Rozvod dvoudobého spalovacího motoru

Číslo patentu: 258538

Dátum: 16.08.1988

Autor: Ferdus Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynâlezu FERDUS STANISLAV, GOTTWALDOV(22) Přihlášeno os os as(54) Rozvod dvoudobćho spalovaclho motoruRozvod dvoudobého spalovaciho motoru je charakteristický tím, že propojovací kanálky spojující vnitřek válce v oblasti vyústění každého z jeho přepouštěcích kanálkü se sacim kanálem jsou zaústěny ve válcové ploše vnitřku válce a jsou orientovány ve směru vyústěni těchto přepouštěcích kanálků. S výhodou jsou realizovány buč jako přímé vrty nebo jako průchozí štěrbinové otvory provedené v přepážkách situovaných ve výstupech přepouštěcích kanálků. Pohybem pístu,který výstupní otvory těchto propojovacích kanálků otevírá a zavírá, proudí kolem jejich vyústění směs vzduchu a paliva z klikové skříně, vedená přepouštěcími kanálky, čímž vzniká injektorový efekt,který má za následok přisávání čerstvé směsi přes tyto propojovací kanálky ze sacího kanálu, čímž se zlepšuje plnění válce a V důsledku toho se zvyšuje točivý moment motoru bez podstatné závislosti na výši jeho otáček.vynález se týká rozvodu dvoudobého spalovacího motoru, tvořeného sacím kanálem a přepouštěcími kanálky.Vývoj ve atavbě dvoudobých spalovaoích motorů je do značné míry ovlivňován snahou o zvýšení točivého momentu v co nejširším rozsahu jejich otâček, jakož i růstem jejich měrných výkonu. To vyvolává požadavek, aby při dolní poloze pístu motoru docházelo ke zlepšení vyprazdñování válce, tedy ke zlepšenému odvodu spalín, a k oo nejdokonalejšímu zaplñování čerstvou směsí vzduchu a paliva. Tento cíl sledují konstrukce dvoudobých motoru s řízeným začátkem a konoem sání do klikové skříně, k němuž používají přímočaře se pohybující nebo rotační šoupátka, případně konstrukce s nasáváním přes podtlakové otevírané ventily. Tyto konstrukce umožňují nasátí většího množství směsi paliva se vzduchem do klikcvé skříně motoru, které v následné pracovní fázi motoru dovolí lepší vypláchnutí válce i jeho lepší zaplnění čerstvou směsí.Podobný účinek má i využití energie proudících výfukových plynů a podtlakových vln ve výfukovém systému a ve válci. Tento účinek se ještě zvýrazňuje přímým kanálkem spojujícím dutinu válce se sacím kanálem motoru. Tento propojovací kanálek musí klást minimální průtokové odpory, musí být co nejkratší, vycházet přímo ze sacího kanálu, být postaven přímo proti kanálu výfukovému a musí být poměrně bohatě nadimenzovaný, nebot má za úkol využívat i velmi malých tlakových rozdílů, přičemž je poměrně citlivý na určitý pracovní režim motoru.Na každém válci může být prakticky jenom jeden. V jiných případech bývá na sací kanál instalována í podpůrná rezonanční komora.Nevýhodou uvedených řešení je především zvětšení počtu pohyblivých částí motoru a u těch konstrukcí, u nichž je využíváno podtlakové vlny výfuku, ta skutečnost, že podstatnější zvětšení točivého momentu takových motoru se dá vyladit jen pro určitou část rozsahu jejich otáčok.Účelem vynálezu je tudíž odstranění těchto nevýhod dosavadních konstrukcí rozvodu dvoudobého spalovacího motoru a s rozšířením rozsahu využití propojení dutiny válce se aacím kanálem motoru zdokonalit účinek takového provedení rozvodu.Podle vynálezu je toho dosaženo rozvodem, u něhož alespoň jeden propojovací kanálek,jehož vstupní ústí je spojeno se sacím kanálem, je situován ve vyústění obloukovitého hrdla každého z přepouštěcích kanálků a jeho výstupní otvor je na úrovni vnitřní válcové plochy pracovního válce, přičemž takové propojovací kanálky každého z přepouštěcích kanálků jsou oríentovány ve směru jeho vyústění do pracovního válce. Podstatným znakem