Štěrbinové vzduchotechnické potrubí

Číslo patentu: 256049

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gruszka Karel, Jursa Jan, Cieslar Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šäą°štíšffątž~ Po PIS VY NÁLEZU 256 049 KAUTORSKÉMU usvEnćENí m(75) skusam KABEL ing., BYSTŘIGE, A t M mv mv JURSA JAN ing., NÝDEK, CIESLAR JAN ing., JABLUNKOVŘešení se týká štěrbinového vzduchotechnického potrubí a tvarovými pryžovými gurtami pro vzduchotechnické rozvody do pojizdných zařízení, zejména pro větrání a klimatizaci jořábových Rabin. Podstata řešení spočivá v tom, že štěrbinové vzduohotechnické potrubí je na svém konci opatřeno koncovkou, ktoré aeotává z tělesa ve tvaru potrubí profilu U, vyztuženého po obvodu přírubami, které je uzavřeno dvěma gryžovými gurtami, jež jsou prohnuty dovnit těleaa a navzájom k sobě pružně přiléhají a směrem k vyúatění potrubí v podélném aměru se od sebe oddaluji do tvaru V.až k bočním stěnám tělesa a zároven rozšiřudi k zadní stěně těleaa,přičemž v místech styku s tělesem jsou pryžové gurty ke stěněm tělesa vzduchotěsně upevněny.Vynález se týká štěrbínového vzduchotechníckého potrubí s tvarovými pryžovými gurtami pro vzduchotechnícké rozvody do pojízdných zařízení, např. pro Větrání a případnou klimatízaci jeřábových kabin.Napojení pojízdných zařízení na přetlaková stacionární vzduchotechnická zařízení je dosud obvykle řešeno pomocí štěrbinového vzduchotechníckého potrubí uloženého podél osy pojezdu a propojovací hubice, která zaástuje a pohybuje se ve štěrbině vzduchotechníckého potrubí, jež je vytvořena tvarovými pryžovými gurtami, prohnutýmí dovnitř potrubí a navzájem k sobě pružně přiléhajíoími. Štěrbinové vzduchotechnické potrubí je ukončeno pevnými přírubami, což omezuje délku pojezdu napojeného pojízdného zařízení na délku tohoto potrubí. Další možností je Větrání nebo klimatizace kabin pojízdných zařízení vzduchotechnickým zařízením,které je zabudováno přímo na každém pojízdném zařízení. Nevýhodou tohoto řešení je podstatné zvýšení pořizovacích a provozovacích nákladů, nákladů na údržbu více vzduchotechnických jednotek. Nevýhodou jsou dále omezené konstrukční možnosti při dodatečnémdoplnění pojízdných zařízení o vzduchotechnícké jednotky, zvětšeníhmotnosti, které.při aplikaci na jeřábech dále znamená snížení jejich nosnosti. V Tyto nevýhody dosavadního stavu techniky jsou odstraněnyštěrbinovým vzduchotechnickým potrubím podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že štěrbínové vzduchotechnñáě potrubíje opatřeno na svém konci koncovkou, která eeetává z tělesa ve tvaru potrubí, vyztuženáho po obvodu přírubami, které je uzavřeno dvěma pryžovými gurtami, jež jsou prohnuty dovnitř těłesa a navzá jem k sobě pružně přiléhají a směrem k vyústění potrubí v podel něm směru ee od sebe oddalují do tvaru V až k bočním stěnám tělesa a zároveň rozěiřují k zadní stěně těleea, přičemž v místech styku s tělesem jsou pryžové gurty k těleeu vzduchotěsně upevněny.Výhoda řešenídlc vynálezu spočívá v tom, že umožňuje vyjíždění propojovací hubice prívodu do pojízdného zařízení a její opětovné napojení na štěrbinové vzduchoteohnioké potrubí při zajištění stálé těsnosti tohoto potrubí bez jakýchkoli nároku na dodatečnou manipuleci. Tím je umožněn pojezd pojízdného zařízení bez omezení, které