Zařízení pro vytvoření přídavného proudu vzduchu v prohozním kanálu pro útek u vzduchového tkacího stroje s profilovým paprskem

Číslo patentu: 255158

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štěpánek Antonín, Martinec Josef, Černocký Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) ZaNunI pro vytvoření plldavnbho proudu vzduchu v prohoznłm kanálu pro útok u vzduchovćho tknclho stroje s profllovým pupnkemÚčelem řešení je zabezpeěit co najjednoduäší a najrýchlejší naeměrováni proudu vzduchu z přifukovaci trysky bez ztráty tlakového vzduchu pri změnách materiálu prohazovaného útku a při dosoženi maximální životnosti pružných spojovacích trubiček pro vedení tlakového média. Je to dosaženo vyřešenim upevñovaciho tělese, v jehož dutině je vloženo samostatné těleso jehly přifukovaci trysky. spojeni s kanálem v upevňovacím tělese je zajíštěno těsněním. které je vyetaveno sevření způsobené pŕiclakem tělesa jehly přifukovací trysky,vyvinuté působením kuželového zakončeni upevňovacího äroubu procházejicího etěnou upevñovaciho tělesa. ząpadjiciho do klínového zářezu v tělese jehly přifukovací tryaky, za podmínky, že oaa xlinového zářezu n upevňovacího šroubu jsou vzájemné rovnoběžná.vynález se týká pomocné trysky prohozního kanálu pro útek u vzduchových tkacích strojů s profilovým paprskem, zejména jejího uspořádání a uchycení na profilovém paprsku.Na tkacích strojích s aktivním vzduchovým prohozem, využívajících profilového paprsku se používají v podstatě dva způsoby uchycení pomocných trysek na profilovém paprsku a jejich napájení tlakovým vzduchem. Při jednom způsobu je tu pomocné tryska ustavena a zalepena V dutém šroubu, jehož poloha v nosné kostce je po ustavení trysky zabezpečena zalepením. Souose na protilehlé straně je.upsvněno šroubení. ke kterému je uchycena plastická hadička přivádějící tlakový vzduch zs zdroje.Nevýhodou tohoto řešení je skutečnost, že při poškození trysky je nutno vyměnit celou kostku včetně šroubení. Dále toto provedení neumožňuje dostatečně změny směru proudění vzduchu z pomocné trysky do kanálu v profilovém paprsku podle zpracovávaného materiálu.Jiný používaný způsob spočíva v řešení, kdy v upínací kostce je otvor, kterým prochází těleso pomocné trysky, jehož konec je vytvořen jako šroubení, které pomocí převlečné matice zajišťuje upnutí plastikové trubičky přivádějící tlakový vzduch ze zdroje. Po výškovém a úhlovém nastavení je konec pomocné trysky zajlštěn v kostce šroubem. Nevýhodou tohoto řešení je. že ke každé trysce musí být přlvedena zvláštní hadička od zdroje, což vzhledem ke kmitání kostky s pomocnou tryskou spolu s bídlem způsobuje časté praskání přívodních hadiček.Cílem vynálezu je odstranění, nebo alespoň značné omezení těchto nedostatku, Jde o řešení pomocné trysky vzduchového tkaoího stroje s prohczním kanálem tvořeným proíilovým paprskem, jehož podstatou je, že upínací těleso je na své spodní straně upraveno v kanál tlakového vzduchu ve tvaru písmene T 5 oboustrannými souosými nâstavci se závíty pro šroubení, kolmými na osu tělesa jehly a ve své střední části má upínací těleso Vytvořeno dno se středovým vstupem kanálu tlakového vzduchu, na němž je umístěno prstencovité těsnění ve styku s ćelem patky tělesa jehly, přičemž válcový povrch patky, korêspondující s vnitřní plochou valcové dutiny má vytvořen klínovitý zářez, s jehož zkosenou plochou má vytvořen dotyk kuželové zakončení upevñovacího šroubu, procházející stěnou upínacího tělesa, zatímco osa klínového zářezu a osa upevňovacího šroubu jsou vzájemné rovnoběžné.Hlavní výhodou řešení je vodorovné uspořádání ěroubení pro přívod tlakového vzduchu ze zdroje s možností propojování několika pomocných trysek vodorovnými spojovacími trubičkami. seřízení výškové i směrové je velmi jednoduché při současném zabránění úniku tlakového vzduchu stlačením těsnění. Také upevnění celé sestavy na nosník je velmi jednoduché. Zvyšuje se životnost přívodníoh hadiček a tím i ovlivnění doby bezporuchového chodu stroje.Podstata vynálezu je podrobněji vyobrazena na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje boční pohled na příkladné provedení zařízení podle vynálezu, obr. 2 čelní pohled na příkladné provedení zařízení vynalezu, obr. 3 představuje čelní pohled s řezem upínacího tělesa podle vynálezu a obr. 4 představuje boční pohled v řezu na příkladná řešení podle vynálszu.Profilový paprsek ł je upevněn v drážcs nosníku g. Tento nosník g je na své čelní straně opatřen drážkou ve tvaru písmene T, do které je vložena příchytka 3, která spolu se šroubem A přitahuje upínaoí těleso á k nosníku g. Podle tvaru upínacího tělesa § mohou být pro jeho přichycení použity i dvojice šroubú 5. Upínací těleso Q