Hlídací ústrojí pneumatické soustavy okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 256426

Dátum: 15.04.1988

Autori: Paar Miroslav, Andó Ján, Šídlo Eduard, Šustr Václav, Dočekal Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ą°ą po ms VYNÁLEZ u 256 m.(75) ANDÓ JÁN iłiga pBRNô, Autorvynalm 2 m MIROSLAV ing., OŘECHOV,ŠÍDLO EDUARD, HOSTĚNICE,šusma vzícmv, SOKOLNICE,DOČEKAL PETR ing., BRNO(54) Hlídaoí ústrojí pneumatické aoustavy okroublého plstaoího strojeŘešení se týká hlídaoího ústrojí pneumatické soustavy zařízení pro odtah úpletů zhotovovarxých na msloprůměrových,i jednoválcových pletacích atrojíoh. Pneu i antická soustava obsahuje zejména sběrnýš koš úpletů uzavírarxý výkyvnou uzavíraoíklankou, k němuž e připojen podtlakový snímač, tvořený z sobníkem indikační kanaliny Do něho e vsunuto kontrolní. potrubí, jehož dru konec ústní do sběrného kosa ú letů. Tomuto kontrolnímu gotrubí je přirazeno polohové čidlo, napríklad optoslektronické, spojené s vyhodnocovacim zařízením pletaciho stroje.Vynález se týká hlídacího ústrojí pneumatické soustavy okrouhlého pletacího stroje, zejména maloprůměrovêho.Zařízení pro odtah úpletu používané na okrouhlých maloprůměrových pletacích strojícn zejména jednoválcových, je tvořeno zpravidla odtahovou trubicí umístěnou uvnitř jehelního válce, napojenou na dopravní potrubí, které úetí ve sběrném koši úpletů. Odtahování úpletu z odtahové trubice do sběrného koše zajišťuje sací ventilátor , napojený na sběrný koš. Vypadnutí úpletu ven ze sběrného koše je zajištěno krátkodobým odpojením sacího ventilátoru od sběrného koše aotevřením výkyvné uzavírací klapky, umístěné ve spodníčásti sběrnêho koše, Popsané zařízení pro odtah úpletu je funkčné dokonalé,vykazuje však jednu nevýhodu. Tato spočívá v tom, že v případě nedokonalého zavření výkyvné uzavírací klapky,způsobeného např. nevypadnuvším úpletem nebo zbytky nití,se podstatné sníží sací účinek a zmenší odtahování úpletx z pletacích jehel, což může vést k poškození pletacích jehel 1 celé řady dalších očkotvorných prostředků. .Proto jsou okrouhlě pletací stroje vybavovány hlídacími ústrojíni , která indikují nevypadlý dokončený úplet z vnitřního prostoru zařízení pro odtah úpletu a jsou tvořena např. podtlakovými membránovými snímači spojenými s vnitřním prostorem zařízení pro odtah úpletu. Tyto hlídače pracujíprakticky bez závad, jedná-li se o úplet uvízlý pod výkyvnou uzavírací klapkou odtahové trubice. Dojďe-li však kezhoršení činnosti zařízení pro odtah úp 1 etu,např. v důsbdku netěsností potrubí nebo špatné činnosti ventilátoru,tyto podtlakové membránově snímače však zmíněné velmi malé funkční změny neregistrují. Úkolem vynálezu je odstranit tuto nevýhodu známých- potrubí lg je přistaveno polohové čidlo 11 , které snímáÚkol je vyřešen hlídacím ústrojím pneumatické soustavy okrouhlého pletaoího stroje, jehož podstata spočíva v tom,že podtlakový snímač je tvořen zásobníkem indikační kapaliny, do nühož je.vsunuto kontrolní potrubí , jehož druhý konec ústí do sběrného koše úpletů, přičemž k tomuto potrubí je přiřazeno polohové čidlo spojené s vyhodnocovacím zařízením pletacího stroje.Výhoda vynálezu spočíva v tom, že se jednoduše, spolehlivě a velmi přesně hlídá bezkontaktním způsobem velikost podtlaku v odtahové trubici zařízení pro odtah úpletů.Další znaky hlídacího zařízení pneumatické soustavy okrouhlého pletacího stroje vyplývají z popisu příkladného provedení, znázorněného