Integrovaný hydraulický obvod

Číslo patentu: 259366

Dátum: 17.10.1988

Autor: Dobrota Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD FRO VVNÁLEZY A OBJEVYvynález sa týka integrovaného hydraulic» kého obvodu zostaveného z najmenej troch vedla seba usporiadených priamočierych,hydromotorov, ktorý spoľahlivo zabezpečí požadovanú postupnosť činnosti hydromotorov v oboch smeroch, pri malých priestorových nárokoch zariadenia.Postupne činnosť priamočierych hydraulických motorov sa bežne dosahuje napr. tým, že do hýdraulického obvodu motorov sa zapoja s vhodnou kombináciou tlakové a jednosmerně ventily, alebo tým, že priamočiare hydromotory sa napoja na elektromagnetické rozvádzače, ktoré ich postupne uvádzajú do chodu povelmi z riadiaceho systému zariadenia. Známe sú, aj zapojenia s hydraulickými rozvádzačmi, mechanicky ovlädanými píestnicami hydromotorov. Spoiočným znakom všetkých týchto obvodov s postupnou činnosťou je to, že k svojej činnosti potrebujú ďalšie »pomocné hydraulické, príp. elektrické prvky, náročné na stavebný priestor, čo znemožňuje ich miniaturizáciu, preto sú v uvedenom prevedení .nerealizovateľné.Ďalej je známe riešenie, u ktorého je postupné privádzanie tlakového média k jednotlivým hydromotorom zabezpečené pomocou rozvodněho systému, tvoreného sústavou kanálkov, postupne pretpojovanýchzápichmi na piestniciach hydromotorov. Nevýhodou tohto riešenie je však to, že v zná mom prevedení je realizovateľné len pre.postupnú činnost dvoch hydromot-orov. Uvedené nedostatky odstraňuje integrovaný hydraulický obvod, zostavený z najmenej troch vedlla seba usporiadaných priamočiaurych hydDomoto-rov, .na piestniciach ktorých sú vytvorené po obvode zápichv,naväzujúce na. sústavu pripojovacich kanálkov hydromot-orov, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že každý hydrometor, usporiadaný medzi prvým hydromotorom a posledným hydromotorom v slede činnosti hydromotorov, má na obvode svojej piestnice dva zápi-chv, z ktorých jeden zápich je vzdialený od rozvodného kanálku tlaku, vytvoreného v prednom veku hvdromotora, o zdvih piesta a druhý zápich sa prekrýva so zberným kanálkom odtoku, vytvorenom v prednom veku hydromotona, zetiaľ čo» piestnica prvého hvdromotora a posledného hvdromot-ora, sú. na obvode opatrené jediným zápichom, ktorý je u prvého hvdromotora vzdialený od rozvodného kanálku tlaku o zdvih jeho PÍESÍH, .avšak u posledného hydromot-ora sa zápich prekrývá so zberným kanálkom odtoku, keď sa piesty všetkých hydromotorov nachádzajú v základnej polohe, pričom rozvodný kaná 259366lik tlaku v predných vekách všetkých hydromotorov, mimo .posledného hydromotora,je jednak napojený u prvého hydromotora na hydraulický nozvádzač a jednak prepojený s plniacim kanálkom, ktorý prechádza telesom každého hydromotora a ústi pod ich piesty, zatial čo zberný k-análik odtoku je vytvorený v predných vekäch V-šetkých hydromotorov, mimo prvého hydromotona a je jednak napojený u posledného hydrometora na rozvádzač a jednak prepojený s odtok-ovým kanalkom, vytvoreným v telese každého hydromotora a ústí nad ich piesty.vytvorením tohto integrovaného hydraulického obvodu sa dosiahlo to, že k spoľahlivej postupnej činnosti hydromotorov v oboch smeroch nie