Elektromagnetický ventil

Číslo patentu: 256770

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čech Otakar, Zamarski Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY .Řešení spadá do oboru armatur a týká ae elektromagnetického ventilu v Jehoz tělese z nemagnetického matariâlu Io zho tovsn přímý vertikální průtočąŕ kanál mm,přerušený pracovní dutinou se sedlom. ve QVWV Wktoré je volně uložen kuličkový úzavíraoí orgán z magnetického materiálu. Na těleee ventilu je v místě sedla upevněn elektromaguet pro ovládání uzuvíraoíhn orgánu. Podstatou řešení. .16, že pracovní dutina je opatřena vyose prootorsm a šilmým vedením ve spodní áause sklonom do vyoeenéhn proatorą vo kterém .je v negaoovní poloze ummtěn kuličkový uzav ací orgán. Velikost vyosenáhoproatoru lo taková, aby kuličkový uzavírací orgán byl v nepraoovní Íoloze svým ohrysem mimo průtočný kaná . Tohoto řešení ,1 o možno a výhodou využít sro zkušební tlakovací stolice na zko oni armatur, zabudované za zkouěenou armaturou.. Vynález se týká elektromagnetického ventilu, určeného zejména pro zkušební tlakovaoí stolice armatur.Je známý.e 1 ektromagnetický ventil tvořený tělesem z nemagne~ I tickéhomateriálu, opatřeny ťřemi hrdly, které jsou napojený navnitřní kulovitou pracovní dutina tělesa. Přitom jsou dvě z hrdelnapojena na vnitřní kulovitou pracovní dutinu z protilehlých stran,takže vytváří přímý průtočný kanál, který je opatřen, v místě napojení na vnitřní kulovitou dutinu, sedly. Uvnitř pracovní dutiny je volně umístěn kuličkový uzavírací orgán z magnetického materiálu.Na hrdlech tělesa ventilu je uložena cívka elektromagnetu. Přivedením elektrického napětí na jednu 2 cívek elektromagnetu se uve de kuličkový uzávěr do pohybu-a dosedne na sedlo příslušnéhohrdla,jehož cívka je zapojena a uzavŕe tak průtok příslušným hrdlem. Přerušením napětí ee kuličkový uzávěr vlastní vahou vrátí do výchozí nepracovní polohy ve vnitřní kulovité pracovní dutině tělesa mimosedla průtočného kanála. Nevýhodou takto řešeného elektromagnetic kéhoventilu je, že průřez vnitřní kulovité pracovní dutiny je ta-L kový, že v klidovém mimoprcvozním stavu kuličkový uzávěr zasahuje svým obrysem do průtočného prostoru ventilu, čímž se v pracovní du-r tině tělesa vytváří místa, kde se mohou zachycovat procházejícíV vzduchové bubliny, což je při zkoušení armatúr na těsnoet Š pevnoet,prováděné na tlakovacíoh stolicíchjnežádoucí. 4Uvedené nevýhody odstraňuje V podstatě vynález, kterým je elektromagnetický ventil, sestávající z tělesa e nemagnetického materiálu, obsahující přímý vertikální průtočný kanál přeršený vnitřní pracovní dutinonopatřenou eedlem, na které dosedá v pre-A covní poloze kuličkový uzavírací orgán z nemagnetického materiálu. volně-uložený v pracovní dutině tělesa, na kterém je upevněn elek 4 tromagnet v místě sedle,.a jeho podstata spočívá v tom, že.pzacov Ání dutina je opatřene vyoseným prostorem a šikmým vedením ve spod ní části se sklonem do vyoseného prostoru, ve kterém je v nepracov ní poloze umístěn kuličkový uzavírací orgán, přičemž je sedlo umís těno v horní části pracovní dutiny.Další podstatou vynálezu je že velikost vyoseného proetoru v pracovní dutině je volene tak, aby kuličkový uzavírací orgán bylv nepracovní poloze svým obrysem mimo průtočný kanál.Vyšší úcinek řešení elektromagnetického ventilu podle vynálezu spočívá v tom, že kuličkový uzávěr se V klidové poloze vlivem šikmého vedení ve vnitřní pracovní dutině přemístí do vyoee 256770 « A inun-III 1 III-IIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIného prostoru ve vnitřní pracovní dutině těleea, takže svým obrysem nezesehuje a nezužuje světlost průtočného kanálu tělese a tím nevytváří v pracovní dutině místa, kde by