Integrovaný hydraulický obvod

Číslo patentu: 259367

Dátum: 17.10.1988

Autor: Dobrota Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka integrovaného hydraulického obvodu, zostayeneho z najmenej troch,re-dla seba usjporivsdaných priemočiarych hydromotoroiv, ktorý sprylahlivo zabezpečípožadovanú postupnosť činnosti motorov voboch smeroch, pri malých priestorových nárokcch zariadenia.Postupná činnost priamočiarych hydraulických motorov sa bežne dosahuje neipr. tým, že do hydraulického obvodu motora sa zapojai s vhodnou kombináciou tlakové a jednosmerné ventily, alebo tým, že priamočiare hydromotorv sa napoj-a na elektromaenetické rozvádzače, ktoré .ich postupne uvádzajú. do chodu povelmi z riadiaceho systému ztiriaclenia. Známe sú aj zapojenia s hydraulickými rozvádzačml, mechanicky ovládanými piestnícami hydromotorov.spoločným znakom všetkých týchto obvodov s postupnou činnosťou je to, že k svojej činnosti potrebujú dalšie pomocné hydraulické. príp. elektrické prvky, náročné na stavebný priestor, č-o znemožñuje ich miniaturizáciu, preto sú v uvedenom »prevedení nerealizovatelné.Ďalej jeznámerlešeniąu ktorého je postupné privádzanie tiskového média k jednotlivými hydromotorom vyriešené pomocou rozvodného systému, tvoreného sústavou kanálkov, postupne prepojovaných zápichmina piestniciach hydromotorov. Nevýhodou tohto riešenia je však to, že v známom prevedení je realizovateľné len pre postupnú činnosť dvoch hydromotorov.Uvedené nedostatky odstraňuje integrovaný hydraulický obvod, zostavený z najmenej troch vedľa seba usporiadaných priamočiarych hydromotorov, na piestniciach ktorých sú vytvorené po obvode zápíchy,naväzujúce na sústavu pripojovacích kanálkov hydromotorov podľa vynálezu, podstatou ktorého je, že každý hydromotor, usporiadaný medzi prvým hydromotorom a posledným hydromotorom v slede činnosti hydromotorov, má dve piestníce so zápichom na obvode, pričom zápich na jednej piestnici je vzdialený od rozvoduého kanálku tlaku, vytvorenom v prednom veku hydrometora, o zdvih piesta, avšak zápich na druhej piestnici týchto hydromotorov sa prekrýva so zberným kanálkom odtoku, vytvorenom V zadnom veku hydromotora, zatial čo prvý hydromotor je opatrený jedinou piestnicou, ktorá prechádza predným vekom a je opatrená zápichom, vzdialeným od rozvodného kanálku tlaku v prednom veku hydromotora o zdvih piesta a posledný hydromotor je opatrený jedinou piestnicou, ktorá prechádza zadným vekom a je na obvode opatrená zápichom, ktorý sa prekrýva sozberným kanälkom odtoku, vytvorenom V zadnom veku posledného hydromotora, keď sa piesty všetkých hydromotorov nachadzajü v základne polohe, pričom rozvodný kanálik tlaku V predných vekäch všetkých hydromotorov, mimo posledného hydromotora, je jednak napojený u prvého hydromotora na rozvádzač a jednak prepojený s plniacim kanálkom, ktorý prechádza telesom každého hydromotora a ústi pod ich piesty, zatiaľ čo zberný kanálik odtoku je vytvorený v zadných vekách všetkých hydromotorov, mimo prvého hydromotora a je jednak napojený u posledného hydromotora na rozvádzač a jednak prepojený s odtokovým kanälkom, vytvoreným V telese každého hydromotora a ústí nad ich piesty.vytvorením tohto integrovaného hydraulického obvodu sa dosiahne to, že k spoľahlivej postupnej činnosti hydromotorov v oboch smeroch nie sú potrebné dalšie pomocné prvky, ktoré rozširujú nároky na stavebný priestor