Zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování monokrystalů

Číslo patentu: 255739

Dátum: 15.03.1988

Autori: Blažek Karel, Pechlák Bohuslav, Zikmund Jan, Štverak Bohumil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zařízení ke kontinuálnímu měření koncentracía změn koncentrací roztoků během pěstováníZařízení ke kontinuálnímu měření koncentrace a změn koncentrací roztoků během pěstováni monokrystalů, pracujicí s vysokou přesností a stabilitou v dlouhodobých cyklech, s využitím měření absorpce gamma záření proměřovaným roztokom,kde z je é strany proměřovaného roztoku Q o tlouš ce 5 až 2 000 mm je umístěn zárič o energií 0,01 až 2,0 Mev 9 poločasem radioaktivní přeměny stejným nebo větěím než délka sledovaného děje a aktivitou od 1 MBq do 1 TBq a z druhé strany je umístěn scintilační detektor.vynález se týká zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstovaoích cyklů rozpustných monokrystalů, využívající detekce změn intenzitý svazku ionizujícího záření v závislosti absorpce tohoto záření na 1 změnách koncetrace roztoků.Při pěstování rozpustných monokrystalů z vodných roztoků, případně z jiných rozpouštědel nebo soustavy rozpouštědel,je pro dokonalé vedení pěstovacího cyklu nezbytná znalost okamžitého přesycení roztoku, protože výkyvy přesycení způsobují růstové defekty, které snižují výtěžnost opticky jakostního materiálu. Minimální požadovaná přesnost stanovení změn koncentrací, kde rozpustnost sloučeniny v dané amstmgr se pohybuje od 20 do 50 g na 100 g rozpouštědla 5 dobrou stabilitou přesyceného roztoku se pohybuje okolo 5 g na 1000 g rozpouštědla.V současné době našly uplatnění k danému účelu V podstatě dva principy měření. Refraktometrická metoda, založená na principu měření absolutního indexu lomu roztoku, která vyhovuje svojí přesností i stabilitou v dlouhodobém provozu, avšak klade mimořádně vysoké nároky na aparaturní provedení. Druhá metoda, založená na měření impedance roztoků pomocí vysokofrekvenčního obvodu není vzhledem k délce pěstovacích cyklü dlouhodobě stabilní. iTyto nevýhody odstraňuje zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování nonokrystalů podle vynálezu, založeného na měření absorpce gamma-záření sledovaným roztokem. jehož podstata spočívá v tou, že z jedné strany měřeného roztoku je umístěn zářič o energií 0,01 až 2,0 Mev s poločasem radioaktivní přeměnyestejným nebo větěím než délka sledovaného děje a aktivitouod 1 Mmq do 1 TBq a z druhé strany je umístěnvsmhüäünĺàioHrqpWčemž vzdálenost, respektive tloušřka proměřovaného roztoku činí 5 až 2000 mm.V dalším, s přihléďnutím k připojenému výkresu, je zařízení podle vynálezu jako jedno konkrétní provedení, blíže popsáno.Na výkresu je znázorněn zářič 1 - radionuklid -, v kolimátoru 3, dáleĺsdntilačmjdciektorgmłłêtěný v kolimátoru i, nádoba 5 s roztokem § umístěná v termostatu § a míchadlo 1. Chod záření je znázorněn šípkami.ny nádoby 5 . Na druhé straně nádoby 5 byl umístěn scinti 1 ač~ ní detektor g V kolimátoru 5 V nádobě 5 byl vodný roztok § používaný k pěstování monokrystalů fosforečnanu draselného KHZPO 4. Celý systém byl vložen do termostatu Q a homogenizován míchadlem 1. za podmínek pěstování monokrystalu. Z výklad» kü měření vyplynulo, že spodní hranice chyby je 0,03 , tj. koncentrace byla měřena s přesností 0,03 , tj. 0,3 g KHŽPO 4Při jinak stejném uspořádání jako v příkladu 1 bylo jako zářice 1 použito radionuklidu 238 Pu s poločasem 827 roků a aktivitě 3,7 GBq a bylo použito roztoku §,z něhož jsou pěstovány monokrystaly triglycinsulfátu (NH 2 CH 2 C 00 H)3.H 2 S 04. Tloušřka měřeněho roztoku byla 150 mm a doba měření 6 h. p Z výsledků vyplynulo,že Spodní hranice chyby je 0,01 , tj. byla určena koncentrace s přesností 0,01 . tj. 0,1 grňnnmšm VYNÁLEZU 255 739 Zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrace a změn koncentrací roztoků během pěstování monokrystalů s využitím měření absorpce gamma-záření proměřovaným.roztokem, vyznačenétím, že z jedné strany měřeněho roztoku (8) je umístěn záříč (1)o energií 0,01 až 2,0 Mev s poločasem radioaktivní přeměny stejným nebo větším než délka sledovaného děje a aktivitou od 1 MBq do 1 TBq, a z druhé strany je umístěnsmúúáůďáďddvräb přičemž tloušřka proměřovaného roztoku (8) je 5 až 2000 mm.

MPK / Značky

MPK: C30B 35/00

Značky: zařízení, během, změn, koncentrací, pěstování, měření, roztoku, kontinuálnímu, monokrystalů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-255739-zarizeni-ke-kontinualnimu-mereni-koncentraci-a-zmen-koncentraci-roztoku-behem-pestovani-monokrystalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování monokrystalů</a>

Podobne patenty