Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

05) Autor vynálezu DOLEJŠ VÄCLAV, KONRÄD JAN ing., KROPÄČEK JAROSLAV,MALINA MIROSLAV ing., LITVINOV, MARTINOVIČ vnçmon, MEZIBOŘI, UHLIŘ JOSEF ing., LITVINOVŘešení se týká výroby amoniaku ze syntézní dusikovodikové směsi, při níž se vodík ziskává zplyñováním uhlovodikové suroviny kyalĺkem a vodní párou, načež se mísí s čistým ůusíkem na syntézni aměs, která se vede k syntéze amoniaku spočívajici v tom, že uhlovodiková surovina se zplyňuje technickým kyslíkem obsahujicím nejvýše 1,25 mol., výhodné 0,25 až 0,8 8 mol., argonu.vynález se týká výroby amoniaku ze syntézní dusíkovodíkové směsi, která se získává smísením technicky čistého vodíku a dusíku, přičemž vodík se získává zplyňováním uhlovodíkovéKyslík pro zplyňování se obvykle získává rektifikací zkapalněného vzduchu, přičemž se odděluje dusík a V kyslíku obvykle zůstává okolo 3 t molových arqonu. Při výrobě vodíkuzplyñováním ropných zbytkú kyslíkem a vodní parou pak argon zůstává ve vodíku a to v množství 0,41 až 1 8 molových, což sev syntézní dusíkovodíkové směsi projeví hodnotami 0,31 až 0,75 molových.Arqon je inertní plyn, který se spolu s metanem, pooházejícím ze zplyňování uhlovodíkovésuroviny při výrobě vodíku, který má rovněž při podmínkáchsyntézy charakter inertníhoplynu, hromadí v cirkulačním plynu syntézy amoniaku, a způsobuje, že část cirkulačníhoplynu je nutno odpouštět a nahradit čerstvým vodíkem. Množství cirkulačního plynu, kteréje nutno odpouštět, je přímo úměrné množství inertních plynůpřítomných v čerstvé syntézní dusíkovodíkové směsi, která tak přímo ovlivñuje měrnou spotřebu vodíku a dusíku pro výrobu amoniaku.Pro snížení epotřeby vodíku a dusíku pro výrobu amoniaku se proto odpouštěný cirkulačníplyn z výroby amoniaku dodatečně zpracovává, aby se oddělily nahromaděné inertní složkya vodík, případně i dusík se mohly vracet zpět do syntézy. K tomuto účelu je známa několik způsobů, např. kryogenní za využití nízkých teplot, oddělování složek na molekulových eítech nebo polopropuetných membránách nebo konečně dodatečná konverze vodíku a dusíku z odpuštěného cirkulačního plynu v samostatné syntéze amoniaku při zhoršených reakčních podmínkách.Všechny tyto známé způsoby mají nevýhodu v tom, že pro využití části vodíku a dusíku z oäpouštěných cirkulačních plynů ze syntézy amoniaku vyžadují vybudování nových zařízení a další vynakládâní energií. využívají se zejména tehdy, když se z cirkulačního plynu kromě dusíku a vcdíku získávají i některédalší složky tvořící inertní plyny, které tyto vícenáklady uhradí.Nyní byl nalezen způsob výroby amonisku, který nově řeší problematiku kvality cirkulačního plynu syntézy amoniaku. způsob výroby amoniaku z vadíku ą dusíku,při němž se vodík získává zplyñováním uhlovodíkové suroviny kyslíkem a vodní parou, načež se mísí s čistým dusíkem na syntézní-směe, která se vede k eyntéze amoniaku a cirkuluje jako cirkulační-plyn spočíva podle vynálszu v tom, že uhlovodíková surovina pro výrobu vodíku se zplyñujetechnickým kyslíkem obsahujícím nejvýše 1,25 mol. argonu, výhodně až 0,8 mol. ąrgonu.Při obvyklých podmínkách rektifikace zkapalněného vzduchu se pravidla získává kyslík obsahující 1,5 až 3 9 mol. argonu. Podmínky rektifikace určuje hlavně požadavek optimálního energetického režimu