovania plášťa varnej vane. Nevýhodou je predovšetkým obtiažne dodržanie konštantnej maximálnej teploty steny varnej vane, ktorá je žiadúca pre liata farebné zmesi. Nepriamy ohrev sa používa len u zariadeni k výrobe izolačnýchhmôt kladených za tepla.Podstatou variča liatych zmesi podľa vynálezu je nasledovne technické riešenie. Varič pozostáva z vonkajšieho plášťa, kúrenišťa, náhonovej jednotky a valcovejvarnej vane s miešadlom, ktorá je uchytená vo vonkajšom plášti a opatrená vaňovvým duplikátorom, Na hornú časť valcovej varnej vane je napojená predohrievacia vaňa pojiva, cez ktorú prechádza vsádzkový otvor valcovej varnej-vane a na vaňový duplikátor naväzujú dva bočné duplikátory predohrievacej vane prepojené potrubím na beztlakovü expanznú nádrž teplonosiča, ktorým je naplnený vañový duplikátor a bočné duplikátory. Predohrievacia vaňa je po stranách prepojené s valcovou varnou vaňou dvoma vypüštacími hrdlami, ktoré sú osadené vypúšťacim ventilom uchyteným na páke opatrenej prítlačnými pružinami, ktorá je ovládané z vonkajšej strany manipulačnou skrutkou. Medzi vaňovým duplikátorom a vonkajším plášťom je vytvorený vý hrevný priestor, napojený na kúrenište a komín.U variča liatych zmesi podľa vynálezu umožňuje konštrukčné riešenia vaňového duplikátora s teplonosičom rovnomerný a účinný ohrev celej aktívnej plochy varnej vane a dodržanie požadovanej konštantnej maximálnej teploty liatej zmesi, závislej od bodu varu použitého teplonosiča. Konštruk 4 ciou predohrievacej vane pojiva iatej zmesi nad varnou vaňou a bočným duplikatormi s teplonosičom sa zvyšuje celková tepelná účinnosť variča a jeho spracovatelský výkon.Varič liatych zmesi podľa vynálezu je schematicky znázornený v jednom z možných konštrukčných prevedení na výkrese,kde na obr. 1 je prlečny rez mobilným varičom a na obr. 2 pozdĺžny rez mobilným varičom.Mobilný varič liatych zmesi na obr. 1 a obr. 2 pozostáva z mobilného podvozku 18,vonkajšieho plášťa 2 s izoláciou 23, zabezpečenou krytom 25, kürenišťa 16 s roštom 24 a ohňovvzdornou výmurovkou 22, náhonovej jednotky 19, valcovej varnej vane 1 s miešadlom 2 D, ktoré je spojené s náhonovou jednotkou 19 a z predohrievacej vane 4 pojiva. Valcová varná vaňa 1 je uchytená vo vonkajšom plášti z a je opatrena va ňovým duplikato-rom 3, a výpustným otvo rom 26.Na hornú časť valcovej varnej vane 1 je napojená predohrievaoí-a vaňa 4 po«jiva,cez ktorú prechádza vsádzkový otvor 5 valcovej varnej vane 1 a na vañový duplikätor 3 naväzujú dva bočné duplikátory (i predohrievacej vane 4 prepojené potrubím 7 na beztlaknovú expanznú nádrž B teplonosiča 9,ktorým je naplnený vaňový duplikätor 3 a bočné duplikátory 6.Predohrievacia vaňa 4 je po stranách prepojená s valcovou varnou vaňou 1 dvoma vypúšťacími hrdlami 1 D ktoré sú osadené vypúšťacim ventilom 11 uchyteným na páke 12 opatrenej prítlačnými pružinami 13,ktorá je ovládaná z vonkajšej strany manipulačnou skrutkou 14. Medzi vaňovým duplikátorom 3 a vonkajším plášťom 2 je vytvorený výhrevný priestor 15 napojený na kürenište 16 a sklopný komin 17.Vsádzkové otvory valcovej varnej vane 1 a predohrievacej vane 4 sú opatrené priklopmi 21. Po vložení vsádzky do valcovej varnej vane 1 a pojiva do predohrievacej vane 4 sa prevádza roztavenie a varenie vsádzky pomocou tuhého paliva s pridaním pojiva cez vypúšťacie ventily 11 za súčasného. miešania pomocou miešadla 2 h. Pripravená liata zmes sa vypúšťa z mobilného variča cez výpustný otvor 20.Varič liatych zmesí na tuhé paliva pozostávajúci z vonkajšieho plášťa, kúrenišťa,náhonovej jednotky a valcovej varnej vane s miešadlom, vyznačujúci sa tým, že valcová varná vaňa 1) uchytená vo vonkajšom plâšti 2 je opatrená vaňovým duplikátorom 3 a na hornú časť valcovej varnej vane 1 je napojená predohrievacia vaňa 4 pojiva, cez ktorú prechádza vsádzkový otvor 5 valcovej varnej vane 1 a na vaňový duplikátor 3 nawäzujú dva bočné duplikátory 6 predohrievacej vane 4 prepojené potrubím 7 na beztlakovü ex 2 xąišłrąrýkfésě-vpanznú nádrž 8 teplonosíča 9, ktorým je naplnený vaňový duplikátor 3 a bočné duplikátory 6 a predohrievacia vaňa 4 je po stranách prepojená s valcovou varnou vaňou 1 dvoma vypúšťacími hrdlami 10, ktoré sú osadené vypúšťacím ven tilom 11 uchyteným na páke 12 opatre nej prítlačnými pružinamí 13, ktora je ovládané z vonkajšej strany manipuüačnou skrutkou 14 a medzi vaňovým âuplikátorom 3 a vonkajším plášťom 2 je vytvorený výhrevný priestor 15 napojený na kürenište 16 a komín 17.

MPK / Značky

MPK: C10C 3/12

Značky: liatych, zmesí, vařič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-259382-varic-liatych-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Varič liatych zmesí</a>

Podobne patenty