Zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovládaného vícepolohového akčního členu

Číslo patentu: 258757

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kalina Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

gąą°gtççççg Po PIS AIYNÁLEZ u 258757(75) Aumrvyuüeiu KALINA JAROSLAV ing BRNO(54) Zapolonlíproelolctro ickúH le aroma nicky vícopolohovółno akcĺmo e 155. ° 9 °°°°Řešení se týká zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovlúdaného vícepolohového akčniho členu. zapojení se vyznačuje tím, že vstup číslicového signálu vstupuje do výkonováho zesilovače,ze kterého vystupuje soustava výstupních vodičů vstupujících do příslušných elektromaqnetů elektromagnetického akčního členu. zapojení lze využít při ovládání vícepolohových akčních členů ovládajících různé ventily v technologických procesech,při ovládání pojistných zařízení apod.vynález řeší zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovládaného vícepoloho~ veho akčního členu. iJsou známé eleltronické řídící obvody, které řídí pouze dvoupolohové elektromagnetické akční členy. Jedná se o jednoduché, spravidla polovodičové spínací prvky pracující ve dvou řežimech zapnuto-vypnuto. Jsou dále známé elektronické řídící obvody, které řídí spojitě pracující elektromagnetické akční členy. Těmito obvody je zprnvidla řízen proud takoucí do budícího vinutí elektromagnetu, přičemž elektromagnet je konstruován tak, aby závislost mezi zdvihem nebo úhlovým natočením kotvy a budicím proudem byla lineární. Řídící a ovládací obvody musí být navrženy tak, aby byla zaručene dostatečná stabilita jak časová, tak i teplotní. Z tohoto požadavku vychází komplikovanost konstrukce elektronických řídícíoh obvodů. Pro zvýšení přesností řízení spojitě pracujícího elektromagnetického akčního členu je tento vybaven zpravidla mechanicko-elektrickou zpětnou vazbou. Jako pfevodníkyposuvu nebo úhlového natočení jsou užívány odporové, indukční, kapscitní, fotoelektrické nebo disk rátní snímače, kteě potřebují vlastní elektronické obvody pro zpracování evvyhodnoceníjimi snímané infomace. Elektronické řídící obvody se tedy užitím zpětné vazby dále komplikují. nevýhodu dosud známých řídících obvodu a akčních členů je, že nemohou přímo zprscovâvat číslicově zadanou informaci o žádané poloze výstupního člen .Výše uvedené nedostatky řeší zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovládaného akčníhc členu podle vynálezu, jehož podstatou je, že vstup číslicového signálu je epojen s výkonovým zesilovačem, který je dále spojensoustavou výstupních vodičů s příslušnými elektromagnety elektromagnetického akčního členu.Výhodou zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovladanáho vícepolohováho akčního členu je prakticky přímé spojení číslicověho signálu s elektromagnetickým akčním členem a z toho plynoucí jednoduohost zdůrazněná ještě tím, že odpadá zpětná vazba a přísluš né elektornické obvody, přičež přesnost a opakovatelnost nastavení polohy výetupního členuje lepší než u spojitě řízených a pracujícíoh elektromagnetü.Na výkrese je uvedene přík 1 adné.zapojení elektronického řízení elektromagneticky ovládaného vícepolohového akčního čienu podle vynálezu. Vstup l číslicového signálu je připojen do výkonováho zesilovačeg, do kteréhotaké vstupuje elektrické vedení číslicového výstupu 3 z převodníku 1. Do převodníku 3 vstupuje elektrické vedení analogového signálu §. Z výkonověho zesilovače 3 vystupuje soustava § výstupních vodičü, která je připojens na jednotlivé elektromsgnety gg elektromagnetického akčního členu gg.zapojení elektronického řízení elektromagneticky ovládaněho vícepolohového aköního členu podle vynálezu funguje následujícím způsobem. Přivedením dvojkového číslicového signálu na vstup ł číslicověho signálu a dále do výkonového zesilovače 3 se signál zesilí tak, že je schopen vybudit příslušne elektromagnety gg. změněná číslicová informace o žádaná poloze výetupního-členu elektromagnetického akčního členu 32 způeobí změněnou kombinaci vybuzených a nevybuzených elektromagnetů gg. V případě, že je k dispozici pouze anslogová ingormace o žádené poloze výstupního elektromagnetického akčního členu 32, je využívan převodník 1,ve kterém se analogový signál převede na číslicový, který je dále zpracováván ve výkonověm zesilovaći g. Płerušením elektrického vedení nebo přerušením napájení budou všechny elektromagnety gg elektromagnetického akčního členu gg odbuzeny a výstupní člen elektromagnetického akčního členu gg se bude nscházet v krajní nulová poloze. Tato vlastnost je výhodná při mnohých splikacích jako např. ovládání ventilů v technologických procesech, ovládání pojistných zařízení apod.zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovládaného vicepolohového akčniho členu sestávející ze vstupu čislicového signálu, výkonového zesilovače, elektrického vedení analogového signálu propojeného s převodníkem jehož výstup je elektrickým vedením číslicového výstupu propojen s výkonovým zesilovačem, dále sestávajicí ze soustevy výetupnich vodičů a elektromagnetického akčniho členu s elektromagnety vyznačujici se tím že vstup (1) číslicověho signálu je spojen s výkonovým zesilovačem (2), který je dále spojen soustavou (6) výstupních vodičů s přísiušnými elektromagnety (20) elektromagnetického akčního členu (29).

MPK / Značky

MPK: G05D 3/10

Značky: řízení, členu, vícepolohového, elektromagnetický, ovládaného, zapojení, elektronické, akčního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-258757-zapojeni-pro-elektronicke-rizeni-elektromagneticky-ovladaneho-vicepolohoveho-akcniho-clenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovládaného vícepolohového akčního členu</a>

Podobne patenty