hydraulického obvodu a k napojenlu obvodu postačia len dve prípojky. Integrovaný hydraulický obvod trojprvkový a viacprvkový podľa vynálezu možno teda realizovať s malým priestorovým nárokom bez podmienky dostatočného tlakového spádu v obvode, eventuálne bez prítomnosti elektrických obvodov. Vytvorenie miniatürneho hydraulického obvodu s požadovaný/m účinkom známym spôsobom riešenia je vylúčené. Spoľahlivosť funkcie integrovaného hydraulického obvodu podľa vynálezu je neporovnateľne vyššia, oproti známym spôsobom riešenia a naviac nevyžaduje žiadne nastavovanie.Usporiadanie integrovaného hydraulického obvodu pre postupnú činnost troch priamočiarych hydromotorov v oboch smeroch je znázornená na obr. 1 a zapojenie štyroch priamočiarych hydromotorov pre postupnú činnost v oboch smeroch je znázornená na obr. 2.Integrovaný hydraulický obvod zostavený z najmenej troch vedľa seba usporiadaných priamočiarych hydromotorov, na piestniciach ktorých sú vytvorené po obvode zápichy, naväzujúce na sústavu pripojovacích kanálkov hydromotorov podľa vynälezu je zostavený tak, že každý hydromotor 11, 16 usporiadaný medzi prvým hydromotorom 7 a posledným hydromotorom 17 v slede činnosti hydromotorov 7, 11, 16, 17, má dve piestnice 9, 22, 13, 26, so zápichom 10, 23,14, 27 na obvode, pričom zápich 16, 14 na jednej piestnici 9, 13 je vzdialený od rozvodného kanálku 3 tlaku, vytvorenom v prednom veku 6, 12, 15 hydromotora 7, 11,16, o zdvih piesta 21, 25, avšak zápich 23,27 na druhej piestnici 22, 26 týchto hydromotorov 11, 16, sa prekrýva so zberným kanálkom odtoku 32, vytvorenom v zadnom veku 26, 24 hydromotora 11, 16, zatiaľ čo prvý hydromotor 7, je opatrený jedinou piestni 4cou 4, ktora prechádza predným vekom 6 a je opatrena zápichom 5, vzdialeným od rozvodného kanálku 3 tlaku v prednom veku 6 hydromotora 7 o zdvih piesta 19 a posledný hydromotor 17 je opatrený jedinou piestnicou 3 U, ktorá prechádza zadným vekom 28 a je na obvode opatrená zápichom 31, ktorý sa prekrýva so zberným kanálkom odtoku 32, vytvorenom v zadnom veku 28 posledného hydromotora 17, keď sa piesty 19, 21, 25, 29 všetkých hydromotorov 7, 11,16, 17, nachádzajú v zakladnej polohe, pričom rozvodný kanälik 3 tlaku v predných vekách 6, 12, 15 všetkých hydromotorov 7,11, 16, mimo posledného hydromotora 17,je jednak napojený u prvého hydromotora 7 na rozvadzač 16 a jednak prepojený s plniacim kanálkom 2, ktorý prechádza telesom každého hydromotora 7, 11, 16, 17 a ústí pod ich piesty 19, 21, 25, 29, zatiaľ čo zberný kanálek odtoku 32, je vytvorený v zadných vekách 20, 24, 26 všetkých hydromotorov 11, 16, 17, mimo prvého hydromotora 7 a je jednak napojený u posledného hydromotora 17 na rozvádzač 18 a jednak prepojený s odtokovým kanalkom 8, vytvoreným v telese každého hydromotora 7, 11,16, 17 a ústí nad ich piesty 19, 21, 25, 29.Funkcia integrovaného hydraulického obvodu zostaveného z najmenej troch vedľa seba uspariadaných priamočiarych hydromotorov podľa vynälezu je nasledovnáVšetky piesty 19, 21, 25, 29 hydromotorov 7, 11, 16, 17 sa nachádzajú v základnej polohe. Tlakový olej z rozvádzača 16 prechádza rozvodným kanálkom 3 tlaku a plniacim kanálkom 2 prvého hydromotora 7 pod piest 19, ktorý vykoná plný zdvih až k predněmu veku 6 hydromotora 7. Olej vytlačený piestom 19 z hydromotora 7, je odvedený odtokovým kanalkom 8 prvého hydromotora 7 do zberného kanálku 32, keď prešiel