Náhradní zapojení cirkulačního čerpadla sytiče pro výrobu síranu amonného

Číslo patentu: 257693

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hollein Arnold

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) HOLLEIN ARNOLD ing mamu Autor vynálezu v(54) Náhrgdní zapqaeni cirkulačního čerpadla aytice pro vyrobu sírąnu amonnáho4 Na kyselinové potrubí. Jímž se do horní nádoby přivádí koncentrovaná kgaeline sírová, Je naúatěna potrubní od očka naústěna do horní části dolní nádoby a na výtlak cirkulačního čerpadla je pripošeno potrubý naústěné do nádoby eytiče. Po rubí je naustěno do rozdělovaoího zvonu aytiče nebo je naúatěno do ponorně trouby prp ejektor uložený v oae 3 náplní aytiče.Vynález řeší náhradní zapojení cirkulačního čerpadla sytiče pro výrobu síranu amonného V chemických provozech důlních a hutních koksoven.Čpavek vzníkající pŕí koksování se v předehřátém koksovém plynu přívádí do roztoku kyseliny sírové v sytičích, v nichž jako důsledek neutrelízačního procesu vzniká síran amonnýo Ohřátý plyn, k němuž se přidávají čpavkové páry z odháněcí kolony, takže obsahuje veškerý čpevek,se zavádí rozdělovaoím zvonem nebo troubamipod hladinu matečného roztoku, obsahujícího kyselinu sírovou e krystaly síranu amonného. Aby se umožnil vzrůst krystelů, míchá se roztokem jednak uváděním plynu štěrbinami, jednak cirkulečním čerpadlem, které odebírá i při vádí roztok ve spodní částí sytiče. íetečný roztok přepadá zpod hladiny v sytíči do spodní nádoby pro vrecení roztoku do sytiče. Ze zásobníku krystelů a z odstředivky se matečný roztok vrací zpět do horní nádoby pro vrecení roztoku, kam se také přidává koncentrovená kyselina sírová z výše položeného zásobníku. Sytiče jsou nádoby zhotovené z ocelových plechu, zevnítř chráněné olověným povlakem proti účinkům zředěné kyseliny sírové. Protože by měkké olovo trpělo otíráním krystely síranu,vyzdívá se ještě vnítřek vrstvou keramických dlaždic, spojených kyselínovzdornou maltou. Stane-li se, ŽSŤŠ důsledku opotřebení uvolni shore vyzdívka, nebo z jiného důvodu se poškodí a zneprůchodní potrubní vývod z horní nádoby, dochází k vážné poruše ve funkci sytiče, protože v sytičí rychle klesá koncentrace kyseliny sírová a neutralizační pochod ee zastaví. Pokud je přívod koksárenekého plynu opatřen obtokem, je možno vest plyn do sytiče v rezervě. Pokud přívodní plynové potrubí není vybavono obtokem, musí se plyn odpouštět do ovzduší až do odstranění poruchy, což má za následek velké ztráty tohotoUvedené nedostatky odstraňuje náhradní zapojení cirkulačního čerpadla podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na kyaelinové potrubí, jímž se do horní nádoby přivědí koncentrovaná kyselina sírová, je naústěna potrubní odbočke naústěná do horní části dolní nádoby a na výtlak cirkulačního čerpadla je připojeno potrubí naústěné do nádoby eytiče. Podle vynálezu je toto potrubí vyústěno V rozdělovecím zvonu sytiče nebo v Aj ponorné troubě ustavené v ose nádoby sytiče a eloužíçí pro ulo žení ejektoru.Náhradní ząnojení podle vynálezu je velmi výhodné, protože poskytuje spolehlivou záruku bezporuchového chodu sytiče v havarijních případech porušení přítoku čerstvé yseliny sírové do sytíče. Náhradní potrubní okruhy podle vynálezu je možno instalovat stabilné, nebo je v mísiních podmínkách někdy výhodnější- mít příprevenu sadu flexibilního potrubíí - pro okam~žitou montáž V případě poruchy. Včeané uvedení