má na své spodní straně vytvořen kanál lg pro tlakový vzduch ve tvaru písmene T s oboustranně souosými nástavci lg se závity 5 pro šroubení gQ,.na něž se napojují pružné hadičky pro vedení tlakového vzduchu. Kanál lg je tak rozvětven do vedení, tryska je vytvořena tělesem jehly 1 s dutinou souosou s kanálem lg. Dutina tělesa jehly 1 má na horní straně vytvořeny otvory g do profilu 33 vytvořenémv třtinách gł profilového paprsku l. Na své spodní části těleso jehly 1 přechází V patku lg.Ve střední části upínacího tělesa §, které je vyrobeno z různého materiálu, například plastické hmoty, které. například v tomto případě může mít ve své dutině ll vloženo kovové pouzdro 33 je vytvořeno dno ll, do kterého V jeho středu ústí kanál lg, na němž je umístěnoprstencovité těsnění 33, které je například tvořeno normalizovaným O kroužkem. Na prstencoVité těsnění lg dosedá čelo lg patky lg tělesa jehly 1. Průřez dutiny ll je vybrán pro zvolený normalizovaný rozměr těsnění. Vnitřní plocha gł dutiny ll rozměrově koresponduje e průměrem válcového povrchu gg patky lg. Ve váloovém povrchu gg patky gg je proveden klínový zářez gg. Na zkosenou plochu g klĺnového zářezu gg dosedá kuželové zakončení gg upevňovaciho šroubu 31, procházejicího stěnou gg uptnacího tělesa § a souosým závítem li v kovovém pouzdru 35. Osa gg klinového zářezu 23 je rovnoběžná s osou 31 upevñovacího šroubu gg.vzdálenost mezi těmito vzájemné rovnohěžnými osami 35, gg je volena tak, aby na prstencovité těsnění lg byl vyvíjen tlak při dotahováni šroubu gg, aby docházelo k utěsněni prostoru mezi tělesem jehly 1 a dnem ll upínaciho tělesa §. Upevñovaci šroub 33 je zajištěn pojistnou matici 33. Profilový paprsek l na horní části je spojen rámem lg, v němž jsou uloženy jednotlivé třtiny 33, mezi nimiž jsou mezery pro průchod neznázorněných osnovních niti. Tvar třtiny 3 charakterizuje profil gg profilového paprsku l. AFunkce zařízení je velmi jednoduchá. Ustaveni upinaciho tělesa 5 se provede jednoduše utažením šroubü 3. Při povolení pojistné matice gg a šroubu 31 se nastaví těleso jehly 1,aby směr proudu vzduchu zajišťoval optimální průlet útku vybráním v profilovém paprsku ł podle druhu zanáäeného materiálu, jehož hodnota nastavení je dána technologickým postupem. Utažením upevñovacího šroubu gg a pojistné matice 22 je přifukovací tryska nastavena a zajištěna pro optimální technologii tkahi.Změna útkového materiálu může být provedena jednoducEřmúkohem. Vzduch proudi pomocí pružných hadiček z tlakového zdroje přes ovládací ventil do vybraných přifukovacich trysek,které mohou být mezi sebou vzájemné propojeny. zavedením utěsnění jehly přifukovaci trysky popsaným řešením je zabezpečeno dokonalé utěsnění přiváděného vzduchu V upinacím tělese à,čímž je zabezpečeno snadné nastavováni eměru proudu vzduchu z přifukovací trysky a zároveň zamezeno ztrátám tlakového média.1. Zařízení pro vytvoření prídavného ptoudu vzduchu v prohoznim kanálu pro útek u vzduchového tkaciho stroje s profilovým paprskem, obsahující upinací těleso, uchycené na nosníku paprsku a těleso jehly e dutinou, souosou 5 dutinou v upínacím tělese a s otvory v horní části tělesa jehly vyznačené tim, že upínací těleso (5) je na své spodní straně upraveno v kanál (12) tlakového vzduchu ve tvaru pismene T s oboustrannými souosými nástavci (13) se závity (6) pro šroubení (30) kolmými na osu (161 tělesa jehly (7) a ve své střední části má upinaci těleso (5) Vytvořeno dno (17) se stredovým vstupem kanálu (12) tlakového vzduchu, na němž je umístěno prstencovité těsnění (18) ve styku s čelem (19) patky (10) tělesa jehly(7), přičemž vàlcový povrch (20) patky (10), korespondujíci s vnitřní plochou (21) válcové dutiny (11) má vytvořen klinovitý zářez (22). s jehož zkosenou plochou (9) má vytvořen dotyk kuželové zakončení (23) upevňovaciho šroubu (24), procházejícího stěnou (25) upinacího tělesa (5) a závitem (14) kovového pouzdra (28) zatímco osa (26) klinového zářezu (22) a osa2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že upinaci těleso (5) je vytvořena jako celek z plastické hmoty s vloženým kovovým pouzdrem (23) s otvorem souosým s otvorem ve stěně (25)

MPK / Značky

MPK: D03D 47/30

Značky: vytvoření, vzduchového, tkacího, zařízení, paprskem, vzduchu, prohozním, proudu, kanálu, stroje, přídavného, profilovým, útek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-255158-zarizeni-pro-vytvoreni-pridavneho-proudu-vzduchu-v-prohoznim-kanalu-pro-utek-u-vzduchoveho-tkaciho-stroje-s-profilovym-paprskem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro vytvoření přídavného proudu vzduchu v prohozním kanálu pro útek u vzduchového tkacího stroje s profilovým paprskem</a>

Podobne patenty