Polopantografový nebo pantografový sběrač proudu elektrických trakčních vozidel

Číslo patentu: 256844

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Bohumil, Mašek Václav, Palík František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) MAŠEK VÄGLAV d 1 p 1. tech.,° mk NOVOTNÝ BOHUIIIIL PALÍK FRANTIŠEK ing. asc., PLZEŇprcudu elektrických trakčnich vozidelZařízení se týká golopantograrovéhc nebo pantografovéhc ab reče prcudu elektrických trakčních vozidel, který ,je opatřený spirálcvou pružinou a tlekovým válcem. Podstata s očívá v tom, že zavěěení spírálové pruziny g. tlakovéhc válce mezi spodní páky ,je L-.sporádáno shodně. Přívod tlakovéhc vzduchu do tiskového válce je umietěn na. straně pístnice.Vynález se týká polopantografového nebo pentografového sběrač e proudu el ektri ckých trakt ční ch vo zi del .Dosud známé sběrače elektrického proudu polopantografového nebo pantografového provedení používají pro dosažení kontaktních podmínek spirálové pružiny. Provozní manipulaci sběrače proudu zajišťuje pneumeticko - pružinový systém tak, že stažení sběrače proudu a jeho přidrženi ve stažené poloze, umožňují pružiny a jejich vyřazení z činnosti sila z pneumetického válce. Tím, že síly pracovních pružin vůči silám pružin z ovládacího mechanismu a síly těchto pružin vůči silám pneumatického válce působí v opačném smyslu, je nutná součástí, kterými silový tok prochází vice dimenzovat. Ke značné hmotnosti, kterou má samotný ovládací välec, přibývá i hmotnost jmenovaných části.Výše uvedené nevýhody odstraňuje polopantografový nebo pantogrefový sběrač proudu elektrických trakčních vozidel podle vynálezu. Sběrač je opatřený spirálovou pružinou a tlakovým válcem. Podstata vynálezu spočivá V tom, že zavěšení spirálové pružiny a tlakového válce mezi spodní páky je shodně uspořádáno.Na tlakovém válcí je přívod tlekového vzduchu umistěn na straně pistnice.V důsledku totožného zavěšeni spirálové pružiny a tlakového válce se sily obou elementů sčítaji a nepůsobí proti sobě jako dosud. Energie absorbovaná ve spirálové pružině a tlakovém válci je využivána k pohybu hmot mechanismu sběrače a vytvoření kontaktní síly v rozsahu pracovního zdvihu sběrače. Tlakový válec kromě uvedené činnosti plní i funkci ovládací manipulace. Do provozně funkčního stavu je sběrač proudu uveden přivedenim vzduchu do tlakového válce. Stažení sběrače proudu nastane po vypuštěni vzduchu, působením gravitačních sil mechanismu.Hlavni výhodou polopantografového nebo pantografového sbě 2 - 256 844rače proudu elektrických trakčních vozidel podle vynálezu je podstatné snížení hmotnosti polopantogreŕů a pantogafú.Tohoto účinku je dosaženo tim, že odpadne ovládací pneumatický válec s pružinami a celá konstrukce sběreče je v důsledku příznivého působení sil a momentu podstatne lehčí.Příkladné provedení podle vynálezu je schematicky zobrazeno ne připojených vyobrazeních, kde na obr. 1 je znázorněn polopantografový sběrač proudu a na obr. 2 pantogrefový sběrač proudu.Pružící jednotky polopantografového nebo pentografového sběrače proudu jsou tvořeny spirálovou pružinou j a üakovým válcem 6. Tlakový válec g je opetřen přívodem § tlakového vzduchu, který je umístěn na straně pístnice 2.Na obr. l je zobrazen polopantogrefový sběreč proudu. Na základním rámu l je kloubově uložena primární páka g a sekundární páka g. Obě spodní páky 2, 3 jsou kloubově spojený s horní pákou j. Mezi primární pákou g a sekundární pálcou g je s předepnutím zavěšena spirálová pružina 5 a tlakový válec g.Uvedení sběrače proudu do kontaktního stavu nastane po vpuštění tlakového vzduchu přívodem § do tlakového válce § přes re gulaci 1. Sběrač proudu je etahován a přidržován ve staženém stevu vlastní tíhou mechanismu.Na obr. 2 je. zobrazen pantogrefový sběreč proudu. Na základním rámu l jsou kloubově uložený spodní páky 21 I., kloubově spojené se vzpěrnými tyčemi il, které se ve dvojicích spojují v horním uzlu sběrače proudu pomocí hřídele 4 l. Mezi spodními pákemi al jsou zevěšeny s předepnutím spirálová pružina 2 a tlekový válec 6, napojený přes regulaci 7 ne přívod § tlakového vzduchu. Sbêrač proudu je stehován a přidržován ve staženém stavu vlastní tíhou medanismu.Polopantografový nebo pantografový sběrač proudu elektrických trakčních vozidel, který je opatřený spirálovou pružinou a tlakovým válcempyznačený tím, že zavěšení spirálové pružiny(5) a tlekového válce (6) mezi Spodní páky (2), (3), (21) je uspořádáno shodně, přičemž na tlekovém válci (6) je přívod (8) umístěn na straně pístnice (9).

MPK / Značky

MPK: B60L 5/28

Značky: pantografový, trakčních, sběrač, elektrických, polopantografový, proudu, vozidel

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-256844-polopantografovy-nebo-pantografovy-sberac-proudu-elektrickych-trakcnich-vozidel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polopantografový nebo pantografový sběrač proudu elektrických trakčních vozidel</a>

Podobne patenty