Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 257722

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pavlík Vladimír, Štork Otakar, Kejnovský Bohumil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Aulor vynâlczu KEJNOVSKÝ EOHUMIL ing., ŠTORK OTAKAR, PAVLÍK VLADIMÍR ing., TŘEBIČ(54) zámková soustava okrouhlého pletacího strojeŘešení se týká zámková soustavy okrouhlého pletacího stroje pro pleteni punčochového zboží, kde pletaci systém pro vratné pleteni je tvořen levým a pravým zatahova-~ cim zámkem pro rotační a vratný směr pletení a střednim patovým zámkem. Levý zatahovaci zámek je dělený. Eočáteční část levého zatahovacího zámku je axiálně nastavitelná nezávisle na hąavni části zámku.vynález se týká zámková soustavy okrouhlého pletacího stroje pro pletení punčochového zboží, kde pletací systém pro vratné pletení je tvořen levým zatahovacím zámkem pro rotační směr pletení, pravým zatahovacím zámkem pro vratný směr pletení a středním patovým zámkem.Jsou známy jednovâlcové okrouhlé pletací stroje se zámky uvedeného typu např. podle DE-PS 1 140 660, kde jsou použity jazýčkové jehly, kde vzdálenost od hlavy jehly po konec otevřeného jazýčku je alespoň 8,7 mm. Tyto jehly však velmi znesnadňují dosažení vyšších otáček při normálnim pletení. Značného zvýšení rychlosti pletení je možno dosáhnout pomocí zmenšení výše uvedené vzdálenosti, např. na 7 mm. Zkrácení jazýčků však přináší problémy při pletení vratným způsobem, tj. při pletení paty nebo špice úpletu. Především se zkrácené jazýčky obtížné zabezpečují proti samovolnému zavření v důsledku čehož jehla nezachytí nit. Tato možnost nastáva, jestliže při rotačním pletení je snížen můstek pro lepší kladení nitě do háčků jehel. Tím se jazýčky dostanou nad hranu můstku.Rovněž tak ve vratném chodu, jestliže jsou jehly ve vyšší poloze, dostane se nit pod jazýček první jehly a to na počátku vratného chodu při pletení paty. U strojů s hrubším dělením, zejména u strojů pro pletení punčochových kalhot apod. je nutné v důsledku větší velikosti oček zvýšit zdvihy jehel do uzavírací polohy, což sebou rovněž nese obtíže pro zabezpečování otevřené polohy jazýčků.Úkolem vynálezu je odstranit uvedené nedostatky a vyřešit spolehlivá platení při vyšších rychlostech, a to zejména u strojů s hrubým dělením.Toto je v podstatě splněno tím, že levý zatahovací zámek je uspořádán jako dělený,přičemž jeho počáteční část je axiálně nastavitelná nezávisle na hlavní části levého zatahovacího zámku.Hlavní výhodou vynálezu je ta skutečnost, že umožňuje využití krátkych jazýčků jehel,a to i pro stroje hrubšího dělení pro pletení punčochového zboží. Další výhoda spočívá V tom,že snižuje výšku zámků pro ovládání jehel, a tím i výšku jehelního váloe.Zařízení podle vynálezu se v příkladném provedení znázorněno na výkrese, kde značí obr. 1 zámky pro ovládání jehel pletacího systému pro vratný chod, obr. 2 zámky pro ovládání jehel zapnuté při rotačním platení, obr. 3 průběh jehel na můstku se znázorněním položení nitě při rotačním běhu, obr. 4 totéž co na obr. 3, jenže při vratném běhu, obr. 5 ve svislém řezu uložení středního patového zámku a počáteční části levého zatahovacího zámku.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřenpletacím systémem pro vratné pletení. V drahách jehelních kolének ł jsou uspořádány levý zatahovací zámek g, pravý zatahovací zámek 3, střední patový zámek A a radiálně vypinatelný zvedací zámek 5 (obr. 2). Levý zatahovací 3 je dělený a sestává z horní počáteční části gła druhé hlavní části gg. Druhá hlavní část 3 je axiálně nastavitelná a ovladatelná s ohledem na hustoty pleteniny známým neznázorněným zařízením. Počáteční část 3 levého zatahovacího zámku Z je pevné spojena prostřednictvím šroubú É a 1 (obr. 5) s dříkem il středního patového zámku A. Dřík Al je výkyvně uložen na čepu gł stojánku Q, takže funkční