Zapojenie uzamykatelného kódovacieho tlačidla

Číslo patentu: 259287

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jurčo Ján, Matuška Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

751 Autor vynalezu MATUŠKA JOZEF ing., URČO JÁN ing., BRATISLAVA54 zapojenie uzamykateľného kodnvacieho tlačidlaUzamykateľné kódovacie tlačidlo sa vyznačuje tým, že e v ňom kódovacie zariadenie, v k-torom je zakódované označenie objektu alebo zariadenia, na ktorom je u- x míestnené, s jeho pripojením cez zbernicu .na vyhodnocovanie zariadenie. Z vyhodnocovacieho zariadenia je privedený elektrický signál cez uzamykatgľný elektrický spínač v sérii s elektrickým spinalčom na vstup kódovacieho zariadenia, Obslúžením elektrického spínača je funkčnosť uzamvkateľného kódovacieho tlačidla s vyhodnocovacimzarladenim signalizovaná kontrolnou žiarovkou. Pre zhernícu zostavanü s n-aktívnymi vodičmi e možnosť pripojenia 2-1 uzamykvatelľných kódovacích tlačidiel.vynález sa týka zapojenia uzamykateľného kódovacieho tlačidla, v ktorom je zakodované označenie zariadenia alebo objektu,na ktorom je tlačidlo umiestnené s možnosťou jeho pripojenia cez zbernicu na vyhodnocovacie zariadenie.Doteraz známe uzamykateľné tlačidlá sa vyznačujú tým, že je nimi možné po odomknutí elektricky ovládať elektrické zariadenia bez evidencie o zapnutí a označenia tohoto elektrického zariadenia a doby jeho činnosti.Uvedené nedostatky sú odstránené zapojenim uzamykateľného elektrického kódovacieho tlačidla podľa vynálezu, ktoré ohsahuje kódovacie zariadenie, ktorého výstu-p je pripojený cez zbernicu na vyhodnocovacie zariadenie. Vyhodnocovacie zariadenie je cez uzamykatelný elektrický spínač a elektrický spínač pripojené na vstup kódovacieho zariadenia, pričom paralelne k elektrickému spinaču a kódovaciemu zariadeniu je pripojená signalizačná kontrolná Žiarovka. iNa obr. 1 je nak-reslená elektrická schéma zapojenia uzamykateiného elektrického kódovacieho tlačidla s pripojením na spoločnú zbernicu vyhodnocovacieho zariadenia. Na obr. 2 je rozkreslené kódovacie zariadenie .spolu .s jednotlivými elektrickými spínačmi, kontrolnou žiarovkou a na obr. 3 je uvedený kód ,pre 63 tlačidiel. Tmavé body znamenajú pripojenie kódovacích diód. Prázdne okienka znamenajú nezapojené kódovacie diody. Pre každý ďalší dvojnásobok zakódovaných uzamykatelných elektrickýchtlačidiel podľa elektrickej schémy je zapojená jedna ąkódovacia dióda.Vstup kódovacieho zariadenia B je pripojený cez elektrický spínač C, uzamykateľný elektrický spínač D a spoločnú zbernicu A na vyhodonocovacie zariadenie. Výstup kódovacieho zariadenia B je pripojený cez spoločnú zbernicu A na vyhodnocovacie zariadenie.spojením uzamykateľného» elektrického spinača D a elektrického spínača C je pripojený na spoločnú zbernicu A elektrický signál v. dvojkovom kóde podľa tabuľky na obr. 3. Prijatie elektrického signálu vyhodnocovacim zariadením je signalizované kontrolnou. žiarov-kou E.Aplikačné možnosti vynáiezu sú použitie zapojenia uzamykateľného kodovacieho tlačidla so zakód-ova-ným označením objektu alebo zariadenia s náväzným vyhodnotenim pri kontrole pochôdzkovej činnosti osôb pri ochrane majetku v socialistick-om vlastnictve, pri kontrole pochôdzkovej činnosti strážnej služby pri ochrane vojenských objektov a zariadení a pri kontrole a evidencii choduelektrických zariadení a strojov.Dalej je vhodné použitie zapojenia uzamykateľného kociovacieho tlačidla pri kontrole času prichodov a odchod-ov na pracovisko, resp. z pracoviska, pričom každý pracovník ma pridelené jedno uzamykatelné kódovanie tlačidlo.Pripojenie na spoločnú zbernicu s n-aktívnymi vodičmi umožňuje paralelné pripojenie 2-1 uzamykateiných kódovacích tlačidiel.Zapojenie uzamykatelného kódovacieho tlačidla obsahujúceho kódovacie zariadenie sa vyznačuje tým, že výstup kódovacieho zariadenia B je ,pripojený cez zbernicu A na vyhodnocovacie zariadenie, ktoré je cez uzamykatelný elektrický spínač D aelektrický spínač f C pripojené na vstup kodovacieho zariadenia B 1, pričom paralelne k elektrickému spínaču C a kódovaciemu zariadeniu B je pripojená kontrolná žiarovka (E).

MPK / Značky

MPK: G08B 1/08

Značky: tlačidla, uzamykatelného, kódovacieho, zapojenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-259287-zapojenie-uzamykatelneho-kodovacieho-tlacidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie uzamykatelného kódovacieho tlačidla</a>

Podobne patenty