Táhlo přívěsu

Číslo patentu: 258546

Dátum: 16.08.1988

Autor: Skála Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

žrr. Po PIS VYNÁLEZ u 258546(75) Aumrvynáhzu SKÁLA MILAN ing., JINCECílem bylo vyvinout bezpečné táhlo přívěsu, jehož část přečnivajicí za zadní nárazník tažného vozidla by bylo možno lehce demontovat bez použití dalšího nářadí. Cile bylo dosaženo konstrukcí táhla přívěsu, které sestává z tělesa, do kterého úkosem zapadá Q duté táhlo, ve kterém je ulcžen dutý šroub,na jedné straně opatřený zámkem, na druhé 2 straně hlavou, ve které je nasunuto ložisko páky, ložiskem páky prochází torsní hřídel zasunutá do otvoru dutého šroubu a ukončená závitem s matici. V tělese je vyfrézován zářez, do kterého zapadá pojistný kolik upevněný V dutém táhlu, na kterém je z druhé strany navařena koule, na kterou se kolem čepu sklápí západka. Na dutém šroubu je vytvořena drážka pro pojistný kroužek a v čele hlavy jsou vyvrtány nejméně dva otvory, přičemž do jednoho z nich je našroubován přestavitelný doraz, k dutému táhlu je přivařen hák a těleso je pevně spojene s rámem tahače.vynález se týká zařízení sloužícíholcpřipojování přívěsů za motorová vozidla s možností rychlé demontovatelnosti části táhla přesahující karosérii vozidla.K tažení přívěsu za motorovými vozidly se používají tažné zařízení, jejichž nevýhoda spočíva v tom, že jsou konstruována jako celek pevně spojený s rámem-tažného vozidla, přičemž část tažného zařízení přesahuje karoserii tažného vozidla. Tím, že část tažného zařízení přesahuje zadní nárazník, zvětšuje délku tažného vozidla.Je-li vozidlo v provozu bez přívěsu, pak může při náhodném nárazu, například při couvání,dojít přes tažné zařízení k přenosu deformačních sil přímo na rám karoserie a tím k značnému poškození vozidla. ľřitom zadní nárazník nemůže plnit svoji funkci, to je absorbovat při nárazu deformační energií a náraz tlumit. Rovněž náraz tažného zařízení na překážku způsobuje mnohem větší škody než v případě nárazníku. Mimo to může být přečnívající tažné zařízeníTyto nedostatky řeší vynález tažneho zařízení, jehož podstatou je, že sestává z tělesa,do něhož úkosem zapadá duté táhlo, v němž je uložen dutý šrouh, na jedné straně opatřený zámkom, na druhé straně hlavou, v níž je nasunuto ložisko páky, ložiskem prochází torsní hřídel zasunutá do otvoru dutého šroubu a ukončená závitem 5 maticí. V tělese je vyfrézován zářez, do něhož zapadá pojistný kolík upevněný V dutém táhlu, na kterém je z jedné strany navařena koule, na kterou se kolem čepu sklápí západka, na dutém šroubu je vytvořena drážka pro pojistný kroužek a na čele hlavy jsou vyvrtány nejméně dva otvory, přičemž do jednoho z nich je našroubován přestavitelný doraz, na dutém táhlu je přivařen hák a těleso je pevně spojeno s râmem tahače.zařízení je jednoduché konstrukce umožňující rychlé a bezpečné spojení 1 odpojenídutého táhla tažného zařízení od tělesa tažného zařízení a to tak, že pevně připojené těleso tažného zařízení k rámu podvozku nepřesáhne obrys karoserie a umožní tak v případě nárazu plnit funkci zadního nárazníku vozidla. zařízení je jednoduché a výrobně levné, není naněm použito šroubových nebo jiných spojů, které by vyžadovaly manipulaci s nářadím nebo přípravky, nevyžaduje zvýšenou námahu, takže montáž i demontáž může provádět osoba pouze rukou.Zařízení samo vymezuje možné opotřebení během provozu, případně je možno provést úpravu změnou stavitelného dorazu. Zařízení je lehké a po odpojení je možno jej uložit v zavazadlovém prostoru automobilu. takže je kdykoliv k dispozici.Na připojeném obr. 1 a obr. 2 je znázorněn příklad provedení táhla přívěsu podle vynálezu,přičemž obr. 1 představuje podélný řez složeným táhlem a obr. 2 čelní pohled ze strany páky a západky.Do tělesa ł zapadá úkoeem 3 duté táhlo 1, V němž je namontován dutý šroub A se zámkem §, v dutém šroubu 3 