Presúvacia vidlica regálového zakladača

Číslo patentu: 257483

Dátum: 16.05.1988

Autor: Rapant Bohuslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

( w ) - Č (u) (m) K AUTDRSKEMU OSVED ENIU (51) m. cnf(MU Zverejnené 15 10 87 UŘADPROVYNÁLEZY MM vydane 15 02 89 A.OBJEVY W 5) Autor vynálezu RAPANT BOHUSLAV, PIEŠŤANY(54) Presúvacie vidlica regálového zakladače. . . , ľ v je Presúvacie vidlica regáloveho zakladaca, E × V pozostávajúca z pevného základného dielu, V V/ M V ktorom je na kladkách uložený pohyblivý « N A stredný diel, na ktorom je na dalších kladkách jo uložený pohyblivý horný diel, na ktorý je upev- A V/6 G Inený jeden koniec hnacej reťaze, opásanej cez reťazovú kladku stredného dielu a druhý koniec hnacej reťaze je uchytený na základný diel, ako aj z kulisového hnacieho mechanizmu tvoreného rámom, dvomi okrajovými kulisami a v nich umiestnenými unášačmi. Ríešeným problémom je dosiahnutie vyššej priemernej rýchlosti pohybu vidlice mechanickými prostriedkami, pri súčasnom dodržani požiadavky neprekročiť v podstatnej miere výškový rozmer vidlice. To sa dosahuje tým, že ku 1 isovýhnací mechanizmus je vytvorený ako samostatný tažný vozík, uložený v základnom dieli vidlice pod stredným pohyblivým dielom a je opatrený dvomi reťazovými kladkami pre reťaze, ktorých jeden koniec je uchytený na strednom pohyblivom dieli a druhý koniecna pevnom základnom dieli a unášače sú upevnené na vzájomne odľahlých koncoch dvojramennej hnacej kľuky.Vynález sa týka presúvacej vidlice regálového zakladača, pozostávajúcej 2 pevného základného dielu, v ktorom je na kladkách uložený pohyblivý stredný diel, na ktorom je na dalších kladkách uložený pohyblivý horný diel, na ktorý je upevnený jeden koniec hnacej reťaze,opásanej cez retazovú kladku stredného dielu a druhý koniec hnacej reťaze je uchytený na základný diel, ako aj z kulisového hnacieho mechanizmu, tvcreného rámom, dvomi okrajovýmiPodľa známeho stavu techniky, predstavovaného DE patentovým spisom č. 2 545 010, býva kulisový rám súčasťou pohyblivého stredného dielu presúvacej vidlice, pričom obidva unášače sú upevnené na reťazi, ktorá je opásaná cez dve reťazové kolesá. Ťažná retaž pohyblivého horného dielu je opásaná cez reťazovú kladku strednćhu pohyblivého dielu, dalej cez rećazovú kladku základného aj pevného dileu a je uchytená svojim druhým koncom na stredný pohyhlivý diel. Popri všetkých výhodách, ktoré takéto riešenie poskytuje, tj. popri plynulom zvyšovaní rýchlosti pri nábehu a jej plynulom znižovaní pri dobehu, docielenom výlučne mechanickou cestou, má takéto riešenie aj isté nevýhody a to najmä v tom, že sa zvýši celková stavebná výška vidlice. Okrem toho tu nie je celkom vyčerpaná aj možnost dosiahnutia ešte vyššejpriemernej rýchlosti pohybu vidlíc.Uvedené nevýhody odstraňuje presúvacia vidlica regálověho zakladača podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že kulisový hnaci mechanizmus je vytvorený ako samostatný tažný vozík, uložený V základnom dieli vidlice pod stredným pohyblivým dielom a je opatrená dvomi rečazovými kladkami pre retaze, ktorých jeden koniec je uchytený na stiednom pohyblivom dieli a druhý koniec na pevnom základnom dieli a unášače sú upevnené na vzájomne odľahlýchkoncoch dvojramennej hnacej kľuky.Výhodou presúvacej vidlice regálového zakladača podľa vynálezu je, že jej konštrukcia dovoľuje umiestniť nosné kladky presúvacej vidlice na strednom pohyblivom dieli,vidlice,takže osi nosných kladiek horného pohyblivého dielu a nosných kladiek stredného pohyblivého dielu sú v jednej rovine a samotné kladky sú uchytené na strednom pohyblivom dieli. Tým sú vytvorené predpoklady k dosiahnutiu relativne malého výškového rozmeru vidlice. Tým,že