Uloženie výsuvných nosníkov vidlíc regálového zakladača

Číslo patentu: 256580

Dátum: 15.04.1988

Autori: Putera Vladimír, Rapant Bohuslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

úäAn mo VYNÁLEZV A ONE 45 Vydané 15 11 88Autor vynálezu RAPANT BOHUSLAV, PIEŠŤANY, PUTERA VLADIMÍR ing., TRAKOVICE54 Uloženie výsuvných nnsníkov vidlic regálovéhn zakladačeUloženie výsuvných nosníkov vídlíc regálového zakladača pozostáva z dvojíc nosných kladiek upevnených pomocou nosných čapov na strednom výsuvnom nosníku vidice regálového zakladača. Riešeným problémom je zmenšenie konštrukčnej výšky vidlíc pri zachovaní ich pevnosti a zlepšenie ich funkčných vlastností. To sa dosahuje tým, že nosné čapy každej dvojice nos~ ných kladiek sú usporiadané súosovo a sú navzájom spojené predpätou skrutkou, a medzi osadenie nosného čapu a bočnú stenu stredného výsuvného nosníka je vložený oporný krúžok.Vynález sa týka uloženia výsuvných vidlic regalového zakladača, pozostávajúceho zdvojíc nosných kladiek upevnených pomocou nosných čapov na ,strednom výsuvnom nosníku vidlice regálového zakladače.Podľa známeho stavu techniky. býva uloženie výsuvných nosníkov vidlíc regálového zakladače riešené pomocou kladiek, uchytených buď na strednom výsuvnom nosníku vidlic, alebo na základnom pevnom a na vonkajšom výsuvnom nosníku. Nosné kladky môžu byť uložené na čapoch nalisovaných, či privarených k hore uvedeným častiam vidlice, alebo môžu byť k týmto častiam prichytené pomocou špeciálneho spoja. Nevýhodou uloženia vo všetkých pripadoch je vyššia prácnosi vyhotovenia v dôsledku toho, že každá kladka musi byť montované zvlášť. Okrem toho u doposial známych vidlic sa všetky diely, ktoré sa voči sebepohybujú, navzájom dotýkajú bez valivého medzičlánku, čím sa V dôsledku klzného trenia medzi nimi, zvyšujú nároky na výkon pohonu vidlic.Uvedené -nevýhody odstraňuje uloženie výsuvných nosníkov regálového zakladače podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že obidva nosné čapy každej dvojice nosných kladiek sú usporiadané súosovo a sú navzájom spojené prepätou skrutkou, a medzi osadenie nosného čapu a bočnú stenu stredného výsuvného nosníka je vložený oporný krúžok.Výhodou uloženia výsuvného nosníka podľa vynalezu je znížená prácnvosť výroby vidlíc v dôsledku toho, že sa nosné kladky montujú vo dvojiciach, pričom sa zníži počet montážnych otvprov nosných kladiek,zmenší sa ich priemer a tým aj konštrukčné výška vidlic, prípadne sa pri nezmenenom počte montážnych otvorov kladiek môžu okrem nosných kladiek namontovať aj vodiace kladky. Dvojica vodiacich kladiek sú v takomto pripade na strednom výsuvno-m nosníku usporiadané medzi dvojicami nosných kladiek a to na priečnych držiakoch. stredové čapy vodiacich kladiek sú svojimi tangenciálne zrezanými hlavami opreté o bočné steny stredného výsuvného nosníka. Tým sa dosiahne aj valivé uloženie jednotlivých nosníkov navzájom a zmenšia sa nároky na výkon pohonnej jednotky. Priklad vyhotovenia uloženia výsuvných nosníkov vidlic regálového zakiadača je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na časť stredného výsuvného nosníka vidlice regálového zakladača, obr. 2 bokorysný rez nosníkom v- rovine A-A z obr. 1, t. j. v mieste nosných kladíek a obr. 3 bokorysný rezUloženie výsuvných nosníkov vidlic regálového zakladače pozostáva z dvojíc nosných .kladiek 1 upevnených