Zámková soustava plochého pletacího stroje

Číslo patentu: 255645

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Alois, Chvátal Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynúlezu KUČERA ALOIS, CHVÄTAL MILAN, BRNO(54) zámková soustava plochóho plotaclho strojeŘešení se týká zámková s 0 ustavy.p 1 ochého pletacího stroje, zejména pletaciho stroje pro domácnost, která obsahuje pevný středový zámek s vodícími zámkovými díly přiřazenými, po obou stranách, na něž navazuje vždy jeden hlavní zátažný zámek spolupracujici 5 pevným rozřačovacímzámkem. Hlavnimu zátažnému zámku je přiřazen přidavný stahovacĺ zámek.Vynález se týká zámková soustavy plochého pletacího stroje.Na plochých pletacích strojích procházejí kolénka pletacích jehel zámkovou soustavou sestávající z pevných a etavitelných zvedačů nebo stahovačů. Tyto zámkové díly udělují pletacím jehlám různě dlouhý přímočarý pohyb, který je potřebný pro vlastní pleteni. Během tomxo pohybu pletacích jehel se vždy protahují nová očka starými očky, přičemž staré očko se musí odhodit. Ke správnemu odhození těchto oček však při použití dosavadních zámkových soustav mnohdy nedojde, neboř se tato očka nacházejí na pletaci jehle v poloze, kdy je průřez háčku pletací jehly uzavřené jazýčkem větší než průřez stvolu pletací jehly. Tím se vytváří pro odhazované očko větší odpor, který síla vyvozovaná zařízením pro odtah úpletu nepřekoná, staré očko není shozeno 2 pletací jehly a dojde k vadě úpletu.Cílem vynálezu je odstranit tyto nedostatky zámkových soustav.Úkolem vynálezu je vyloučít vznik vadvv úpletu-vlivem neodhozených oček zejména při pletení z tlusté pletací niti, což je podle vynálezu vyřešeno tím, že hlavnímu zátažnému zámku je za pevným rozřadovacím zámkem přiřazen přídavný pevný stahovací zámek.zámková soustava podle vynálezu je v pžíkladném provedení znázorněna na výkrese,kde značí obr. 1 celkový pohled na zámkovou soustavu, obr. 2 původní dráhu pletacích jehel a obr. 3 novou dráhu pletacích jehel.Plochý pletací stroj, zejména ruční pro zhotovování jedno - i ohoulícních úpletú,sestává z rámu opatřeného známým jehelním lúžkem s drážkami. V těchto drážkách jsou posuvně uložený pletací jehly 3 mající kolénko A pro záber se zámkovou soustavou g vytvořenou na saních l pohybujících se podél jehelního lůžka. Saně l se zámkovou soustavou jsou spřaženy s neznázorněným mechanickým nebo elektronickým vzorovacím ústrojím. Uspořádání zámková soustavy je symetrickě vůči přičné středové ose Ä a zahrnuje přední stěnu gg probíhající po celé délce saní. Nad touto přední stěnou gg je umístěn pevný středový zámek gg. K němu je přiřazen po obou stranách vždy jeden vodicí zámkový díl gg.Za každým tímto vodicím zámkovým dílem 3 je umístěn hlavní zátažný zámek gg opatřený přídavným pohyblivým zámkem. Vně těchto vodicích zámkových dílú 3 je umístěn vždy jeden pevný čtyřhranný rozřadovací zámek 35. V sousedství těchto pevných rozřadovacích zámku gg je umístěno neznázorněné volicí ústrojí pletacích jehel, na něž navazuje přídavný pevný stahovací zámek lg. Tento přídavný pevný stahovací zámek lg je trojúhleníkovitého tvaru a jeho vodorovnou základnu tvořící vodicí plocha ll s odlehčením lg správné zavedení kolének A pletacích jehel g do volicího ústrojí pletacích jehel.Vodici ploše přilehlá strana ll pŕídavného pevného stahovacího zámku lg probíhá šikmo a slouží k převedení pletacích jehel Ä do polohy, která je vždy nižší než je bod zátahu určený vrcholem hlavního zátažného zámku gg a to o hodnotu 5 vyznačenou na obr. 3. soustava zámku je ukončena zadní pevnou stěnou gl probíhající rovněž po celé délce saní. Zadní pevná stěna gl je v místě mezi hlavním zatažným zámkem gg a přídavným pevným stahovacím zámkem lg opatřena náběhem 1 pro uvolněni zatažených pletacíoh jehel §. Za pevným stahovacím zámkem gg se nachází na zadní pevné stěně zl další náběh li, vytvářející spolu s další šikmou hranou lg přídavného pevného stahovacího zámku łg vedení pro zatažené pletaci jehly 1 a slouží k jejich konečnému uvolnění.zámková soustava plochého pletacího stroje ovládá pletací jehly následovně. Během platení vykonávaji saně l opatřené zámkovou soustavou 3 přímočarý vratný pohyb, během něhož vniká pletací jehla 3 do zámkové soustavy 5. Neznázorněným vzorovacím ústrojim je potom pletací jehla A vyvolená do činné polohy přivedena k pevnému rozřadovacímu zámku gg, který ji zavede do dráhy vymezené vodicím zámkovým dilem 23 a přední stěnou gg. Pletací jehla 3 je dále usměrněna pevným středovým zámkém gg k hlavnímu zátažnému zámku gg a přejdePomocí náběhu 1 je pletacĺ jehla g přesunuta do první vyrovnávací polohy, v níž dojdek uvolnění a tzv. kalibracĺ očka. Odtud je pletací jehla à stažena přídavným .pevným stahovacím zámkem lg do polohy nižší než je bod zátahu hlavního zátažného zámku gg a pomocí dalšího náhěhu Lg je zvednuta do vyrovnávací polohy a cpouští jí poté co došlo k odhozu očka. Uvolněním a kalibrováním očka bezprostředně po zátahu je dosaženo V další fázi pohybuzámkové soustavy vždy správného Ddhozu Qčka vytvořeného i z tlusté příze, které mnohdy zůstává zachyceno na pletaci jehle.zámková soustava plochého pletaciho stroje, obsahující pevný středový zámek s po obou stranách přiřazenými vodicími zámkovými díly, na něž navazuje vždy hlavní zátažný zámek spolupracujicí s pevným rozřaąovacim zámkem, vyznačujicí se tím, že hlavnímu zátažnému zámku (24) je za pevným rozřačovacím zámkem (25) přiřazen přídavný pevný stahovaci zámek (10).

MPK / Značky

MPK: D04B 15/36

Značky: soustava, pletacího, stroje, zámková, plochého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-255645-zamkova-soustava-plocheho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámková soustava plochého pletacího stroje</a>

Podobne patenty