bylo dosud dáno délkou štěrbinového vzduchotechnického potrubí. Tato skutečnost je výhodná zejména u jeřábové techniky tam, kde v určitém pracovním úseku je nutno jeřábovou kabinu propojit se stacionárním vzduchotechnickým zařízením a nelze toto propojení zajistit po celé délco pojezdu z důvodu prostorových a je toto propojení v ostatních pracovních úsecích zbytečné. Bezobslužný vjezd a výjezd propojovací hubice do štěrbinového vzduchotechnického potrubí nenarušuje požadavky na bezpečný provoz zařízení.Příklad konkrétního provedení řešenípdle vynálezu je znćwrnäno na výkresu, kde na obr. 1 je znázorněna koncovka v axonometrickém pohledu, na obr. 2 je znázorněn příčný řez koncovkou,na obr. 3 podélný řez koncovkou rovnoběžně se zadní stěnou a na obr. 4 podélný řez koncovkou v rovině štěrbiny.Štěrbinové vzduchotechnické potrubí profilu U je na svém konci opatřeno koncovkou, která sestává z tělesa L ve tvaru potrubí. Těleso ł je vyztuženo po obvodu přírubemi g a uzavřeno dvěma pryžovými gurtami 3, které jsou prohnuty dovnitř tělesa l a navzájem k sobě pružné priléhají. Směrem k vyústění v podélném směru potrubí se pryžové gurty 1 od sebe oddalují do tvaru.V až k bočním etěnám tělesa ł, kde jsou k tělesu ł uchyceny kon covými pŕíložkami § a äroubovými spojí 5, Zároveň se pryžové gurty 1 rozšiřují až k zadní stěně tělesa ł, kde jnou uchyceny pomocí lišty §, přivařené k zadní stěně tělesa L, a zadní přiložkou 1 šroubovým spojem 2. V podélněm směru tělesa L po celédélce jsou pryžové gurty 5 upevněny k tělesu l šroubovým spojem 5 čeĺní příložkou g.Při najíždění ve směru podélné osy štěrbinového vzduchotechnického potrubí se propojovací hubice postupně vtěsnává mezi náběhové plochy pryžových gurt 1, které svou pružností kopírují tvar propojovací hubice. Vtěsnáním propojovací hubice mezi styčné plochy obou pryžových gurt 3 je otevřen průtok tlakového média ze štěrbínového vzduchotechnického potrubí do propojovací hubice a je zajíštěno spojení stacionárního vzduchotechníckého zařízení s napr. jeřábovou kabinou Při vyjíždění propojovací hubice se pryžové gurty svou pružností a tlakem média uvnitř potrubí opět k.sobě přitlačí, přičemž jak při vyjíždění tak najíždění propojovací hubice do štěrbiny je těsnost štěrbinového vzduchotechnického potrubí stále zajiětěna.Štěrbinové vzduchotechnické potrubí s tvarovými pryžovými gurtami pro vzduchotechnické rozvody do pojízdných zařízení,zejména pro Větrání a klimatizaoi jeřábových kabin, vyznačující se tím, že je na svém konci opatřeno koncovkou, která sestává z tělesa (1) ve tvaru potrubí profilu U, vyztuženého po obvodu přírubami (2), které je uzavřeno dvěma pryžovýmí gurtami (3),jež jsou prohnuty dovnitř tělesa (1) 3 navzájem k sobě pružné příléhají a směrem k vyústění potrubí v podélném směru se od sebe oddalují do tvaru V až k bočním stěnám tělesa (1) 3 zápoveň rozšiřují k zadní stěně tělesa (1), přičemž v míatech stykus tělesem (1) jsou pryžové gurty (3) ke stěnám tělesa (1) vzduchotěsně upevněny.

MPK / Značky

MPK: F24F 7/06, B66C 15/54

Značky: štěrbinové, potrubí, vzduchotechnické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-256049-sterbinove-vzduchotechnicke-potrubi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Štěrbinové vzduchotechnické potrubí</a>

Podobne patenty