na výkresu.Dkrouhlý pletací stroj, zejména maloprůměrový jednovál- covýje opatřen jehelním válcem 1 , V jehož drážkách jsou uložený očkotvorné prstředky tvořené pletacími jehlami g a zátažnými platinami 1. Uvnitř jehelního válce 1 je uložena odtahová trubice 5, napojená na dopravní potrubí 5 , které vyústuje ve sběrném koši Q úpletů. Tento sběrný koš § je v horní části opatřen otvorem 1 s ochranným sítem.,Na-otvor 1 je připojeno odsávací potrubí § s ventilátorem Á 2. Otevřená spodní část sběrného koše Q je uzavírána přiřazenou výkyvnou uzavírací klapkou lg . K boční stěně sběrněho koše Q je připevněno hlídací ústrojí zařízení pro odtah úpletů. Toto je tvořeno zásobníkem 11 indikační kapa liny , do něhož je ponořeno kontrolní potrubí lg , jehož horní konec lgłl ústí do sběrného koše §. Ke kontrolnímu 3výšku indikační kapaliny nasáté do kontrolního potrubí lg ze zásobníku 11 indikační kapaliny. Toto polohově čidlo 11 se nachází v takové výšce Q nad hladinou indikační kapaliny v zásobníku 11 indikační kapaliny, která odpovídá výäce hladiny podtlakem nasáté indikační kapa 1 iny v kontrolním potrubí lg. Polohové čidlo 11 je dále spojeno elektrickým vedením s vyhodnocovacím zařízením lg napojeným na neznázorněné řídicí ústrojí pletacího stroje. Činnost hlídacího ústrojí je následující. Ventilátor 2 napojený na odsávací potrubí §vyvozuje ve sběrném koši § podtlak, v důsledku čehož proudí vzduch z odtahové tru bice Q do ventilátoru 9 a unáší úplet do sběrného koše §, Ékde se shromažČuje Podtlakem ve sběrném koši § se rovněž nasaje indikační kapalina do kontrolního potrubí lg , až dosáhne určené výšky Q Přistavoné polohoyé čidlo 12 indikuje její přítomnost o předá impuls vyhodnocovacímu zařízení 1. Pokud podtlak ve sběrném koši Q nedosahuje určené velikosti , např špatným zavřením výkyvné uzavírací klapky lg , nedostoupí indikační kapalina V kontrolním potrubí lg do daně výškyo polohové čidlo 1 předá odpoo vídající impuls vyhodnocovaoímu zařízení 13 , které ohlásí řídíoímu ústrojí plepacího etroje poruchuZ hlediska jednoduchosti je výhodné použít průhledného kontrolního potrubí Jg , např. z organického skla a přířan dit mu přesně a spolehlivě fungující optoelektronické čidloPoužití popsaného hlídacího ústrojí pneumatické soustavy okrouhlého pletacího stroje není omezeno pouze na připojeníke sběrnému koši Q), nýbrž je možno je nainstalovat také k pneumatické hubici pro přidržování konců nití nebo ke sběrné nádobě odstřihů apod.Hlídací ústrojí pneumatické soustavy okrouhlého pletacího stroje, zejména sběrného koše zařízení pro odtah úpletů, opatřeněho výkyvnou uzavírací klapkou a napojeného na pneumatickou odsávací soustavu, přičemž ke sběrnému koši je připojen podtlakový snímač, vyznačující se tím, že podtlakový snímač je tvořen zásobníkem (11) indikační kapaliny, do něhož je vsunuto kontrolní potrubí (12), jehož druhý konec (12.1) ústí do sběrného koše (6) úpletů, přičemž k tomuto kontrolnímu potrubí (12) je přiřazeno poloh°Vé Čidlů (13) , spojené s vyhodnocovacím zařízením (14) pletacího stro 3 e

MPK / Značky

MPK: D04B 15/92, D04B 35/10

Značky: soustavy, pletacího, ústrojí, pneumatické, okrouhlého, hlídací, stroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-256426-hlidaci-ustroji-pneumaticke-soustavy-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hlídací ústrojí pneumatické soustavy okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty