Způsob výroby fólií nebo desek z polyvinylchloridu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Způsob výroby fólií nebo desek z polyvlnylchloriduŘešení se týká způsobu výroby fólii nebo desek z polyvinylchloridu, popřípadě jeho polymerních směsi nebo kopolymerů vinylchloridu, zejména potom výroby fólií 0 tloušřce 0,6 až 3 mm z měkčeného polyvinylchloridu pro náročné aplikace, především pro hydroizolační účely. Podstata tohoto řešení Spočívá v tom, že tavenina, vytlačovaná z ploché vytlačovací hlavy při teplotě 160 až 200 °C, se nejdřive mírně ochladí na temperovacím tříválci na teplotu B 0 až 150 °C, s výhodou 100 až 120 °C, potom se za současného ochlazování volnou konvencí na teplotu 50 až 80 °C odtahuje přes pohyblivý nekonečný textilní pás (gurtu) k chladicímu třiválci, kde se chladi na teplotu pod 40 °C, vhodnou pro navijeni. Hlavní výhodou zpúsobu výroby podle vynálezu je skutečnost, že zcela spolehlivě zabezpečuje dosažení optimálních hodnot fyziká 1 ně~mechanických vlastnosti (předevšímpodmiňujícich použití fólii z polyvinylchloridu v náročných aplikacích, jako jsou hydroizolace apod.vynález se týká zpüsobu výroby fólií nebo desek z polyvinylchloridu, případně jeho polymerních směsí nebo kopolymerü vinylchloridu, zejména pak výroby fólií o tlouštce 0,6 až 3 mm z měkčeného polyvinylchloridu pro náročné aplikace, především pro hydroizolační účely.Běžné známými postupy výroby fólií neho desek z polyvinylchloridu jsou váloování a vytlačování. Při Válcovâní se pohybuje optimální tlouštka vyrobené fólie v rozmezí 0,3 až 0,6 mm. Silnější fólie je proto nutno zhotovovat laminací většího počtu vyválcovanýoh fólií. Válcování tedy sice zajiščuje prakticky bezporuchovou a kvalitní výrobu, je však značné energeticky náročné a neumožňuje výrobu fólií o tlouščkách nad 2 mm, které jsou také v některých případech používány - např. pro hydroizolace nebo výplně kyvných průjezdových dveří, vvýrobních hal, mrazicích boxů apcd.Použije-li se k výrobě měkčených polyvinylchloridových fólií technologie vytlačování plochou vytlačovací hlavou pracuje se obvykle tak, že se V teplé a studené Eluidní míchačce pripraví aglomerát (tj. směs polyvinylchloridu, změkčovadel, maziv a stabilizátorů, případně plniv o sypné hmotnosti 500 až 600 kg/m 3), který se potom vytlačuje jednošnekovým eventuálně dvoušnekovým vytlačovacím strojem přes plochou vytlačovací hlavu. Tavenina, která vystupuje z vytlačovací hlavy se vede obvykle na chladící třiválec, na němž se fólie nebo silnější deska ochladí, načež postupuje po válečkové chladící dráze k navíjecímu nebo sekacímu stroji.Plošné útvary z polyvinylchloridu o tlouštce 1 až 3 mm, mohou být podle složení směsi tuhé, polotuhé nebo i měkké. Jsou-li vyráběny tuhé desky nebo fólie, nevznikají při chlazení žádné vážnější problémy, neboř ochlazený tuhý polyvinylchlorid se bez problémů odtahuje od tříválce po válečkové dráze. Pokud se však odtahuje od chladicího tříválce např. měkčená polyvinylchloridová fólie, dochází vlivem určité povrchové lepivosti k jejímu nalepování na válečkovou dráhu, čemuž lze zabránit pouze intenzivním chlazením a zvýšenou odtahovou silou. To je však, jak bude vysvětleno dále, nežádoucí.Komplikujícím faktorem je totiž skutečnost, že plošné útvary na bázi