náhredního.zapojení oirkulačního čerpadla v případě poruchy přítoku kyseliny sírová e náhradní provoz až do doby přepojení plynu na rezervní sytič znamená značné úspory koksárenského plynu a jeho chemic~ kých derivátů. , Vynález je V příkladu provedení znázorněn na připojeném výkrosu, který znázorňuje schématioký pohled na sytíčs nádo~ bamí, církulečním čerpadlem a propojovacími potrubími vo vyobrazení neáeou žakresleny další důležité části sytíče jako například ejektor pro odčerpávání krystalů a podobně, protože nejsou rozhodující pro funkci náhradního potrubního rozvodupodle vynálezu, Silně vyznačena jsou potrubí normálního zepoje ní, v přerušovaných obrysech jsou znázorněny potrubní řády náhradního obvodu řA Do nádoby eytiče L je zaústěn vstup plynového potrubí3 přivádějícího koksárenský plyn rozdělovacím zvonem 1 pod hladinu A matečného roztoku 5, který přepadává potrubím § do dolní nádoby 1,odkud je přečerpáván čerpadlem §, na jehož výtlak g je napojeno výstupní potrubí gg zaústěné do horní nádoby ll, do níž je kyselinovým potrubím gg příváděna čerstvá. kyselina sírová, která je-z paty horní nádoby ll dopravovánepotrubním vývodem li pod hladinu 5 matečného roztoku Q. Pro případ zneprůchodnění-průtoku kyseliny sírová potrub ním vývodem ll, například při jeho deformaci a ucpání krysta 257693 °ly síranu amonného, se na kyselinové potrubí łg přípOäípb~í trubní odbočka.ł 5 naústěná do dolní nádoby 1 a k výtlaku 2 se připojí potrubí A 2, které je naústěno do rozděĺovacího zvonu 1 nebo do ponorné trouby §pro ejektor V nádobě sytíčà ł.Při přerušení kyseliny sírová z potrubního vývodu gą vtéká kyselina z kyselínového potrubí gg a potrubní odbočkou L 1 aemospádem do dolní nádoby 1, okyselený matečný roztok se pak z dolní nádoby 1 doprevuje sáním gg do cirkulačního čerpadla §, jehož výtlak-2 jej doprevuje potrubím L 5 e rozdělovacím zvonem 1 do matešného roztoku Q V eytiči L, eniž byt byl přerušen nebo omezen jeho chod.1. Náhradní zapojení cirkulačního čerpadla sytiče pro vyrobu síranu amonného v chemických provozech důlních a hutà ních koksoven, eestávejíoí z horní nádoby s matečným roztokem upravovaným přídavkem koncentrované kyseliny sírová a dol~ ní nádoby, do níž je zpod hládíny v sytičí odváděn přepadem matečný roztok odčerpávany dále církulačním čerpadlem, jehož výtlačná větev je naústěna do horní nádoby, z jejíž pa~ ty je matečný roztok s upravenou acíditou pŕiváděn potrubním vývodem podh 1 adínu matečného roztoku V nádobě sytiče,vyznačené tím,že na kyselínové potrubí.(12), jímž se do horní nádoby (ll) přivádí koncentrovaná-kyselina sírová, je naústěne potrubní odbočke (14) naúetěná do horní části nádoby(7) a na výtląk (9) cirkulačního čerpadla (8) je připojàno potrubí (15) naústěné do nádoby sytiče (1). , 2. Náhradní zapojení podle bodu 1, vyznačené tím, že potrubí (15) je naúetěno dorozdělovacího zvonu (3) sytiče3. Náhradní zapojení podle bodu 1, vyznačené tím, že potrubí (15) 5 neúetěno do ponorné trouby pro ejektor uložený V ose a náplní eytiče (1)o

MPK / Značky

MPK: C01C 1/242

Značky: zapojení, náhradní, sytiče, amonného, síranu, výrobu, cirkulačního, čerpadla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-257693-nahradni-zapojeni-cirkulacniho-cerpadla-sytice-pro-vyrobu-siranu-amonneho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Náhradní zapojení cirkulačního čerpadla sytiče pro výrobu síranu amonného</a>

Podobne patenty