je uložena torsní hřídel 3 zasunutá do otvoru lg a ukončená závitem ll s matící lg, z druhé strany je torsní hřídel g uložena v ložisku 1 a pevně spojena s pákou g, která přes čep lg je spojena se západkou ll, proti níž je na dutém táhlu 5 navařena koule lg a dále hák 33. V hlavě Q dutého šroubu 5 jsou vyvrtány nejméně dva otvory dorazu gg a do jednoho z nich našroubován přestavitelný doraz gl, dále je na dutém šroubu 3 vytvořena drážka lg pro pojístný kroužek lg.Těleso l je pevně spojeno s rámem gg tahače, dále je v tělese l vytvořen zářez lg,do něhož se zasouvá pojistný kolík li.Jak je zřejmě z obr. 1, který představuje podélný řez složeným táhlem přívěsu, je těleso l pevně spojeno s rámem 33 tahače. do tělesa l je klínem g zasunuto duté táhlo 3, uvnitř dutého táhla Q je uložen dutý šroub 1, který je ukončen zámkem 5, jímž se provádí pevné spojení s tělesem l. V dutém šroubu 1 je uložena torsní hřídel g, která je zasunuta do otvoru lg, který má tvar profilu torsní hřídele g, na konci torsní hřídele g je vyříznut závit ll, na kterém je pojistná matice lg.Spojení obou částí táhla přívěsu, které je znázorněno na podélném řezu obr. 1, se provádí tak, že do tělesa 1, které je pevně spojeno s rámem gg tahače se do zářezu 3 nasune pojistný kolik lg a otočením hlavicí § přes dutý šroub A se pomocí zámku § provede pevné spojení obou těles a to tak, že obě tělesa na sebe dosednou úkosem 3. zajištění proti samovolnému uvolnění zámku 5 se provede tak, že se na torsní hřídel g procházející otvorem 12, ukončenou závitem 11 a zajištěnou maticí lg, pevně spojenou s pákou § a přes čep łg se západkou 11, provede předpětí a to pootočením páky g se západkou 11.Západka 11 na čepu 15 se sklopí kolem koule 11, čímž je provedeno zajištění proti samovolnému uvolnění předpětí torsni hřídele. Na hlavě Q dutého šroubu A jsou vyvrtány nejméně dva otvory gg a našroubován pžestavitelný doraz 31 umožňující oporu páky Q při provádění demontáže táhla přívěsu. Spojení dutého táhla 2 a dutého šroubu Q je proti posunu zajištěno pojistným kroužkem 13, který je uložen v drážce łg dutého šroubu A. Hák gg je určen k zavěšení elektroinstalace pro spojení mezi tažným vozidlem a přivěsem.Táhlo přívěsu podle vynálezu umožňuje rychlé spojení a bezpečné spojení tažného vozidlas přívěsem, zejména za osobními automobily. Aplikace tohoto táhla může být využite téžv podnikové a komunální praxi, a to tak, že tažné vozidlo může postupně odtahovat řadu různých přivěsů, které jsou trvale vybaveny pouze tě 1 esemg zatímco odtahové vozidlo mák dispozici duté táhlo 3 smontované v jeden celek s dutým šroubem 3, torsní hřídelí 2, pákou Q, západkou 11 a kouli łá.1. Táhlo přívěsu vyznačené tím, že sestává 2 tělesa (1), do něhož úkosem (2) zapadá duté táhlo (3), v němž je uložen dutý šroub (4), na jedné straně opatřen zámkem (5), na druhé straně hlavou (6), v níž je nasunuto ložisko (7) páky (8), ložiskem (8) prochází torsní hřídel (9) zasunutá do otvoru (10) dutého šroubu (4) a ukončený závitem (11) s maticĺ2. Táhlo přívěsu dle bodu 1 vyznačené tím, že v tělese (1) je vyfrézován zářez (13),do něhož zapadá pojistný kolik (14) upevněný v dutém táhlu 43), na kterém je 2 druhé strany navařena koule (15), na kterou se kolem čepu (16) sklápí západka (17).3. Táhlo přivěsu dle bodu 1 vyznačené tím, že na dutém šroubu (4) je vytvořena drážka(18) pro pojistný kroužek (19) a v čele hlavy (6) jsou vyvrtány nejméně dva otvory (Ž 0). přičemž do jednoho z nich je našroubovánpřestavitelný doraz (21).4. Táhlo přivěsu dle bodu 1 vyznačené tím, že na dutém táhlu (3) je přivařen hák (22) a těleso (1) je pevně spojeno 5 rámem (23) tahače.

MPK / Značky

MPK: B60D 1/06

Značky: přívěsů, táhlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-258546-tahlo-privesu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Táhlo přívěsu</a>

Podobne patenty