Vratná stanice pásového vleku

Číslo patentu: 255593

Dátum: 15.03.1988

Autori: Stuchlík Milan, Malyška Břetislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

žrr. Po PIS VYNÁLEZ U 255 5935 AK AUTORSKÉMU osvinceuí(22) Přihlášeno ll ll 85(Z 5) STUCHLÍK MILAN, °y°z MALYŠKA BŘETISLAV ing., OPAVA(54) Vratná atgnice pásového vlekuVratná stanice pásového vleku pro dopravu osob v úklonných důlníoh díleoh epočívá v tom, že konzola vratná kladky je opatřena alespon jednou západkou, uspořádanou nad záohytným prvkem, pevně spojeným s rámem. Západky o nestejné délce Jsou uspořádány za sebou nad záchytným prvkem. vzdálenost čelních ploch následujících západek se rovná lichěmu násobku poloviny roztečí členů záchytného grvku. Zařízení Je možno goužít i pro naplnáni tažného lana u závesných druh.Vynález se týká pásového vleku pro dopravu osob V úkĺon 4.ných důlních dílech, jehož vratná stanice je vybavena gravi tačním napínacím zařízením tažného lana. VPásové vleky pro dopravu osob V úklonných důlních dílech jsou dosud vybaveny vratnou stanici s gravitačnímonapínaoím zařízením. mnotnost zaváží musí být volena tak velká, aby při jízdě sedačkové části směrem K vratné stanici nebyla vratnáĺ kladka posunuta K poháněcí stanici. Hmotnost závaží je proto velmi vysoká, čímž je vyvozeno v tažném laně trvale vysoké předpětí a tím je snížena i životnost tažného lana.Ýýše uvedené nevýhody jsou odstraněny vratnou stanicí pá~ sového vleku s napínacím zařízením, sestávající z rámu, V němž je posuvně a otočně uložena vratná kladka, K níž je připojen napínací prvek. Podstatou vynálezu je, že konzola vratné kladky je opatřena alespoň jednou západkou, uspořádanou nad záchyt~jsou uspořádány za §ebou.nad záohytným prvkom, přičemž vzdále.nost čelních ploch následujících západek se rovná lichému ná sobku polovin roztečí členů záchytného prvku.Hlavní výhodou uvedeného zařízení podle vynálezu je sníže.ní hmotnosti závaží, která je jenom žlomkem hmotnosti závaží při klasiokém gravitačním.napínání tažného lana. Působením sat močinného záchytného zařízení proti tahu tažného 1 ana.není nutné, aby byl łento tab překonáván větší hmotnosti závaží, Další výhodou je i zvýšení životnosti tažného lana, Příklad provedení vratné stanice pásového vleku podĺe vynálezu je znázorněn v nárysu v podélném řezu na připojenémVratne stanice pásového vleku s napinaoim zařízením sestává z rámu l, který je kotvením ll, lg upevněn do počvy. V rámu l je vedení 3 pro desku âł s konzolou 2, v.niž.ne ose je uložena vratná.kladka 5, zakrytovaná krytem El. Přes vratnou kladku 5 je veden tažný prvek Ž pásového vlekn, například lano, který je napinán závažím Š, působioím na napiuaoi prvek 1,.napřik 1 ad lano. Napínaoi prvek Z je veden přes kladky zl,13 a zgýk úvazku 1. S rámom g je pevné spojen záchytný prvek § s členy Ql záohytného prvku §. Nad záohytným.prvkem Q jsou s výhodou uspořádány za sebou dvě západky êg, ââ o nestejné déloe. Vzdálenost öelnioh plooh náaledujidioh západek §g, gg se rovná lichému násobku polovin rozteči členů §l záohytného prvku §, s výhodou jedné polovině rozteči, aby byla využite celá délka záohytného prvku §. Západky gg, § 1 jsou výkyvně uloženy na čepu g,v držáku gl, který je pevně spojen s deskou gł.Vlivem provozu pásového vleku se tažný prvek Ž prodlužuje a vratná kladka 5 s konzolou 2 a deskou gl se posouvá ve vede.ni g směrem k závaží Q. Při vlečeni.neznázorněné sedaýkové části směrem k napinací stanici by tahem V horní větvi tažného prvku Ž byl vyvozen pohyb vratné kladky 5 ve směru šírkyłQ, Tomuto pohybu je zabráněno zakleanútím západky §g.nebo § 2za člen §l záchytného prvku §. Vratná stanice je vybavenaneznázorněným koncovým vypinačem, kterým je po využití celéhozdvihu vratné kla ky E pásový vlek zablokováu. Další provozje možný po zkráoeni tažného prvku 2.V távající z rámu, v němž je posuvně a otočněÉu 1 ožena vrat~ ná kladka, k níž je připojen napinací prvek, vyznačená tím,že konzo 1 a/3/ vratné kladky /h/ je opatřena alespoň jednou západko /83/, uspořádánou nad záchytným prvkem /8/, pevně spojaným s rámem /1/.2. Vratná stanice pásového vlek podle bodu 1, vyznačêpá tím,že západky /82/,/83/ o.nestejné délce Jsou us§ořádányza sebou nad záchytným prvkem /8/, přičemž vzdálanost čelních plech následujících západek /82 §/83/ se rovná lichému náv sobku polovin nozteči č 1 anů/81/ záchytného prvku/8/.

MPK / Značky

MPK: E21F 13/04

Značky: pásového, vratná, stanice, vleku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-255593-vratna-stanice-pasoveho-vleku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vratná stanice pásového vleku</a>

Podobne patenty