sú potrebné ďalšie pomocné prvky, ktoré rozširujú nároky na stavebný priestor hydraulického obvodu a k napojeniu -obvodu postačia len dve prípojky. Integrov-aný hydraulický obvod podľa vynälezu možno teda realizovať s malým priestorovým narokom, bez podmienky dostatočného tlakového spádu v obvode, eventuálne bez prítomnosti elektrických obvodov. Vytvorenie miniatúrneho hydraulického obvodu s požadovaným účinkom známym spôsobom riešenia je vylúčené. Spoľahlivosť funkcie integrovaného hydraulického- obvodu podľa vvnálezu je neporovnateľne vyššia, oproti známym spôsobom riešenia a naviac nevyžaduje žiadne nastavovanie.Usporiadanie integrovaného hydraulického obvodu pre postupnú činnosť troch priamočiarvch hydraulických motorov v oboch smeroch je znázornená na obr. 1 a zapojeni.e štyroch priamočivarych hydraulických motorov pre postupnú činnost v oboch smeroch znázorňuje obr. 2.Integrovaný hydraulický obvod zostavený z najmenej troch vedľa seba usporiadaných priamočlarycb hydromotorov, na piestniciach ktorých sú vytvorené po obvode zápichv. naväzujúce na sústavu pripojovacích kanálkov hydromotorov, podľa vynálezu. ie zostavený tak, že každý hvdromotor 24, 23 usporiadaný medzi prvým hvdromotorom 22 a posledným hydromotor-om 28 V slede činnosti hydrom.otorov 22, 24, 26, 28, má na obvode svojej piestnice 11. 15 dva zápichv SL 10, 13, 14, z ktorých jeden zäpich 11, 14 je vzdialený od rozvodného kanálku 3 tlaku. vytvoreného v prednom veku 12. 16 hvdromotora 24. Z 6, o zdvih piesta 23, 25 a druhý zápich 9. 13, sa prekrýva so zberným kanalkom odtoku B, vytvorenom v prednom veku 12, 16 hydromotora 24, 28, zatial čo piestnica 4, 18 prvého hydromotora 22 a posledného bydromotora 28, sú na obvode opatrené jediným zápichom 5, 17, ktorý je u prvého hydromotora 22 vzdialený od roz-vodného kanálku 3 tlaku o zdvih jeho piesta21, avšak u posledného hýdromotora 28 sa zápich 17 prekrýva so zberným kanálkom odtoku 8, ked sa. piesty 21, 23, 25, 27 všetkých hydromotorov 22, 24, 26, 28, nachadzajú v- základnej polohe, pričom rozvodný kanálik 3 tlaku v predných vekách 6, 12, 16 všetkých hydromot-orov 22, 24, 26, mimo posledného hydromotora 28, je jednak napojený u prvého hydromotora 22 na hydraulický rozvádzač 20 a jednak prepojený s plniacim kanalkom 2, ktorý prechádza telesom každého hydromotor-a 22, 24, 28, 28 a ústí pod ich piesty 21, 23, 25, 27, zatiaľ čo zberný kanálik odtoku 8, je vytvorený v predných vekách 12, 1 G, 19 všetkých hydromotorov 24, 26, 28 mimo prvého hydrometora 22, a je jednak napojený u posledného hydromotora 28 na rozvádzač 20 a jednak pre-pojený s odtokovým kanálkom 7, vytvoreným v telese každého hydromotora 22, 24,26, ZB a ústí nad ich piesty 21, 23, 25, 27.Funkcia integrovaného hydraulického obvodu zostaveného z najmenej troch vedla seba usporiadaných priamočiarych hydromotorov podľa vynálezu je nasledovnáVšetky piesty 21, 23, 25, 27 hydromotorov 22, 24, 26, 28 sa nachádzajú v základnej polohe. Tlakové médium z rozvádzača 20 prechádza rozvodným kanálkom 3 tlaku a plniacim kanálkom 2 prvého hydromotora 22 pod piest 21, ktorý vykoná plný zdvih až k sprednému veku B. Kvapalina vytlačená piestom 21 je odvedená odt-okovým kanalkom 7 prvého hydromotora 22 do