měkčeného polyvinylchloridu mají v některých svých speciálních aplikacích velmi přísně limitované hodnoty fyzikálně-mechanických vlastností. Např. u hydroizolační fólie se požaduje vysoká rozměrová stálost - pro ilustraci je možno uvést izolace střešních plášřú, u nichž nesmí rozměrové změny přesáhnout při působení okolního prostředí s teplotou B 0 OC po dobu 6 hodin hodnotu 1 . Tato hodnota je 5 ohledem na požadavek dlouhodobé bezporuchové funkce střešní izolace striktně vyžadována. Kromě toho jsou vedle předepsané maximální hodnoty smrštění stavebními předpisy stanoveny i další mezní hodnoty fyzikálně-mechanických vlastností - jako např. tažnost nad 200 , pevnost v tahu nad 15 MPa, atd.Je-li však vytlačovaná tavenina, která vychází z ploché Vytlačovací hlavy intenzivně ochlazena pomocí jediného chladicího tříválce při postupu běžně používaném v současné době jsou teploty válců nastaveny pod 60 OC), dochází k tomu, že vlivem rychlého chlazení se ve fólii zafixuje napětí, ktoré vzniklo v polymerní tavenině při jejím toku přes vytlačovací hlavu a také napětí, které se vytvoří při kalibraci ve štěrbinách chladicího tříválce. Takto rychle ochlazená fólie se sice bez problémů dopravuje a navíjí, její vlastnosti jsou ale z pohledu výše uvedených požadavků nevyhovující.K odstranění výše uvedených nedostatku přispívá způsob výroby fólií a desek z polyvinylchloridu, případně jeho polymerních směsi nebo kopolymerů vinylchloridu podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že tavenina, vytlačovaná v podobě plochého pásověho útvaru při teplotě 160 až 200 °C, se nejdŕíve kontaktním způsobem mírně ochladí na teplotu 80 až 150 DC, s výhodou 100 až 120 °C, načež se při minimalizovaném tahovém namahání odvádí za souěasného ochlazování volnou konvekcí, postupně až na teplotu 50 až 80 °C, ke druhému stupni kontaktního chlazení, kde se chladí na teplotu pod 40 °C, vhodnou pro navíjenííKontaktní chlazení v prvním i druhém stupni probíhá s výhodou na tříválcích - v prvním stupni na temperovacím tříválci, ve druhém stupni pak na chladicím tříválci. K dopravě fólie, 3 258553resp. pásu mezi prvním a druhým stupněm kontaktního chlazení může sloužit pohyblivý nekonečný textilní pás (gurta), který je schopen splnit požadavek technologie - dopravu při minimalizovaném tokovém namahání při současném ochlazování útvaru volnou konvekcí.Hlavní výhodou způsobu výroby podle vynálezu je skutečnost, že zcela spolehlivě zabezpečuje dosažení výše uvedených hodnot fyzikálně-mechanických vlastností fólií z měkčeného polyvinylchloridu pro náročné aplikace. Bylo zjištěno, že čím vyšší jsou teploty válců temperovacího tříválce, tím vyšší je mez pevnosti vyrobené fólie. Optimálních fyzikálně-mechanických vlastností se dosahuje v nárokovaném rozmezí teplot 80 až 150 °C. Dalším důležitým faktorem, ovlivňujícím výsledné vlastností fólie, je postupné ochlazování fólie na textilním pásu. odběr fólie z temperovacího tříválce je spřaženou regulací rychlosti textílního pásu a obvodové rychlosti posledního válce tohoto tříválce uzpůsoben tak, aby napětí fólie v oblasti mezi posledním válcem temperovacího tříválce a vstupním okrajem textilního pásu nepřesáhlo50 kPa. Jinak řečeno, aby fólie padala na pás naprosto volně. Délka tohoto textilního dopravního pásu je potom uzpůsobena tak, aby fólie na něm volně položené byla volnou konvekcípostupně ochlazena až na nárokovanou teplotu 50 až B 0 OC. Při tom probíhá relaxace zbytkových napětí, které jsou z předchozího zpracování ve fólii ještě obsaženy.