Zařízení pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek

Číslo patentu: 257089

Dátum: 15.04.1988

Autori: Barta Čestmír, Liška Oldřich, Tříska Aleš, Rouček Luděk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šťfšľžtfšžľšii Po PIS VYNÁLEZU 257039(40) Zveřejněno 17 os av ŘWWWMLĚ (45) Vydáno 15 o 1 89(75) Autor vynálezu LIšKA OLDŘICH ing., BARTA ČESTMIR ing. CSc., TŘISKA ALEŠ Du, ing. CSc.Zařízení pro komplexní taveni, temperováni, tuhnutí a krystalizaci je určeno pro zpracování pevných látek, například pro výrobu monokrystalů. Obsahuje otočný,kolem podélné osy nastavitelný zásobník,ve kterém jsou upravený otvory pro patrony plněné výchozi látkou které jsou vysouvatelné ze zásobníku pomoci podavače, posunova- 5 telného skrze manipulační trubicí a topné těleso a zpět do původního zásobníku.257089 2 vynález se týký zařízení pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek.Nedostatkem dosud známých krystalizátorů je okolnost, že jsou použitelné pouze pro jednotlivé pokusy nebo zkoušky, ale nelze V nich provádět série experimentu, při kterých se podle předem zadaného programu systematicky mění zvolená technické parametry. Tato skutečnost je tím závsžnější, že některé krystalizátory jsou umístěny v orbitální laboratoři s relativně krážkým pracovním cyklom, při kterém doba setrvání na oběžné dráze obvykle nepřesnhuje jeden týden.Další nevýhodou známých konstrukcí je stav, že nemohou být současně vytvořena na zemi i na oběžné dráze skutečně identická teplotní pole po celé délce topné částí krystalizátoru,což ztěžuje interpretaci dosažených výsledků. Tyto nedostatky se podařilo odstranit zlepšenou konstrukcí krystalizátoru /Barta Č. a kol. čs. A 0 226 832, AO 226 933/, která jednak umožní dosažení úplně stejných tepelných polí v obou sledovaných prostorech, jednak dovolí práciv sériích řádově až v desítkách experimentu.V praxi se ale ukázalo, že je zapotřebí konstrukcí tohoto krystalizátoru dále zlepšit,protože V jeho manipulační trubici se V jednu a tutéž chvíli nacházejí současně tři nebo více pouzder se vzorky. Přitom za určitých podmínek muže teplotní pole naprogramované pro jeden vzorek nepříznivě ovlivnit experiment v sousedních pouzdrech, takže některá pouzdra zůstanou nevyužita a je nutno nechat je prázdná, což snižuje využití zpracovávané série zkoušek.Bylo také nutno zamezit komplikaoím k nimž docházelo, když vlastníexperimenty měly být provedeny za odlišných technologických podmínek jako jsou práce současně prováděné se sondou a s pouzdry. U dosud známých konstrukcí se také projevovaly potíže zaviněné tepelnou roztažností pouzder, což zvyšovalo náročnost na mechanickou spolehlivost zařízení.Uvedené nedostatky nemá zařízení pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalisaci pevných látek podle tohoto vynálezu. Podstatou řešení je konstrukce o zkrácené dopravní cestě obsahující otočný zásobník nastavitelný kolem podélně osy, ve kterém jsou upraveny souběžné otvory pro patrony opatřené na konci výčnělkem, přitom k úàtí otvoru přiléhá vstupní otvor manipukňní trubice, upevněné v průchozím topném tělese elektrické pece, cpatŕené isolací 5 výhodou z korundových vláken, přičemž V manipulační ttubici je umístěn vratně-posuvný podavač popř. stabilisovaný pomocí vysouvacích vodicích tyčí synchronně uložených V pouzdrech, a nakonec podavače je v části přívrácené k patroně opatřen zámkem s čelní drážkou pŕo výčnělek patrony,přičemž používaný otvor zásobníku manipulační trubice, elektrická pec a podavač jsou souosé.Výčnělkem může být rotační výstupek s profilem T a podavač může