zberného kakanáliku odtoku 8, prechádza zápichmi 9,13 -a 17 až k rozvádzaču 20. P-o vykonaní zdvihu piesta 21, sa prep-ojí zápich 5 na rozvodný kanálik 3 tlaku a tlakové médium naplní druhý hydromotor 24, ktorý vykoná plný zdv-lh, čím dôjde k prepojenia ďalšieho zápichu 9 s rozvodným kanálkom 3 tlaku a tlakové médium naplní ďalší hydromotor 26, ktorý po vykonaní zdvihu prepojí zápichom 13 plnenie posledného hydromotora 28.Trestavením rozvârdzača 21 dochadza k zámene funkcie zberného kanalku odtoku 8 na rozvodný kanálik tlaku a funkcia r-ozvodného kanalkn 3 tlaku sa zmení na zberný kanálik odtoku. Odtokové kanálky 7 všetkých hydromotorov- 28, 26, 24, 22, preberú funkciu plniacich kanálkov a plniace kanálky 2, funkciu kanálkov odtokových. Preto vykonajú všetky hydromotory 28, 26,24, 22 postupne svoje zdvihy spät do základnej polohy piestov 27, 25, 23, 21.vynález je určený pre využitie pri stavbe hydraulických mechanizmov pozostávajúcich z najmenej troch priamočiarych hydromotorov, ktoré vyžadujú spoľahlivú postupnú činnost v oboch smeroch, ked je k dispozicii obmedzený stavebný priestor.Integrovaný hydraulický obvod zostavenýz najmenej troch vedla seba usjporiadaných priam-očinarych hydromotorov, na piestniciach ktorých sú vytvorené po obvode zá.pichy, naväzujüce na sústavu pripojovacích kanálkov hy-dromotorov, vyznačený tým, že každý hydromotor Z 4, 26 usporiadaný medzi prvým hydrom-otorom 22 a posledným hydromotorom 28 v slede činnosti hydromotorov 22, 24, 26, 28, má na obvode svojej piestnice 11, 15 dva zápichy 9, 10, 13,14, z ktorých jeden zápich 10. 14 je vzdialený od rozvodného kanálku 3 tlaku, vytvoreného v prednom veku 12, 16 hydromotora 24, 26, o zdvih piesta 23, 25 a druhý zápich 9, 13, sa prekrýva so zber»ným kanálk-om odtoku 8, vytvorenom -v prednom veku 12, 16 hydromotora 24,26, zatial čo piestnica 4, 18 prvého hydr-omotora 22 .au posledného hydromotora 28, sú na obvode opatrené jediným zápichom 5, 17, ktorý je u prvého hydrometora 22 vzdialený old rozvodného kanälku3 tlaku o zdvih jeho piesta 21, avšak u posledného hydromotora 28 sa zápich 17 prekrýva so zberným kanálkom odtoku 8, ked sa piesty 21, 2.3, 25, 27 všetkých hydromotorov 22, 24, 26, 28, nachádzajú v základnej polohe, pričom rozvodný kanállk 3 tlaku v predných vekách 6,12, 16 všetkých hydromotorov 22, 24, 26) mimo posledného hydromotora 28, je jednak napojený u prvého hydromotora 22 na hydraulický rozvádzač 240 a jednak prepojený s plniacim kanálkom 2, ktorý prechádza telesom každého hydromotorta 22, 24, 26, 28 a ústí pod ich piesty 21, 23,-25, 27 , zatial čo» zberný kanálik odtoku 8,je vytvorený v predných vekách 12, 16,19 všetkých hydromotorov 24, 26, 28 mimo prvého hydromotora 22, as je jednak napojený u posledného hydromotora 28 na rozvádzač 20 a jednak prepojený s odtokovým kanálkom 7, vytvoreným v telese každého hvdromotora 22, 24, 26, 28 a ústi nad ich piesty 21, 23, 25, 27.wwwMŤww mm, N mm »w um ,x V m . . . 744.

MPK / Značky

MPK: F15B 11/20

Značky: hydraulický, integrovaný, obvod

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-259366-integrovany-hydraulicky-obvod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Integrovaný hydraulický obvod</a>

Podobne patenty