Chápadlo rotorov

Číslo patentu: 257368

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zelina Pavol, Hladký Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD mo vvNALEzv 45 Vydané 15 12 88 A OIJIW(75) Autor vvnâlazu ZELINA PAVOL mg., HLADKÝ MILOŠ ing., PREŠOVRiešenie sa týka chápadla rotorov, ktoré je určené najmä pre dvojramenné portálové manipulátory. Podstata chápadla rotorov pozostávajúceho z telesa so zabudovaným priamočiarym pohonom a dvojice prenosových pák prepojujúcich prostrednictvom jednoosových kĺbov unášač piestnice s výkyvnými ramenami spočíva v tom, že teleso je na strane piestnice pevne spojené s predlžovacou nosnou pripojovacou konzolou vybavenou polohovými snímačmi predlženého výstupu piestnioe a dvojica výkyvných ramien, spojených jednoosovými kĺbami s telesom, je na výstupe opatrená dvoma nad sebou umiestnenými kruhovými priebežnými otvormi, v ktorých sú prestaviteľne upevnené dvojstranne vyložené tyče kruhového, prípadne medzikruhového prierezu,pričom ku každej dvojici dvojstranne vyložených tyčí sú z oboch strán výkyvných ramien prichytené prostredníctvom zverných prestaviteľných uzlov prezoraditeľné ramená s vymeniteľnými čeľwsťami orientovanými smerom k uchopovanêmu predmetu.Vynalez sa týka chapadla rotorov určeného najmä pre dvojramenné portálové manipulátory k operačnej manipulácii s hriadelmi bez i s nalisovanými rotormi do automatizovaných systémov výroby.V robotizovaných linkách výroby rotorov,kde sa s výhodou uplatňujú najmä portálové manipulátory s dvoma zvislými ramenami vzájomne sklonenými do spoločnej aktívnej osi, prevláda využívanie účelových chápadiel prispôsobených stale jednému typorozmeru hriadela, prípadne prestavitelné chápadlá dovoľujúce uchopovanie len malého tvaroveho a rozmerového sortimentu, čo je dôsledok automatizácie hromadných výrob. Snaha o automatizáciu malosériových výrob pri širokom vyrábanom sortimente vyvoláva pri známych riešeniach nielen potrebu značného počtu châpadiel,ale aj nežiadúce časové straty pri zmene výrobných dávok spojené s výmenou chápadiel, ich funkčným odskúšaním, zoraďovaním a podobne.Vyššie uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje chápadlo rotorov pozostávajüce z telesa so zabudovaným priamočiarym pohonom, ktorého pohyblivé píestnica,vyúsťujúca na opačnom konci voči uchopovanému predmetu, je prepojené na dvojicu výkyvných ramien prostredníctvom unašača, jednoosových kĺbov a prenosových pák,ktorého podstata spočíva v tom, že teleso je na strane pracovného výstupu piestnice v smere osi priamočiareho pohonu pevne spojené s predlžovacou nosnou pripojovacou konzolou vybavenou polohovými snímačmi preclľženého výstupu piestnice a dvojica výkyvných ramien, spojených jednoosovými kĺbami s telesom na jeho dvoch proti sebe orientovaných a zároveň rovnobežných s pozdĺžnou osou uchopovaného predmetu, bočných strán, je na výstupe zo strany uchopovaného predmetu opatrená dvoma nad sebou umiestnenými kruhovými priebežnými otvormi rovnobežnými s pozdĺžnou osou uchopovaného predmetu, V ktorých sú prestavitelne upevnené dvojstranne vyložené tyče kruhového, prípadne medzikruhového prierezu. Ku každej dvojici dvojstranne vyložených tyčí sú z oboch strán výkyvných ramien prichytené prostrednictvom zverných prestaviteľných uzlov prezoraditeľné ramená s vymeniteľnými čeľusťami o-rientovanými smerom k uchopovanému .predmetu, Chápadlo rotorov podľa vynálezu dovoľuje v jednom prevedení uchopovať široký sortiment tak samotných hriadelov, ako aj hriadeľov s nallsovanými rotormi, ktorýchznačne väčší priemer premosťujü Výkyvné ramena spolu s prezoraditelnými ramenami. Prestavenie čeľustí V pozdĺžnom smere voči uchopovaným hriadeľom dovoľuje zverný prestavitelný uzol a naviac aj systém upevnenia dvojstranne vyložených tyčí vo výkyvných ramenách. Celá sústava od výkyvných ramien až po uchopovacie čeluste dovoľuje vytváranie dostatočne tuhé chápadlá voči uchopovacim i vonkajším silovým účinkom.