priebeh rýchlosti v závislosti na dráhe vysunutia vidlice má polkruhový charakter, vytvárasa možnost dalšieho zvýšenia priemernej rýchlosti výsuvu vidlice pri zachovaní celkovejdĺžky výsuvu horného dileu vidlice, pričom sa nezvýši ani výrobná náročnosť vidlice.Príklad vyhotovenia presúvacej vidlice podľa vynálezu je znázornený na výkresoch,na ktorých obr. 1 predstavuje schematický náčrtok presúvacej vidlice v náryse v strednej,základnej polohe, obr. 2 vidlicu vysunutú vpravo a obr. 3 tú istú vysunutú vlavo, obr. 4 schematický pohlad na tažný vozík v základnej - strednej polohe v smere P z obr. 1, obr. 5 schematický pohľad na tažný vozik vysunutý vpravo a čiarkované vľavo, takisto v smere Pz obr.1, obr. 6 priebeh rýchlosti v závislosti na dráhe pri vysúvaní vidlice vpravo a vľavo.Presúvacia vidlica regálového zakladača pozostáva z pevného základného dielu l, v ktorom je na kladkách 3 uložený pohyblivý stredný diel Q. Na ňom je na dalších kladkách A uložený pohyblivý horný diel §. Na tomto je upevnený jeden koniec É hnacej retaze Z, opásanej cez retazovú kladku g stredného dielu 3. Druhý koniec 2 hnacej reťaze 1 je uchvtený na základný diel l. Presúvacia vidlica dalej pozostáva z kulisového hnacieho mechanizmu lq, tvoreného rámom, dvomi okrajovými kulisami li a v nich umiestnenými unášačmi Ag, Kulisový hnací mechanizmus lg je vytvorený ako samostatný čažný vozík. uložený v základnom dieli l pod stredným pohyblivým dielom Q a je opatrený bočnými vertikálnymi vodiacimá kladkami lłja čelnými, horizontálnymi vodiacimi kladkami jj.Kulisový hnaci mechanizmus lg je dalej opatreny dvomi retazovými kladkamj lg pre reĽaze lg, ktorých jeden koniec ll je uchytený na strednom pohyblivom dieli Ä a druhý koniec lg na pevnom základnom dieli l. Unášeče lg sú upevnené na navzájom odľahlých koncoch dvojramennej hnacej kľuky lg. S kľukou lg je spojené hnacie koleso gg napojené na motor al. Pri pootoćeníhnacieho kolesa 20 o 1800 vykoná sa celý výsuv vidlíc na jednu stranu.Pritom sa dvojramenná kľuka lg pootočí takisto o 1800 a unášač lg posunie ťažný vozík o jednu štvrtinu výsuvu, stredný pohyblivý diel 3 vykoná pomocou hnaoej reťaze lg cez reťazovú kladku łâ jednu polovinu výsuvu a horný pohyblivý diel Ž pomocou reťaze 1 a stredného dielu 3 vykoná celý výsuv. Takto možno výsuv vykonať na obidve strany pri plynule zvyšujúcej sa rýchlosti od nuly do maxima a plynule klesajúcej rýchlosti od maxima do nuly. Priemernárýchlosť týmto čiastočne stúpne. P R E D M E T V Y N Ä L E Z UPresúvacía vidlica regálového zakladače, pozostávajúca 2 pevného základného dielu,v ktorom je na kladkách uložený pohyblivý stredný diel, na ktorom je na dalších kladkách uložený pohyblivý horný diel, na ktorý je upevnený jeden koniec hnącej retaze, opásanej cez reťazovú kladka stredného dielu a druhý koniec hnacej reťaze je uchytený na základný diel, ako aj z kulisového hnacieho mechanizmu tvoreného rámom, dvomi okrajovými kulisami a v nich umíestnenými unášačmi, vyznačujúci sa tým, že kulisový hnaci mechanizmus (10) je vytvorený ako samostatný Eažný vozík, uložený V základnom dieli (1) vidlice pod stredným pohyblivým dielom (3) a je opatrený dvomi retazovými kladkami (15) pre reťaze (16). ktorých jeden koniec (17) je uchytený na strednom pohyblivom dieli (3) a druhý koniec (18) na pevnom základnom dieli (1) a unášače (12) sú upevnené na vzájomne odľahlých koncoch dvojramennej hnacej kľuky (19)4

MPK / Značky

MPK: B66F 9/14

Značky: regálového, presúvacia, zakladača, vidlica

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-257483-presuvacia-vidlica-regaloveho-zakladaca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Presúvacia vidlica regálového zakladača</a>

Podobne patenty