být opatřen teploměrem.Výhodou zařízení podle tohoto vynálezu je kratší délka technologické cesty a z toho plynoucí menší rozměry celého zařízení, dále skutečnost, že jednotlivé dávky ze zásobníku přicházejí do manipulační trubice postupně a nezávisle jedna na druhé, takže je Vyloučen případ, že by se v průchozím topném tělese nebo na jiném místě manipulační trubice nahromadilo více zpracovavaných dávek výohozí suroviny. VProtože V manipulační trubici se nachází vždy jen jedna dávka výchozí látky, celkový třecí odpor v trubici je V daném okamžiku malý.Na přiložených výkresech jsou znázorněny příklady provedení zařízehí podle vynálezu,kde na obr. 1 je znázorněno zařízení v základní poloze, na obr. 2 je analogické zařízení při použití a na obr. 3 je znázorněno uchytné zařízení jednotlivých ampulíazamek podavače pro jejich přidržení. Přitom na obr. 1 jsou všechny otvory g zásobníku l naplněny patronami 3 s výchozími dávkami ve formě ampulí, které na svém konci, přivráceném k manipulační trubici Q, jsou opatřeny výčnělkem 3, například ve formě rotačního výstupku s profilom T.Výčnělek g odpovídá čelní drážce vytvořené v zámku lg na konci vratně~posuvného podavače gg umístěného v manipulační trubici §. Manipulační trubice Q je upevněna v průchozím topném tělese 1 elektrické pece g, obsahující isolační hmotu g, s výhodou korundová vlákna. Vratně-posuvný podavač gg je popřípadě stabilisován pomocí vysouvacích vodicích tyčí ll, synchronně vedených v pouzdrech lg. aPři uvedení zařízení podle vynálezu v činnost, vratně-posuvný podavač łł dorazí k zásobníku l, přičemž výčnělek 3 patrony à se zasune do zámku łâ. Podavač lg se na to posune ve směru podélné osy manipulační trubice 6 až patrona g opustí otvor g zásobníku apostupněprojde elektrickou pecí g a zpět, načež se opět zatlačí do příslušného otvoru 2 v zásobníku1. Nato se zásobník l pootoči až k vstupnimu otvoru § manipulační trubice É přisedñe dalšíotvor 3 s novou, dosud nezpracovanou patronou 3, načež postup se od začístku opakuje.Zařízení lze využívat ve všech orqanisacích zabývajících se tavením, temperováním,tuhnutím a krystalizací pevných látek, zejména při výrobě monokrystalů.1. Zařízení pro komplexní tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek o zkrácené dopravní cestě, vyznačujíci se tím, že obsahuje otočný zásobník /1/ nastavitelný kolem podélné osy, ve kterém jsou upraveny souhěžné otvory /2/ pro patrony /3/ opatřené na konci výčnělkem /4/, přitom k ústí otvoru /2/ přiléhá vstupní otvor /5/ manipulační trubice/6/ upevněné v průchozím topném tělese /7/ elektrické pece /8/ opatřené isolací /9/, 5 výhodou z korundových vláken, přičemž v manipulační trubící /6/ je umístěn vratně-posuvný podavač/10/, popřípadě stabilisovaný pomocí vysouvacích vodicích tyčí /ll/ synchronně uložených v pouzdrech /12/, a konec podavače /10/ je na konci přivráceném k patroně /3/ opatřen zámkem/I 3/ s čelní drážkou pro výčnělek /4/ patrony, přičemž příslušný otvor /2/ zásobníku /1/,manipulační trubice /6/, elektrická pec /8/ a podavač /10/ jsou souosé.2. zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že výčnělkem /4/ je rotační výstupek s profilem T.3. Zařízení podle bodu 1 a/nebo 2, vyznačující se tím, že podavač /10/ je opatřen teploměrem.

MPK / Značky

MPK: C30B 35/00, B01J 19/00

Značky: temperování, pevných, krystalizaci, tavení, látek, tuhnutí, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-257089-zarizeni-pro-taveni-temperovani-tuhnuti-a-krystalizaci-pevnych-latek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek</a>

Podobne patenty