hrany středního patového zámku A jsou vlastně s ohleáem na rozsah výkyvu axiálně pohyblivé vzhledem ke kolénkům l jehel. Ke dříku Al je uchycena svisle posuvná tyč 2 ovládaná neznázorněným kinematickým převodem od rozkazovacího bubnu stroje. výkyv dříku Al je vymezen dorazovým šroubem lg zašroubovaným ve dříku Al, který ve spodní poloze dříku Al dosedá na stojánek 3 a dále dorazovýmšroubem ll zašroubovaným ve stojánku Ě, na něhož tlačí dřík Al ve své horní poloze vlivempůsobení tlačné pružiny gg. Tlačná pružina lg zasahuje do protilehlých děr v dříku il a stojánku Q.Dále je pletací systém opatřen můstkem lg (obr. 3) sloužicím jednak pro zabezpečení jazýčků jehel lg a jednak jako dosedací plocha pro vodiče lg nití. Můstek lg je pevně uspořádán na známém neznázorněném rámu vodičů lg nití.Při rotačním pletení ve směru §, např. při pletení lýtkové části úpletu je vypnut pravý zatahovací zámek g jehel. Dále vlivem tlaku tlačné pružiny lg je dřík Al vykývnut nahoru a dosedá na stavěcí šroub ll. Tím je střední patový zámek A ve větší výšce, než je uzavírací poloha jehel lg daná výškou zvedacího zámku § a výškou kolénka l jehly łá, což představuje výšku A (obr. 2). Počáteční část gł zatahovacího zámku g pak svoji pracovní hranou musí být výše než je výška 5, tedy ve výšce §, která pak představuje celkovou výšku levého zatahovacího zámku 3. Výška počáteční části gl je pak výška g, o kterou je nižší pravý zatahovací zámek g, který je stejně vysoký jako hlavní část gg levého zatahovacího zámku g.zvedány zvedacím zámkem § do uzavírací polohy a zatahovány počáteční části gł a hlavní částí gg levého zatahovacího zámku 3 a z kladené nitě vytváří očka.Při vratném pletení ve směru § a §, tj. při pletení paty, resp. špice je známým zařízením vypnut zvedací zámek 5 a zapnut pravý zatahovací zámek §. Povelem od rozkazovacího bubnu je snížena tyč g, která vykývne dříkem il do polohy, kdy seřizovací šroub lg dosedne na stojánek Q. Střední patový zámek 3 a počáteční část gl jsou vůči jehelnímu válci sníženy tak,že počáteční část gł se dostane celá po vodorovnou rovinu určenou nejvyšším bodem hlavní části 33 levého zatahovacího zámku 2.Tím se rovněž špice středního patového zámku A pod řečenou rovinu dostane. Kolénka L jehel lá se potom pohybují po drahách ll a lg, takžev prostoru mezi levým a pravým zatahovacím zámkem Z, resp. 3, jejichž výšky odpovídají rozměru B-E, jsou ve snížené pozici.Nit Ä při změně směru točení jehelního válce je v zatahovací úrovni unášena a nemůže se díky snížené poloze zmíněných zámku gl a A dostat po jazýčky jehel lg, jak je vidět z jejího průběhu vůči jehlám na obr. 3 a 4, a s ohledem na polohu můstku lg. Mustek lg je k průběhu jehel lg v odpovídající výšce E mezi levým a pravým zatahovacím zámkem 3 a 3 tak. aby byly jazýčky zabezpečený proti samovolnemu zavření.V rámci vynálezu jsou možné různé úpravy. Tak např. počáteční část zl a střední patový zámek A mohou být uložený a ovládány nezávisle na sobě, oba na stojánku g.1. zámková soustava okrouhlého pletacího stroje pro pletení punčochového zboží, kde pletací systém pro vratné pletení je tvořen levým zatahovacím zámkem pro rotační směr platení,pravým zatshovacím zámkem pro vratný směr pletení a středním patovým zámkem, vyznačující se tím, že levý zatahovací zámek (2) je uspořádán jako dělený, přičemž jeho počáteční část (21) je axiálně nastavitelná nezávisle na hlavní části (22) levého zatahovacího zámku (2).2. zámková soustava podle bodu 1, vyznačující se tím, že počáteční část (21) levého zatahovacího zámku (2) je pevně spojene se středním patovým zámkem (4).

MPK / Značky

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: okrouhlého, stroje, pletacího, soustava, zámková

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-257722-zamkova-soustava-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty