Svěrná přezka

Číslo patentu: 255179

Dátum: 15.02.1988

Autori: Starosta Zdeněk, Nohel Hartvik, Řeháček Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

nebo uzavíráni přszky je prováděno sklopSvěrná přezka vyvozuje plošné sevření opasku, zamezujici bodovému nebo místnímu opotřebení materiálu opasku.~Uvolñovánínou páčkou se snadnou ovladatelností.Vynález se týká svěrné přezky určené pro regulaci délky opasků.Dosud známé opaskové přezky se dají rozdělit podle konstrukčního řešení na dva základní typy. Nejrozšířenějším je pžezka s trnem, kde poloha požadovaného utažení opasku je zajištěna provlečením trnu přezky do otvoru pžedstřiženého v opasku. Přezky s trnem jsou pak v provedení s trnem umístěným otočně na střední příčce rámku, nebo na obvodu rámku přezky. Jsou známy i přezky 5 pevným trnem, který je vytvořen na střední příčce rámku, nebo je umístěn na obvodu zámku přezky.Společným znakem přezek s trnem je provlečení nebo zasunutí trnu do některého z otvorů prostřížených V opasku. Dalším typem je přezka dvoudílná, kde zaklesnutím háčku jednoho dílu přezky do otvoru v druhém dílu je provedeno uzavření obvodu opasku. U těchto přezek bývá obvykle jeden konec opasku pevně spojen s jedním dílem přezky, druhý - průvlečný konec opasku je uložen v druhém dílu tak, aby byla umožněna délková regulace. Sevření průvlečného konce opasku v dílu přezky je obvykle provedeno přítlakem vroubkovaného sklopného dílu k opasku, nebo rýhovaným válečkem umístěným příčně v šikmých výřezech boků dílu přezky. Krátkým zpětným tahem za průvlečný konec opasku je dosaženo samosvorného účinku, zatlačení sklopného dílu nebo rýhovaného válečku do povrchu opasku.Nedostatky vyplývající z popsaných a obecně známých řešení jsou následné. U přezek s trnemdochází po určité době k narušení nebo úplnému protržení materiálu opasku v místě styku trnus opaskem. Tento nedostatek se výrazně projevuje především u opasků vyrobených z koženky.K protržení dojde v relativně krátké době, čímž je opasek k nepotřebě. U přezek, kde je dosaženo sevření průvlečné části opasku rýhovaným válečkem, nebo hrankou sklopného dílu docházík narušení povrchu opasku v důsledku velkého měrného tlaku V místě sevření. Toto narušení kromě vzhledové vady vede k postupnému snižování pevnosti v místě sevření a k roztržení opasku. Přestože přezka a podstatná část délky opasku jsou vzhledově i funkčně zcela v pořádku,,je v důsledku opakovaného sevření v jednom místě zcela znehodnocen a prakticky neopravitelný.Další nevýhodou známých řešení opaskových přezek je převažující nutnost obouruční manipulace při otevírání přezky a uvolñování opasku. Tato nevýhoda může být za jistých okolností, např. uvolnění opasku řidičem za jízdy i zdrojem nebezpečných situaci.Nedostatky spočívající ve způsobu sevření opasku, délkové regulace trnem a nutnosti obouruční manipulace při uvolñování opasku řeší svěrná přezka podle vynálezu následně. sevření průvlečné části opasku je dosaženo přítlakem destičky s pružným povlakem. Přítlak destičky,nebo uvolnění přítlaku je dosaženo překlápěním páčky s ramenem vyvozujícím tlak na destičku a tím i na průvlečnou část opasku. Páčka i destička jsou uložený V tubueu přezky, kterým při páčce v otevřené poloze je průvlečná část opasku volně posuvná.užitím destičky s pružným povlakem k sevření průvlečné části opasku je dosaženo nového účinku, a to podstatného-snížení měrného tlaku na opasek v místě sevření. Překlápění páčky,kterým je sevření nebo uvolñování průvlečné části opasku prováděno je uskutečnitelné jedním prstem. Ve snadnosti ovládání svěrné přezky je dosaženo nového, vyššího účinku.Na přiložených výkresech je svěrná přezka znázorněna takto na obr.1 v osovém řezu v otevřené poloze, na obr. 2 v osovém ŕezu v uzavřené poloze, na obr. 3 V příčném řezu A-A, na obr. 4 v příčném řezu B-B.Tubus l na obr. 1 tvoří základní část svěrné přezky. V otvoru 3 tubusu l je kyvně uložena páčka Ž opírající se o destičku A opatřenou povlakem §. Destička A je nýtem 1 spojena s pérkem É, které je uchyceno nýtem g k tubueu l. Pevný konec opasku g je uchycen k čepu lg. V otevřené poloze při vyklopené páčce Q přiléhá destička A k ploše ramena lg tlakem pérka Q, V této poloze je umožněn volný pohyb pruvlečně části opasku ll. Sklopením páčky Q do polohy podle obr. 2 hrana ramene lg přitlačí destičku 5 5 povlakem Ž na průvlečnou část opasku ll. Operu přítlaku tvoří plocha lg tubusu ł. Sevření průvlečné části opasku lg mezi destičku A s povlakem § a plochu 3 je umožněno opřením osazení li páčky 3 o tubus l - podle obr. 3. Pevný konec opasku g je ovinut kolem čepu lg ukotveného do stěn tubusu l (obr. 4). .Funkce svěrné přezky spočivá v sevření průběžné části opasku łł mezi destičku A s povlakem 5 a plochu i tubusu ł. Sevřeni je dosaženo páčkou g opírajicí se osazením 14 o tubus 1 s hranou ramene łg 0 destičku 3. Pootočením páčky 3 uložené v otvoru 2 tubusu ł dojde ke změně polohy hrany ramene łg tak, že nevyvozuje tlak na destičku 5. V této poloze je páčka 3 přidr žována tlakem pérka Q. Pootočenim páčky Q je umožněn volný pohyb průvlečné části opasku łł. PŘEDMÉT VYNÁLEZU Svěrná přezka vyznačujici se tím, že v otvoru (2) tubusu (1) je uložena páčka (3) opírajíci se osazeními (14) 0 tubus (1) přičemž na páčce (3) je Vytvořeno rameno (12), které je V dotyku s destičkou (4) opatřenou povlakem (5) kde k destičce (4) protilehlé umístěné ploše(13) je nýtem (7) připevněno pérko (6), jehož druhý konec je nýtem (8) připevněn k tubusu (1).

MPK / Značky

MPK: A44B 11/06

Značky: přezka, svěrná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-255179-sverna-prezka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svěrná přezka</a>

Podobne patenty