se mohly zaohytit procházející vzduchové bubliny, které mají tak možnost stoupat na hladinu a jsou tak vizuálně pozorovány obsluhou, což je pro zkou~ šení armatur výhodné. Výhodou takto řešeného elektromegnetickéhol ventilu je, že umožňuje zkoušet armatury na pevnost e těsnost na jedno upnutí v tlakovací stolici.Příklad konkrétního provedení elektromagnetického ventilu podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese, e představujícímčástečný oodélný řez tělesem s pracovní dutinou . elektromagnetického ventilu. uElektromagnetický ventil podle vynálezu sestává z čáetečně znázorněného tělesa l, vyrobeného z nemagnetického materiálu opatřeného přímým průtočným kanálem ll vertikálně uspořádaným. Přímý průtočný kanál ll je přerušen vnitřní pracovní dutinou lg osově nesymetrickěho tvaru, ve které je volně umístěn kuličkový uzavírecí orgán É, zhotovený z magnetického materiálu. V horní části lg vnitřní pracovní dutiny lg je Vytvořeno sedlo lg, na které dosedá V pracovní poloze kúličkový uzavíraoí orgán 3, čímž je průtok průtočným kanálem ll uzavřen. Vnitřní pracovní dutina.lg je ve spodní části 122 opatřena šikmým vedením 123 se sklonemdo vyoseného prostoru łgi. Velikost tohoto vyoseného prostoru lgł je volena tak, aby kuličkový uzavírací orgán g v něm umístěnýv klidové poloze, byl svým obrysem mimo prâtoćný kanál ll, t.j. aby nezmenšoval světlost průtočného kanálu ll Ovládání kuličkového uzavíracího orgánug je zajištěno elektromagnetem Q, jehož oívka 2 je upevněna na částečně znázorněném tělese l elektromag~netického ventilu z vnější strany, obsahujícím horní část 12 vnitřní pracovní dutiny lg. Funkce tohoto elektromagnetického ventilu spočívá v tom,že V otevřeném, t.j. klidovém stavu M kuličkový uzavírecí orgán g nachází ve vyoseném prostoru 124 vnitřní pracovní dutiny lg tě lesa L, takže pracovní medium může proudit prütočným kanálem ll směrem zdola nahoru. Po připojení elektrického napětí na eleke ltromagnet 2 se vlivem vzniklého elektromagnetického pole zvedne kuličkový uzavírací orgán g do sedle lg v horní části lg vnitřní pracovní dutiny lg tělesa L a průtok pracovního media se uzavře. Jakmile se vytvoří pod kuličkovým uzavírecím orgánom g dostatečný 256770r ą tlak, může se řerušit ořívod elektrického 5 P . nap-t 1 na elektromagnet 2 a kuličkový uzavírací.orgán.g je držen v zavřené polo ze tlakem pracovního media. Elektromagnetický ventil se otevře samočínně, Jakmile pokleane tlak přiváděného pracovního media do pracovní dutiny lg pod kuličkový uzavírací orgán g, který se vlastní vahou a pomocí äikmého vedení 123 ve spodní částiłgg pracovní dutiny lg tělesa přemístí do vyoseného prostoruggi pracovní dutiny łg tělesa L.l Elektromagnetický ventil, sestávající z těleea z nemagnetického materiálu, obsahující přímý vertikální průtočný kanál přeruěený vnitřní pracovní duťinou opatřenou sedlem, na které dosedá v pracovní poloze ku 1 ičkový.uzavírací orgán z nena kterém je upevněn elektromagnet v místě sedla, vyznačující se tím, že pracovní dutina (12) je opatřeną vyoseným prostorem(124) a šikmým vedením (123) ve spodní části (122) se sklonemdo vyoseného proeťora (124). ve kterém je v nepraoovní golozeumístěn kuliěkovýíuzavírací orgán (2), přičemž je sedlo (13)2. eE 1 ektromagnetický ventil podle bodu 1,vyznačující ae tímg že velikost vyoeeného prostoru (124) V precovní.dutině (12) jevolena tak že Žkuličkový uzavírací orgán (2) je-Äv hepracovní~ jooloze svým obrysem mimo průtočný kanál (ll).

MPK / Značky

MPK: F16K 31/06

Značky: elektromagnetický, ventil

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-256770-elektromagneticky-ventil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektromagnetický ventil</a>

Podobne patenty