vynálezu je i to,že propojovací kanálky jsou vytvořeny v alespoň jedné rovinné přepážce, zasazené, případně zalité do pláště pracovního válce. účinek vynálezu podporuje také další podstatný znakrozvodu, totiž ten, že propojovací kanálky jsou v přepážkách provedeny jako přímé vrty uspořádané paralelné v rovinách rovnoběžných s osou pracovního válce, případně jako takto orientovanépřímá průchozí štěrbinové otvory provedené v přepážkách kolmo k jejich příčnému průřezu.A konečně podstatné je na rozvodu podle vynálezu i to, že mezi vstupními ústími propojovacích kanálků a sacím kanálem je podtlakově otevíratelný ventil.Pokrok a výhody tohoto řešení rozvodu podle vynálezu spočívají v tom, že situováním propojovacích kanálků ve vyústěních obloukovité části každého z přepouštěcích kanálku a polohou jejich výstupních otvoru na úrovni vnitřní válcové plochy pracovního válce ve vyústěních přepouštěcích kanálků injektorový účinek, ktorý zvyšuje množství směsi přiváděné do válce o její podíl z propojovacích kanálků, což má za následek zvýšení točivého momentu motorubez podstatné závislostí na výši otáček motoru.Tomu napomáhá i ta skutečnost, že tyto propojovací kanálky jsou orientovány ve směru vyústění přepouštěcích kanálků do pracovního válce a jsou uspořádány jako přímé vrty čištěrbinové průchozí otvory v rovinách rovnohěžných s osou pracovního válce kolmok příčným průřezům přepážek zalitých, případně zasazených do plášte pracovního válce, aže při pohybu pístu jsou postupně překrývány. Rovněž předělení cesty přisávané směsi vzduchu a paliva podtlakově otevíratelným ventilem mezi vstupními ústími propojovacích kanálkůa sacím kanálem motoru má svůj význam, protože tento ventil za žádných podmínek práce motoru nedovolí, aby docházelo touto cestou ke zpětnému proudění únikem přetlaku z válce do sacího kanálu motoru. Přitom k těmto výhodám navíc přistupuje možnost kombinovat takto provedený rozvod 5 jinými známými řešeními zajiščujíoími zvyšovaní točivého motoru a tím zlepšovatBlíže vyniknou tyto přednosti rozvodu podle vynálezu na podkladě popisu jeho příkladných provedení znázorněných na výkresoch, na nichž na obr. l je dílčí podélný řez motorom vedený rovinou B vyznačenou na obr. 2, který představuje příčný řez motoru vedený rovinou A,vyznačenou na obr. 1, přičemž na obr. 3 je pohled ve směru šípky S 1 na profily přepážek s několika propojovacími kanálky vedenými jako přímé vrty rovnohěžně se stěnami těchto přepážek v místě vyústění přepouštěcího kanálku do válce, na obr. 4 je dílčí podélný řez motorem s jiným řešením propojovacích kanálků ve vložce zasazené do pláště pracovního válce,vedený rovinou D vyznačenou na obr. 5, který představuje příčný řez válcem, vedený rovinou C, vyznačenou na předešlém obr. 4, zatímco na obr. 6 je pohled ve směru šípky S 2 na čelo příčné válcové vložky, v níž je Vytvořeno i obloukovité ukončení přepouštěcího kanálku a vytvořeny přepážky se štěrbinovými otvory propojovacích kanálků.V souladu s těmito výkresy, jakož i s oharakteristickými znaky vynálezu, zahrnuje rozvod směsi vzduchu s palivem sice známé přepouštěcí kanálky g (obr. 1, 4), které obloukovitěvyúsčují do válce l motoru, jakož i známý sací kanál 9 (obr. 2, 5), jímž se čerstvá směsnasává do klikové skříně, ale je vybaven propojovacími kanálky g spojujícími prostor válce l se sacím kanálem g a tak provedenými, že každý (alespoň po jednom z nich je situovánve vyústění obloukovitého hrdla každého z přepouštěcích kanálků g a svým výstupním otvorem je na úrovni vnitřní válcové plochy lg (obr. 1, 4) pracovního válce l. Při pohybu pístulg jsou tyto propojovací kanálky A překrývány, přičemž se injektorovým ůčínkem