pomocou prvého nosného čapu 2 a druhého nosného čapu 3 na strednom výsuvnom nosníku 4 vidlice regálového zakladače. Obidve nosné čapy 2,3 každej dvojice nosných kladiek 1 sú usporiadané súosovo a sú navzájom prepojené predpätou skrutkou 5. Medzi osadenie E každého nosného čapu 2, 3 a bočnú stenu 7 stredného výsuvného nosníka 4 je vložený operný krúžok 8. Medzi dvojicami nosných kladiek 1 je stredný výsuvný nosník 4 opatrený priečnym držiakom 9 dvojice vodiacich kladiek 10 určených pre bočné vedenie stredného výsuvného nosníka 4 voči pevněmu nosníku 11 vidlic a voči vonkajšiemu výsuvnému nosníku 12 vidlic. stredové čapy 13 každej vodiacej klady ll sú svojimi tangenciálne zrezanými hlavami 14 opreté o bočné steny 7 stredného výsuvného nosníka 4.Uloženie výsuvného nosníka podľa vynálezu prenáša vertikálne sily dané hmotnostou jednotlivých častí vidlice a jednak hmotnosťou prenašaného bremena. Ked je bre, meno na vidliciach excentricky uložené, sújednotlivé výsuvné nosníky 4, 12 namáhané nielen na ohyb, ale čiastočne aj na krut. Najnepriaznivejšia poloha je pri úplnom vysunutí vidlic, kde je aj priehyb výsuvných nosníkov 4, 12 najväčší. Vzájomné valivé uloženie nosníkov 4, 11, 12 pomocou vodiacich kladiek 1 U umožňuje ľahký rozbeh vidlic z týchto kritických polôh smerom späť do centrálnej polohy.Dôsledkom použitia predpätého skrutkového spoja v danom prípade je, že nosné čapy 2, 3 nosných kladiek 1 sú namáhané takmer výlučne na strih, pričom strihové namáhanie je ešte ďalej zmiernené trecou silou medzi oporným krúžkom 8 a stenou 7 stredného výsuvného nosníka 4. Tým vychádza osadený priemer čapov 2, 3 relativne malý, čo má priaznivý vplyv na minimalizáciu vonkajšieho priemeru nosných kladiek 1. V tomto smere má stupňujúci sa priaznivý účinok aj oporný krúžok 8, ktorý je kalený a ktorý prenáša tlak z kaleného osadenie 6 na nekalenú stenu 7 stredného výsuvného nosníka 4, čo umožňuje zmenšiť vonkajší priemer medzikruhového osadenia 6. Výsledným účinkom obidvoch uvedených opatrení smerujúcicb k zmenšeniu priemeru nosných kladiek 1 je zmenšenie celkovej konštrukčnej výšky 15 vidlic.Uloženie podľa vynálezu možno použiť aj pre iné obdobné výsuvné mechanizmy.1. Uloženie výsuvných nosníkov vidlíc regálovéhro zakladača, pozostávajúce z dvojíc nosných kladiek upevnených pomocou nosných čapov na strednom výsuvnom nosníku vidlice regálového zakladače, vyznačujúce sa tým, že nosné čapy 2, 3 každej dvojice nosných ikladiek 1 sú usporiadané súosovo a sú navzájom spojené predpätou skrutkou 5, a medzi osadenie 6 nosného čapu 2, 3 a bočnú stenu stredného výsuvného nosníka 4 je vložený opomý krúžok 81.2. Uloženie výsuvných nosníkov vidlíc regálového zakladače podľa bodu 1, vyznačujúce sa tým, že medzi dvojicami nosných kladiek fl sú na strednom výsuvnom nosníku 4 usporiadané dvojice vodiacich kladiek 10 uložené na priečnych držiakoch S a stredové čapý 13 vodiacich kladiek 10 sú svojimi tahgenciálne zrezanými hlavami 14 opreté o bočné steny 7 stredného výsüvného nosníka 4,

MPK / Značky

MPK: B66F 9/12

Značky: výsuvných, vidlíc, zakladača, nosníkov, uloženie, regálového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-256580-ulozenie-vysuvnych-nosnikov-vidlic-regaloveho-zakladaca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uloženie výsuvných nosníkov vidlíc regálového zakladača</a>

Podobne patenty