rektifikace, přičemž se méně přihlíží ke kvalitě kyslíku, která je pro požadované účely dostatečná.Při způsobu výroby amoniaku podle vynálezu se však zlepšení kvality kyelíku promítnedo úspor v následujících technologiích a to ve výrobě vodíku i dusíku a ve výrobě amoniakua to tak, že se sníží spotřeba kyslíku ke zplyñování uhlovodíkových frakcí pro výrobuvodíku a tím dojde i ke snížení spotřeby energií pro jeho výrobu a kompreai, sníží se spotřeba vodíku a dusíku pro výrobu amoniaku a tudíž 1 zde dojde ke snížení spotřeby energií pro výrobu vodíku a dusíkua jejich kompresi.Další přínos se projeví ve snížení množství odpouštěného cirkulačního plynu, který se obvykle používá pro topné účely, což je z hlediska složek které obsahuje, zejména vodíku,nehospodárné. Menší spotřeba vodíku se projeví kladně ve snížení množství uhlovodíkových frakcí, např. mazutu, pro zplyňování.Pokud se týká zlepšení kvality kyslíku na obsah argonu nejvýše 1,25 S mol., lze ho na stávajícím zařízení dosáhnout několika způsoby, např. zvýšením poměru zpětného tokuv hlavovém produktu rektifikačnich kolon, snížením výtěžnosti kysliku ze vzduchu a zvýšením hydraulickěho zatiženi kolon. Tím se sice poněkud sniži ekonomická efektivnost rektifikace zkapalněného vzduchu, úspory v následných technologických procesech však tyto ztráty značněpřevýši. zlepšení kvality kyslíku lze také dosáhnout rekonstrukci rektifikačních kolon nebo výstavbou nového zařízení. Přitom lze dosáhnout snížení obsahu argonu v kysliku až na 0,25 Q mol.Tato rekonstrukce nebo výstavba nového zařízení je zdůvodnítelná za předpokladu, ževyrobený kyslík se bude využívat převážně pro kyslíkoparni štěpení uhlovodíkové surovinys cílem výroby vodíku, určeného pro výrobu amoniaku.způsob výroby amoniaku podle vynálezu je dále popsán v příkladu, který porovnává současný stav se způsobem podle vynálezu a demonstruje dosahované účinky.Pro výrobu 1 t amoniaku se pracuje při normálnim technologickém režimu s těmito parametryKyslikoparnim zplyňovánim mazutu byl za použití tohoto technického kysliku vyroben vodík o tomto složenísmisením tohoto vodiku s dusíkem, který vzniká při výrobě kysliku se získá syntézní směs složení dusíkuasložení získané ayntézni směsiPři průchodu této směsi syntézni smyčkou a pro výrobu 1 t amoniaku byly zjištěny tyto výsledkyspotřeba syntézni směsi 2 729,05 m 3 z toho spotřeba vodiku 2 062,78 m 3množství odpouštěných plynu 83,12 masložení odpouštěných plynů mol. BPo úpravě technologického režimu ve výrobě kyslíku, který vedl ke snížení obsahu argonu byl technologický režim ve sledovaných hodnotách následujícísložení syntézní směsi (mol. 3)Dusík pro vytvoření syntézní směsi měl stejné složení, jako při normâlnim technologiokém režimu.Při průchodu syntézni směsi syntězni smyčkou a pro výrobu 1 t amoniaku byly zjištěny tyto výsledkyPřipad 1 Připad 2 Připad 3 spotřeba syntézni směsi (m 3) 2 720,12 2 715,74 2 715,50 z toho spotřeba vodiku 2 055,48 2 051,90 2 051,79 spotřeba dusiku 664,64 663,84 663,81 množství odpouštěných plynü 73,83 69,29 69,11složení odpouštěných plynů (mol. )

MPK / Značky

MPK: C01C 1/04

Značky: výroby, způsob, amoniaku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-258273-zpusob-vyroby-amoniaku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby amoniaku</a>

Podobne patenty