proudění směsi na výstupech z přepouštěcích kanálků 3 do pracovního válce Ä přisává přes ně čerstvá směs vzduchu a paliva přímo ze sacího kanálu g.Pro lepší účinek je účelné provést větší počet propojovacích kanálků A v přepážkáchÄ zalitých, případně zasazených do pláště pracovního válce l jako vložky ll V místech vyústění přepouštěcích kanálků g. V případě zalévání předhotovených rovinných přepážek Q s prúchozími propojovacímí kanálky A nemá válec l obvyklou délku danou drahou pístu lg, ale pro usnadnění přesného zalití přepážek 3 a ke zlepšení jejich přístupnosti při jejich dokončování, jeNa potřebnou délku je pak doplněn nástavnou vložkou 5. Při opracovávání vnitřní válcové plochy lg pracovního válce l jsou na stejnourúroveň opracovány i konce rovinných přepážek Q, takže výstupní otvory propojovacích kanálků 1 jsou při práci motoru uzavírány a otevírány pohybujícím se pístem lg. Propojovací kanálky 3 je vhodné uspořádat v přepážkách g bud jako navzájem paralelní přímé vrty (obr. 1 až 3) nad sebou V rovinách rovnoběžných s osou pracovního válce l, případně jako takto orientované přímé průchozí štěrbinové.otvory (obr. 4 až 6),prevedené V přepážkách 3 kolmo k jejich příčnému průřezu.V případě znázorněném na obr. 4 až 6 jsou přepážky Ž součástí vložky ll, která jezasazena do příčného otvoru lg pláště válce l, přičemž v této vložce ll je provedeno i obumdawité vyústění přepouštěcíhc kanálku Ä. I V tomto případě je konečné opracování čel vložek lli s konci přepážek 3 na úrovni válcové plochy lg vnitřku pracovního válce ł, takže i veformě průchozích štěrbinových otvorů jsou propojovací kanálky A pohybem pístu lg otevíránya zavírány. Vzájemné propojení těchto kanálků 1 až už jsou provedeny jako přímé vrty čijako štěrbinové průchozí otvory, obstarává například dutina pod jejich krycími víky 7(obr. 2) anebo lg (obr. 5) a průchozí otvor Q v plášti válce l je spojuje se sacím kanálem 2.cesta přisávané čerstvé směsi mezi sacím kanálem 3 a vstupními ústími propojovacích kanálků 1 je přehrazena podtlakově otevíratelným ventilem 33, který zabraňuje za všech podmínek práce motoru možnosti zpětného pruudění spalín z válce l do sacího kanálu g.1. Rozvod dvoudobého spalovacího motoru, tvořený aacím kanálem a přepouštěoími kanálky propojovacím kanálkem mezi dutinou valce a sacím kanálem, vyznačený tím, že alespoň jeden jeho propojovací kanálek (4) je situován ve vyústění obloukovitého hrdla každého z přepouštěcích kanálků (2) a jeho výstupní otvor je na úrovni vnitřní válcové plochy (10) pracovního válce (1).2. Rozvod podle bodu 1, vyznačený tím, že propojovací kanálky (4) každého z přepouštěcích kanálků (2) jsou orientovány ve směru jeho vyústění do pracovního válce (1).3. Rozvod podle bodů 1 a 2, vyznačený tím, že propojovací kanálky (4) jsou vytvořenyV alespoň jedné rovinné přepážce (3) zasazené, případně zalité do pláště pracovního válce (1).4, Rozvod podle bodů 1 až 3, vyznačený tím, že propojovací kanálky (4) jsou v přepážkách(3) provedeny jako přímé vrty uspořádané paralelné nad sebou V rovinách rovnoběžných 5 osou pracovního válce (1), případně jako takto orientované přímé průchozí štěrbinové otvory provedené v přepážkách (3) kolmo k jejich příčnému průřezu.5. Rozvod podle bodů 1 až 4, vyznačený tím, že mezi vstupními ůstímí propojovacích kanálků (4) a sącím kanálem (9) je podtlakově otevíratelný ventil (13).

MPK / Značky

MPK: F02B 29/02, F02B 33/30

Značky: dvoudobého, spalovacího, rozvod, motorů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-258538-rozvod-dvoudobeho-spalovaciho-motoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozvod dvoudobého spalovacího motoru</a>

Podobne patenty