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornená príkladné prevedenie chápadla rotorov podľa vynálezu V náryse a na obr. 2 znázornené príkladné prevedenie chápadla rotorov podľa vynálezu v bokoryse.Chápadlo rotorov je vytvorené z telesa 2 so zabudovaným priamočiarym pohonom 3,piestnica 4, ktorého vyčnieva z opačnej strany uchopovaného predmetu 14. Zo strany výstupnej piestnice 4 je k telesu 2 pevne prichytená predlžovacia nosná pripojovacia konzola 1 vybavená dvoma polohovými snímačmi 12 vysunutej a zasunutej polohy predĺženej piestnice 4 zasahujúcej do vnútorného dutého priestoru nosnej pripojovacej konzoly 1. Vyčnievajúca časť piestnice 4 je pevne spojená s unäšačom 5 dvoch prenosových pak 7 prichytených na jednej strane k unášaču 5 a na druhej strane k dvom výkyvným ramenám B prostredníctvom ednoosových kĺbov 6. Výkyvné ramená 8, ktoré sú umiestnené z vonkajšej strany telesa 2 pozdĺž jeho dvoch proti sebe orientovaných a s uchopovaným predmetom 14 rovnobežných bočných strán, sú naviac k telesu 2 prichytené jednoosovým kĺbom 6. Na svojom výstupe zo strany .uchopovaných predmetov 14 sú Výkyvné ramená 8 vybavené dvoma nad sebou situovanými priebežnými kruhovýrni otvormi, v ktorých sú prestavitelne upevnené dvojstranne vyloženě tyče 9 kruhového prierezu. Ku každej dvojici dvojstranne vyložených tyčí 9 sú po oboch stranách výkyvných ramien B pripevnené prostredníctvom zverných prestaviteľných uziov 13 prezoraditelné ramená 10 vybavené na opačných koncoch vymenitelnými čelusťami 11 orientovanými smerom k uchopovanému predmetu 14.Predpoklad širšieho využitia chápadla ro torovpodla vynálezu je aj pre priemyselnéroboty a manipulátory určené k prostej manipulácii s hriadelovými súčastkamí, k operačnej manipulácii s hriadelmi pri ich trieskovom obrábaní, k obsluze kovacích lisov pri výrobe hriadelových polotovarov a podobne.Chápadlo rotorov určené najmä pre dvojramenné portálové manipulátory k operačnej manipulácii s hriadeľmi bez i s nali~ sovanými rotormi do automatizovaných systémov výroby elektromotorov pozostávajúce z telesa so zabudovaným priamočíarym pohonom, ktorého pohyblivé piestnica, vyústujúca na opačnom konci voči uchopovaněmu predmetu, je prepojená na dvojicu výkyvných ramien prostredníctvom unášača jednoosových kĺbov a prenosových pák vyznačené tým, že teleso 2 je na strane pracovného výstupu piestnice 4 v smere osi priamočiareho pohonu 3 pevne spojené s predlžovacou nosnou pripojovacoit konzolou 1 vybavenou polohovými snímačmi 12 predĺženého výstupu piestnice 4 a dvojica výkyvných ramíen 8 spojených jednoosovýmí kÍbami 6 s telesom2 na jeho dvoch proti sebe orientovaných a zároveň rovnobežných s pozdĺžnou osou uchopovaného predmetu 14 bočných stranách, je na výstupe zo strany uchopovaného predmetu 14 opatrená dvoma nad sebou umiestnenými kruhovými priebežnými otvormi rovnobežnými s pozdĺžnou osou uchopovaného predmetu 14, v ktorých sú prestaviteľne upevnené dvojstranne vyložene tyče 9 kruhového, prípadne medzíkruhového prierezu, pričom ku každej dvojici dvojstranne vyložených tyčí 9 sú z oboch strán výkyvných ramien 8 prichytené prostredníctvom zverných prestaviteľných uziov 13 prezoraditeľne ramená 10 s vymeniteľnými čeľusťami 11 orientovanými smerom k uchopovanému predmetu 14.

MPK / Značky

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, rotorov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-257368-chapadlo-rotorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chápadlo rotorov</a>

Podobne patenty