Pákový mechanismus elektrických přístrojů, zejména trakčních vozidel

Číslo patentu: 258334

Dátum: 16.08.1988

Autor: Haišman Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. zadávaciho členu spínače a jeho upevnění na. nem druhé dvouramenné kliky, vrcholem unie gąąfítgzgçąą PD PIS VYNÁLEZU 253334 K AUTORSKÉMU OSVĚDŠENÍúàąo mo VYNÁLEZY ~Pákový mechanismus elektrických příatrojü,(54) zejména trakčních vozidel. Řešení se týká pákového meehanismu elektrických pťletrojů elektrických trakč» nich vozidel. eší problém odstranění poruchhřídeli, Problém je vyřešen tím, že první dvoumarenná~k 11 ka uložená vrcholem na pohonnám hřídeli, ma jedno rameno opatřeno tažnou pružinou a drhé rameno uložené na prvním prodlouženém ćepu je opatřeno prvním táhlem. Jeho druhý konec Je spojen druhým prodlouženým čepem 5 klikou, která je druv hým konoem spojene s hnaným hřidelem, na kterém je umistěn mechaniemun zaváděciho členu. Na prodlouženém druhém čepu je dále uloženo oválné oko druhého táhla. ąehnž druhý konec je epojen čepem a Jednlm rame těné na pohonném hřídeli. jejíž druhé rameno je unášečem.vynález se týká pákového mechanismu elektrických přistrojů. zejména trakěnioh vozidel, složeného z dvouramených klik, kliky, táhel, narážkye tažné pružiny.Jsou známé přístroje, jejichž zadávaci členy jsou poháněny přímo, takže režim rychlosti při najiždění a sjížděni do nuly je stejný lineární, to znąmená, že při zastavováni v nula naráží zedávaci kotouč plnou rychlostí na zarážku. Tim trpí zadávacł kotouč a hlaąně jeho upevněni na hřídeli. kde ąocházi k uvolňoŕáni e k poruchám zadávaoího členuýUvedené nedostatky odstraňuje pákový mechanismus elektric kých přístrojů podle vynálezu, jehož podstata Spočívá v tom, že první dvoúramennä klika, eložená vrcholom na poñonném hřidali, má jedno rameno opatřenotažnou pružinou a druhé rameno,uložené na prvním prodlouženém čepu je opatřeno prvním táñlem. Jeho druhý konec je spojen druhým prodlouženým čepem s klikou,která je druhým koncom spojene s hnaným hřídelem, Na němž je. umíštčn mechanismus zadávaciho členu. Na prodlouženém druhém čepu je dále uloženo oválné oko-drúhého tánla, jehož druhýkonec je spojen čepem s jedním ramenem druhé dvouramenné kli 258334ky, vrcholom umistěné na pohonném hřídeli, jejíž druhé rameno je unášečem. Pàkový mechanismus podle vynálezu je konstrukčně jednodu~ chý a zvyšuje životnost ovládaného zadávacího členu.Příkladíoraktického provedeuí pákového mecñanismu podle vynálezu je na obrázku ořiloženého výkresu.První dvouramená klika g, uložeàá vrcholem na pohonném hřideli l. má jedno rameno ooatřeno tažnou pruänou L 3 a druhé rameno, uložené na orvnim onodlouženém čepu 3, je opatřeno prv nim táhlem 3 Jeho druhý konec je spojàn druhým prodlouženýmčepem j s klikou Q. ua je druhým koncom spojena s hnaným hřidelem 1. na němž je umísfěn mechanismus 15 zadávacího členu ,Na prodlouženćm druhém čepu Ž jo dále uloženo oválné oko ll druhého táhla lg jehož druhý konec je soojep čepem 2 s jedním ramenom druhé dvouramenné kliky §. Ta je vrcholem umistěna nakpohonúém hřidelí L. Její druhé rameno je unášečem lg. Nulovánoloha orvni dvouramenné kliky g je zajištěna narážkou lg.V Pákový mochanismua ovlivňuà režim r chlosti zadávacíholčlenu tak, že při najižděni 2 nuly dává lineární průběh rych losti. což se dosáhne tim. že otáčaním pohonného hřidele L se druhou dvouramennou klikou § a druhým táhlem go pouáni klika.§ a zároveň se unášečem lg, který se dotýká prvního pnodlou A ženého čepu 1 na druhém ramgni prvni dvouramenné kliky g, na.druhém ramenidŕuhé dvouramenněkliky § uvolňuje první dvou~ ramannoukliku g z dolní.úvratě. kde je vůči klice Q V nulová poloze oamosvorná. tlakom na první prodloužený čep 3 se prvni dvouramenná klika g pootočí o několik obloukových stuoňů a pak oohání kliku g druhé tánlogg až do konce natáčeci dráhy. Při sjižděni nepůsobí vlivem oválného oka ll druhým táhlem lg dru.há dvouramenná klika § na kliku Q, ale táhne ji první táhlo 5první dvouramennou klikou g s tažnou oružinou lg do nulové polohy, kdy se vlivem vzájemné polohy prvni dvouramenoěklíky g W a prvního táhla A dosáhne sinusového průběhu rychlosti. V prů» běhu nroběhu dráhy pohqnného hřidele 1 se při dojłždění do nu»lové polohy snižuje rychlost tak. že při nostàvení kliky Q sprvním táhlem 5 je úhel 90 ° a první dvouramenná klika g vůči pnvnimu táhlu gv dolni úvrati prvni dvouramenné kliky z ju rychlost nula.Pákový mechanismus elektrických nřístrojů, zejména trakčnich vozide 1,s 1 ožený z dvoúramennýchk 1 ik,.klik, táhel, narážky a tažné pružiny, vyznačený tím, že prvni dvouramenaá klika (2) uložená vrcholem na pohpnném hřídeli (li. má jedna rameno opatřeno tažnou pružinou (13) a druhé rameno. uložené na prvním- prodlouženém čepu (3), je opatřeno ýrvnim táhlem (4), jehož drur hý konec je spojen druhým prodlouženým čapem (5) s klikou (6),Adruhým koncom spojenou s hnaným hřidelem (7), na němž je umístěn mechanismus (15) zadávaciho členu. přičemž na nrodlouženém druhém čapu (5) je dále uloženo oválné oko (11) druhého táhle (10),jehož druhý konec je spojen čepem (9) s jedním ramenem druhéZ dvouramanné kliky (8), vrcholem umístěné na pohonném hřideli(ĺ), jejíž druhé ŕameno je unáäečem (lž). A

MPK / Značky

MPK: H01H 3/02

Značky: pákový, elektrických, mechanismus, přístrojů, vozidel, trakčních, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-258334-pakovy-mechanismus-elektrickych-pristroju-zejmena-trakcnich-vozidel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pákový mechanismus elektrických přístrojů, zejména trakčních vozidel</a>

Podobne patenty