Zařízení pro zamezení poklesu brusného kotouče brousicího stroje

Číslo patentu: 259168

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kluz Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(50 Zařízení pro zàmezení poklesu brusnáho kotoučeZařízení pro zamezení poklesu brusného kotouče brousicího stroje pomocí hydraulického válce a pístem, zejména při dobruäování konců sochorůz má píst hydraulického válce opatřen pruchozi pístnicí,jejíž eden konec je klogbově upevněn na páce z veží a 0 druhý konec je opřeno rameno brusného kotouče. Hydraulický váleculožen elek romagnetický ventil, spojenýného předmětu a zároven je proti fotobunce uložen světelný zdroj.Vynález se týká zařízení k zamezení poklesu brusněho kotouče brousícího stroje, zejména při dobrušování konců sochorů.Dosud se provádí přitlačování brusného kotouče do zábčru obsluhou. Obs 1 uha.brousicího stroje musí v okamžiku, kdy je čelo sochoru na úrovni brousicího kotouče zvedngut kotouč ze záběru e při zpětném pohybu soohoru, při zákrytu čela sochoru a brusného kotouče opět ručne zajistit přítlak brusného kotouče na sochor. Tento postup při častém opakování klade značné nároky na postreh a soustředění obslu~ hy a je příčínou neúměrné duševní únavy a psychiokého vyčerpání. V důsledku toho dochází při přejetí soohoru mimo brusný kotouč k poklesunkotouče a následnému nárazu jeho bohu do čela zpět se pohybujíoího soohoru. Při tom dochází k poškození upínaoího hřídele brousícího stroje a k roztžení brusného kotouče, jehož úlomky mohou vážně zranit obsluhu brousíoího stroje. Prostoje vzniklé opravou a výměnou poškozených součástí snižují produktivitu práce. Dále se používápro registraci konce broušená součástipřestavitelných mecha nických narážek. Zde dochází k mechanickému opotřebenĺ zařízení, cožvyžaduje odstavení celého zařízení s následným snížením produktivity práce a s potřebou vysoce kva 1 ifikovanýoh.údržbářů s opravářů. Přizměně délky broušenýoh předmětů je nutnovždy provést nově nastavení mechanických narážek.Uvedené nevýhody jsou odstraněny zařízenñnpdle vm 1 älezu. Jeho podstata spočívá V tom, že píst hydraulického válce je opotřen průohozí pístnicí jejíž jeden konec je kloubově upevněn na páoe závaží a o druhý konec je opřeno rameno brusného kotouče, přičemž hydraulický válec je opatřen přepouštěcí trubkou,v níž je ulcžen elektromagnetioký ventil, spojený s fotobuňkou, umístěnou vúrovni broušehého předmětu, a zároveň je proti fotobuňce uložen světelný zdrojZařízenŕpdle vynálezu podstetně snižuje duševní a poychickou únavu obsluhy brousíoího stroje a zabraňuje poškození upínacího hří dele u brusnóho kotouče nárazom do broušeného předmětu. Rím je non 259168časně zajištěna vyšší bezpečnost e ochrana zdraví při práci na brouw sícím stroji. Nedochází ke zvyšování výrobních nákladů nutných pŕo výměnupoŠkozených a opotřebených částí zařízení. Ušetřený čas, po~ třebný pro tuto výměna a opravy zajistí zvýšení produktivitý práce brousícího stroje.Na připojeném výkresu je znázorněno schéma uepořádíní zařízení dle vynálezu.Na hydraulickém válci 1 s přépouštěcí trubkon Q, opatřenou elektromągnetickýmjventilem g, je uložen píst 11 s průohozí pístníoi 2. Ta je přes závaží 3 a páku 3 v Šeustálém dotyku s ramenem 1 brusného kotouče 2. Přítlak brusného kotouče g na sochor Q ja zojišu těn pneumatickým válcem lg. V úrovni broušeného předmětu, zde socho~ ru § jsou proti aobě umistěny světelný zdroj 12 a fobobuňka lg spojenás elektromagnetickýmjventilem g.Pneumatický válec lg přitlačuje brusný kotouč 2 na rameni 1 do záběru. V hydrauliokém válci 1 je úložen píst 11 s průohozí pístnici 5, která je závažím A přes páku 1 průběžně dotlačována zespodu na rameno Zlbrusného kotouče 3. Přeené kopírování povrchu broušeného soohoru § zajišřuje přepouštěcí trubka Q hydraulického válce 1 s.Á otevřenýmľelektromagnetickým ventilem §.Dojede-li při pohybu ve jsměru své osy broušený sochor § svým čelem do úrovně radiální osy brusného kctouče 3, odkryje se optická viditelnost mezi fotobučkou 1 ga světelným zdrojem 12. To je impulsem.k uzevření elektromagnetického ventilu~g,a tím 3 výškové fíxaci polohy ramena 1 s brusným kotočem Q. Při pohybu sochoru § v opačném-smyslu je zäkrytí optické viâitelnosti mezi fotobuňkou lg a světelným zdrojem 1 impulàem k°A-otevření elektromagnetického ventilujg. Tím je zajištěno potřebnépřitlačovâní brusného kotouče gone oroqšený soohor §v celé jeho A. délce. v jjZařízenípdle vynálezu lze využít ve všech případech, kdy prijbroušení, po přejetí brusného kotouče přes okraj broušeného předmě.tu, není zajištěna výškové fixace polohy brueného kotouče vůči brou~Zařízení k zamezení poklesu brusného kbtouče brousícího stroje pomocí hydrąulického vílce s pístem, zéjména při dobrušováni konců sochorů, vyznąčující se tím, že píst (11) hydraulického válce(1) je opatřen průchozí pístnicí (5), jejíž jeden konec jek 1 oubově upevněn na páce (3) závaží Í 4) a o druhý konec je opřeno rameno (7) brusného kotouče (9). přičemž hydraulický válec (1) je opatŕén přépouštěcí trubkou (6),v níž je uložen elektnomagnćtický ventil (2), spojený s fotobuňkou (12), umístěnou v úrovni broušenćho předmětu, a zároveň je proti fotobuňće (12) uložen světelný zdroj (13).

MPK / Značky

MPK: B24B 27/04

Značky: zařízení, stroje, brusného, poklesu, kotouče, zamezení, brousicího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-259168-zarizeni-pro-zamezeni-poklesu-brusneho-kotouce-brousiciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zamezení poklesu brusného kotouče brousicího stroje</a>

Podobne patenty