Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 255035

Dátum: 15.02.1988

Autor: Uhlíř Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

§§ą°§§§§ P 0 PIS VYNÁ LEZ U i 25 s 035 K AUTORSKEMU usvěnćsuí m(40) Zvemněno 11 06 37 AOBJIVY (45) Vydáno m 05 89 I .v Autor vynálezu UHLÍR PAVEL, TŘEBÍČ l uHustotové zařízení okrouhlého pletacího strojeŘešení se týká hustotověho zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochovéhn apod. zboží. Hustota je řízena axiálně pohyblivými zatahovacími zámky, řízenými prostřednictvím kinematiokého převodu elektrickým motorem od řídicího mikropočítače atroge. Na řídící mikropočítač je napo eno cidlo pro měření rychlosti podávane nitě do pletacího systému.-vynález se týká huatotověho zařízení okrouhlého pletacího stroJe pro výrobu punčochového apod. zboží, obsahujícího zatahovací zámekàovládaný axiálně pohyblivé kinematickým převodem prostřednictvím elektrického motoru od řídicího mikropočítače stroje.Ja známo, že u punčochových vícesyatémových okrouhlých pletacích strojů vzniká na úpletu nežádoucí příěné pruhvání, které vznika naatejnoměrným odběrem nití v jednotlivých pletacích ayatémech a prejavuje se jako pravidelně se střídající řádky a rozdílnou délkou oček. Délka oček a tedy 1 rychlost odvdnu nitě v přísluäném pletacím ayatěu je atanovena hloubkou zátahu Jehelních háčků pod odhazovou rovinu a je též ovliväována napětím odvíjené nitě, z které na príslušná očka tvoří. Zátah Jehal určují huatotové zámky a napětí nití ovlivnuje nařízení nitových brzdiček a kvalita návinu na cívce. Protože i napatrné změny v hloubca zátahu Jehal nebo V napětí odvíJné nitě velmi výrazně ovlivnují délku očekš musí se často i někoš likrát za Jednu pracovní aměnu kontrolovat kvalita úplatu a doaeŕizovat huatotové zámky, popřípadě brzdění nití. Naatavování hustotových zámků do zejména u vícaaystmových pletacích strojů obtížné a zdlouhavé. Provádí se tak, že se kontroluje délka oček úplatu, nabo pomocí apeciálního ručního přístroje, kterým se měří rychlost odvinu nití v jednotlivých pletacích aystémech. Potom podle zjištěných hodnot ae ručné atavěcími ěrouby provádí nařízení hustotových zinků. Vlivam obtíäí o pracným aeřizováním huatot na vícaqyatémových pletacích atrojích vznikl velká část üpletů a příčným pruhová BílaJe znám okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží,kde husto tové zámky jsou ovládány elektromotory, ŕízenýmí milmopočítačem stroje. Toto zařízení odstraňuje těžkosti při seřizování, nebot polohy zámků jsou řízeny podle programu mikropočítače. Ovšem v ani toto zařízení nemá zpětnou kontrolu co se týče synchronizace poloh hustotových zámků v jednotlivých pletacích systémech a tudíž nezabrání příčnému pruhování.Úkolem vynálezu je odstranit výše uvedené nevýhody, což jev podstatě splněno tím, že zařízení obsahuje čidlo pro měření rychlostí nitě podávané k jehlám zapojené na řídící mikropočítač stro je.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že hodnoty rychlosti dodá vané čidlem do řídícího mikropočítače jsou zde během platení porovná vjány s rychlostmi jzapsanými pro ten který úsek pletení v programa na základě tohoto porovnání jsou pak vysílány povely do elektrické-Áho motoru, který ovlivnuje nastavení hustotového zámku automaticky během platení. oZařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na priloženém výkrese.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového apod. zboží je opetřen jehelním válcem l, v jehož podélných drážkách g jsou uloženy pletací jehly 1 a pod nimi další známé ne-j znázornená platiny. S pletacími jehlami 1 spolupracují známé odhazové platiny 1. Pletací jehly 1 za účelem vytváření oček jeou ovládány zatahovacími zámky 5 s patřičnými protizámkąy á uspořádanými v jednotlivých pletacích systémoch. Každý zaťahovací zámek j, resp. protizámek § je uložen pevně na nosiči 1. Nosič 1 je uložen na čepech vahadel g, 2, které jsou svými čepy uloženy výkyvně ve sto jénku ro. stojánek 1 Q je pevně ąspořádém na přírubě l stro je. Dále je ve stojánku 1 g pevné uspořádán elektrický motor lg a to bud v provedení jako kruhový motor, nebo servomotor apod. Na hřídeli elektric- j kého motoru lg je upevněna páka 1,1, která prostřednictvím táhla u je kinematiclzy napojena na prodloužený konec vahadla 2.Okrouhlý pletací stroj je vybaven řídícím mikropočítačen n,naherý je. napo jen vedením 5 elektrický motor 13. Dále na vstup řídícího mikropočítače 1.2 je napo jeno vedením ą čidlo L 6 pro měření rychlosti nitě podávané vodičom uąťz cívky 1 a na cívečnicí stroje.V paměti řídícího mikropočítečejsou pro jednotlivé úseky plate Oní zakodovány rychlosti podávání nitě g a dále s ohledem na tytoząychloetiqjcou zakődovány, i axiální polohy každého zatahovacího zámku i a eice úhlovým poetavením hŕídele elektrického motoru 1 g.V Při pletení je nit 2 tažena k čidlu Lg, které měří Její rychloet odvinu a předává 31 v kőaované forměpřídícímu mikropočítaěi 15. Zde ee tyto informace o měřené rychlosti porcvnévají e informací zakődovanou v paměti a v případě rozdílu obou informací řídící mikropečítač J vyšla patřičný eigiáldo elektrického motoru Lg, který potomvpopeeným kinematíckým převodem provede patřičnou korekci axiální polohy zetahovacího zámku 5,3 tím i korekci hostoty plateniny.Výše uvedená činnost byla popeána pouze prďnit 2 podávanou do Jednoho pletacího systému. Stejným způsobem i prostředky je hustota ŕízena i v ostatních pletacích aystémech. Čidlo l 6. ,je bučto trvale zařazeno ve vybavení stroje, nebo může být používáme pouze přikontrole, kdy obsluha zapojí čidlo k řídícímu mikropočítači a ručně ą pmvede měření rychlosti. -Huatotové zařízení okrouhlébo pletacího etro Je pro výrobu punčochověho. apod. zboží, obsahující zetehovecí zámek ovládam axiálně pohyblivě kinematickým převodem prostřednictvím elektrického motoru od ŕídícího mikropočítače etroJe. vyznačující ee tím, že obsahuječidlm (16) pm měření rychlosti nitě (P) podávané k .jehlâm (3) apoJenć na řídící mih-opočítaě (15) stream» l rýkres

MPK / Značky

MPK: D04B 15/48

Značky: okrouhlého, stroje, pletacího, zařízení, hustotové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-255035-hustotove-zarizeni-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty