Hydropneumatický tlmič kmitov

Číslo patentu: 256730

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rybárik Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

75 l Autom vynałezu RYBARLK JÁN, POVAŽSKÁ BYSTRICA1 -z Účelom riešenia je skvalitnenie funkcie tlmiča kmitov, vhodného pre jednostnpové motorová vozidlá. Uvedeněho účelu sa dosiahne hydropneumatickým Ilmičom .kmtov,ktorý má na konci plestnice vytvorenú slepú dieru a pod piestom má v piestnlcí vytvorenú radíálnu dieru vyústenú do slepej diery.vynález sa týka hydropneumatického tlmiča krnitov, najmä pre tlmenie jednostopových motorových vozidiel.Známe konštrukcie tlmičov kmitov v pružiacich element-ach sú prevažne vytvorené dvomi komorami v rôznych kombináciachprúdenia tlmlacej kvapaliny. Najčastejšie -je ~ komora, v ktorej sa pohybuje piest tlmiče,ako hlavná, vytvorená valcom, ktorý je prepojený dvojsmerným ventilom s ďalším priestorom, ktorý tvorí vedľajšiu komoru. Táto má menší objem ako hlavná komora a je vytvorená dalším valnom, ktorý tvori vonkajší plášť valca hlavnej komory. Vedlajšia komora môže byť vytvorená .aj oddelením určitej časti výšky v spodnej časti valca hlavnej komory. Dvojkomorové tlmiče obsahujú značný počet súčiastok, s tým sú ekonomicky náročné. Sú známe aj hydraulické tlmiče jednokomorové, u ktorých je tlmiaca kvapalina v základnej ,polohe pod piestom. Prevažne časť hydraulických tlmičov je polohovaná na vozidle vo zvislej polohe pod určitým sklonom. U jednokomorových tlmičov sa pri pracovnom zdvíhu zasúva piest do tlmiacej kvapaliny, ktorá je pod piestom spolu s piestnicou. Táto potom vyplní čast objemu komory tlmiče. V dôsledku tohto javu nemôže byt celý priestor komory pod piestom naplnený tlmiacou kvapallnou, najčastejšie tlmičovým olejom, čim by bol zdvih pružiaceho elementu podmienený iba prietokom tlmiacej kvapaliny cez otvory v pieste. Pri nižšej hladine kvapaliny pod piestom sa vytvorí medzera medzi hla~ dinou a piestom, ktorej výška určuje mŕtvy chod tlmiče. Takýto stavysa vytvorí aj v dôsledku dlhodobej prevádzky, kedy nastava úbytok tlmivacej kvapaliny cez opotrebene tesnenie., Uvedené nevýhody odstraňuje hydropneumatický tlmič kmitov určený pre prácu vo zvislej polohe tvorený jednou uzatvorenou k-omorou, v ktorej je tlmiaca kvapalina, v základnej polohe tlmiče V priestore nad piestom, v ktorom sú vytvorené prepúšťacle otvory, ktoré sú zospodu uzatvorené planžetou posuvne uloženou pod piestom napiestnici a odpruženou podla vynálezu, ktorého podstata. spočíva v tom, že na konci p.iestnice je vytvorená slepá diera a pod piestom je na piestnici vytvorená radiálna diera, vyústená do slepej diery.Výhody hydropneumatického tlmiča podľa vynálezu sú v tom, že plní funkciu už pri najmenších zdvlhoch pružiaceho elemen tu, ako i pri zmenšenom množstve tlmiacejkvapaliny v dôsledku úbytku, ktorý nastane pri dlhodobej prevádzke a zvyšuje sa tlmiaci účinok pri odlahčení vozidla. Príklad prevedenia tlmiče je znázornený na priložených výkresoch, kde predstavuje obr. 1 pozdlžny rez tlmičom v. základnej polohe, t. j., ked neplní funkciu, obr. 2 pozdĺžny rez tlmičorm v pracovnej polohe pri zaťažení, t. j., ked sa piest posúva smerom hore a obr. 3 pozdlžny rez tlmičom pri »odťahčení, t. j., keď sa piest posúva smer-om dole. Tlmič pozostáva z komory 1, v. ktorej je uložený piest 2, opatrený prepúšťacími otvormi 3. Otvory 3 zakrýva planžeta 4 pritláčená na spodné čelo piesta 2 pružinou 5. Piest 2 je vedený pomocou vodítka B, v ktorom sa pohybuje piestnice 7. Tlmiaca kvapalina 8 je v základnej polohe nad piestom 2. Pri stláčani pružiaceho elementu v dôsledku zaťaženia vozidla, kedy sa pohybuje. piest 2 smerom hore v komore I. prúdí tl mitaca kvapalina 8 tlačená stlpcom vzduchu 9 a nasáva pod tlakom vytvoreným pod piestom 2 v priestore 1 U, ktorý sa postupne zväčšuje. Piestnica 7 je utesnená tesnenim 11 s viacerými britmi, uloženými v závernej matici 12, ktorá tesní podložkou z mäkkého plastu 13. Po ocllahčení vozidla v dôsledku pôsobenia tlaku pružiny 17 nastáva opačný pohyb piesta 2 smerom dolu, pričom tlmlaca kvapalina 8 v priestore 1 U pritlači planžetu 4 na spodné čelo piesta 2, čím zakryje otvory 3 v pieste 2 a tlmiaca kvapalina 8 prúdi radlálnou dlerou 14 v piestnici 7 nad piest 2, ktorý je tesnený v komore 1 spolu s voditkom B, tesniacim krúžkom 15. Velkosť tlmiacej síly je závislá od veľkosti radiálnej diery 14 v piestnici 7.Hydropneumatlcký tlmič kmitov, určený pre pracu vo zvislej polohe, tvorený jednou uzatvorenou komorou, v ktorej je tlmiaca kvapalina, v základnej polohe tlmiče, v priestore nad piestom, v ktorom sú vytvorené prepúšťanie otvory, ktoré sú zo spodu uzat tvorené planžetou a odpruženou pod piestom na plstnlci, vyznačený tým, že na konci piestnice 7 je vytvorená slepá diera 16 a pod piestom 2 je v piestnici 7 vytvorená nadiälna diera 14, vyústená do slepej diery (16).íłłíifĺĺl Iiĺłĺířłiiĺtĺłuřtłl fl PÍÓIQ. 1 . x

MPK / Značky

MPK: F16F 9/06

Značky: tlmič, hydropneumatický, kmitov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-256730-hydropneumaticky-tlmic-kmitov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydropneumatický tlmič kmitov</a>

Podobne patenty