zápichmi 23, 27 a 31 piestníc 22, 25 a 36 až k rozvádzaču 18. Po vykonaní plného zdvihu piesta 19 sa napoji zápich 5 piestnice 4 na rozvodný kanalek 3 tlaku a prepustí tlakový olej k plneniu druhého hydromotora 11. Olej vytlačený piestom 21 z hydromotora 11 odchádza obdobne ako u hydromotora 7 až do rozvádzača 16. Po vykonaní p 1 ného zdvihu piesta 21 hydromotora 11, sa napoji zápich 10 n.a rozvodný kanálek 3 tlaku a prepustí tlakový olej k plneniu dalšieho hydromotora 16 a obdobne hydromotora 17, ktorý taktiež vykoná plný zdvih ako posledný.Po prestaveni rozvádzača 18 dôjde k zámene funkcie zberného kanálka odtoku 32 s rozvodným kanálkom 3 tlaku. Odtokové kanálky 6 všetkých hydromotorov 17, 16, 11,7 zamenia funkciu s plniacimi kanálkaml 2. Všetky hydromotory 17, 16, 11, 7 preto vykonajú postupne svoje spätné zdvihy do základnej polohy piestov- 29, 25, 21, 19.Vynález je určený pre využitie pri stav 253367be hydraulických mechanizmov pozostáva. júcich z najmenej troch priamočiarych hyd romotorov, ktoré vyžadujú spoľahlivú po Cistupnú činnost v oboch smeroch, keď je k dispozícii obmedzený stavebný priestor.Integrovaný hydraulický obvod zostavený z najmenej troch vedľa seba usporiadaných priamočiarych hydromotorov, na piestniciach ktorých sú vytvorené po obvode zápichy, naväzujúce na sústavu pripojovacich kanálkov hydromotorov, vyznačený tým, že každý hydromotor 11, 16 usporiadaný medzi prvým hydromotorom 7 a posledným hydromotorom 17 V slede činnosti hydromotorov 7, 11, 16, 17, má dve piestnice 9, 22, 13, 26, so zápichom 10, 23, 14,27 na obvode, pričom zápich 10, 14 na jednej piestnici 9, 13 je vzdialený od rozvodného kanálku 3 tlaku, vytvorenom v prednom veku 6, 12, 15 hydromotora 7,11, 16, o zdvih piesta 21, 25, avšak zápioh 23, 27 na druhej piestnici 12, 26 týchto hydromotorov 11, 16, sa prekrýva so zberným kanálkom odtoku 32, vytvorenom v zadnom veku. 20, 24 hydromotora 11, 16, zatiaľ čo prvý hydromotor 7,je opatrený jedinou piestnicou 4, ktorá prechádza predným vekom 6 a je opatrená zápichom 5, vzdialeným od rozvodného kanálku 3 tlaku v prednom veku 6 hydromotora 7 o zdvih piesta 19 a posled ný hydromotor 17 je opatrený jedinou piestnicou 30, ktorá prechádza zadným vekom 28 a je na obvode opatrená zápichom 31, ktorý sa prekrýva so zberným kanálkom odtoku 32, vytvorenom v zadnom veku 28 posledného hydromotora 17, keď sa piesty 19, 21, 25, 29 všetkých hydromotorov- 7, 11, 16, 17, nahrádzajú V základnej polohe, pričom rozvodný kanálek 3 tlaku v predných vekách 6, 12, 15 všetkých hydromotorov 7, 11, 16 mimo posledného hydromotora 17, je jednak napojený u prvého hydromotora 7 na rozvádzač 18 a jednak prepojený s plniacim kanálkom 2, ktorý prechádza telesom každého hydromotora 7, 11, 16, 17 a ústí pod ich piesty 19, 21, 25, 29, zatiaľ čo zber.ný kanálik odtoku 32, je vytvorený v zadných vekách 20, 24, 28 všetkých hydromotorov 11, 16, 17 mimo prvého hydromotora 7 a je jednak napojený u posledného hydromotora 17 na rozvádzač 18 a jednak prepojený s odtokovým ltanálkom 8, vytvoreným v- telese každého hydromotora 7, 11, 16, 17 a ústí nad ich piesty 19, 21, 25, 29.

MPK / Značky

MPK: F15B 11/20

Značky: obvod, hydraulický, integrovaný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-259367-integrovany-hydraulicky-obvod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Integrovaný hydraulický obvod</a>

Podobne patenty