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu slouží následující praktický případ aplikace způsobu výroby uspořádání linky, na níž je tento způsob realizován je schematicky znázorněnoAglomerát směsi polyvinylchloridu, který má sypnou hmotnost 600 kg/m 3 a obsahuje35 hmot. změkčovadel a obvyklá množství stabilizátorů, maziv a plniv, je pomocí dávkovacího šneku l V násypce 3 kontinuálně dávkován do pracovního válce dvoušnekového vytlačovacího stroje 1, přičemž teplota dávkovaného aglomerátu je 30 až 50 °C. V dvoušnekovém vytlačovacím stroji 3 pak probíhá plastikace polyvinylchloridové směsi při teplotách v jednotlivých zónách 150 až 200 °C. Zhomogenizovaná tavenina potom postupuje přes lamač 1 s filtrem do ploché vytlačovací hlavy 5, která má šířku 1 500 mm a velikost štěrbiny nastavenou na takovou hodnotu,aby výsledná tloušřka fólie byla 1 mm. Tavenina, vystupující z vytlačovací hlavy, je vedenak prvnímu stupni kontaktního chlazení do štěrbiny mezi válci 1, 5 a následně do štěrbinymezi válci 1, g temperovacího tříválce Q teplota povrchu válců 1, §. g je shodně 110 °C. Částečně ochlazená fólie lg, vedená z výstupní štěrbiny tohoto tříválce, pak padá na textilní pás (gurtu) ll, jímž je za současného ochlazování volnou konvekcí (postupně až na teplotu60 °C) a relaxace vedena ke druhému stupni kontaktního chlazení do chladicího tříválce gg(s válci intenzivně chlazenými vodou), kde dojde k jejímu úplnému vychlazení (pod teplotu30 OC). V poslední fázi technologie se získaná fólie navíjí.Výše uvedeným postupem vyrobená fólie 2 měkčeného polyvinylchloridu o tlouštce 1 mm má následující Eyzikálně-mechanické vlastnostiPro porovnání - válcovaná fólie z téhož materiálů o tlouštce 0,6 mm má za stejnýchpodmínek rozměrovou stálost v podélném směru - 3 .1. Způsob výroby fólií nebo desek z polyvinylchloridu, případně jeho polymernich směsi nebo kopolymerů vinylchloridu, zejména pak fólií o tloušřce 0,6 až 3 mm z měkčeného polyvinylchloridu pro náročné aplikace, především pro hydroizclačni účely, vyznačený tim, že tavenina,vytlačovaná v podobě plochého pásového útvaru při teplotě 160 až 200 OC, se nejdřive kontaktnlm způsobem mírně ochladí na teplotu 80 až 150 °C, 5 výhodou 100 až 120 °C, načež se při minimalizovaném tahovém namahání odvádi za současného ochlazování volnou konvekci, postupně až na teplotu 50 až 80 OC, ke druhému stupni kontaktniho chlazení, kde se chladí na teplotu pod 40 °C, vhodnou pro navíjeni.2. Způsob podle bodu 1, vyznačený tim, že při vedení fólie nebo pásu V oblasti meziprvním a druhým stupněm kontaktniho chlazení je tahové namaháni regulováno tak, aby napětí ve fólií nebo pásu nepřesáhlo 50 kPa.

MPK / Značky

MPK: B29D 7/00, B29C 47/78, B29K 27/06

Značky: způsob, polyvinylchloridu, výroby, desek, fólií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-258553-zpusob-vyroby-folii-nebo-desek-z-polyvinylchloridu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby fólií nebo desek z polyvinylchloridu</a>

Podobne patenty